14

15. ISBN a další identifikátory

15.1 DOI

Identifikátor digitálního objektu (Digital Object Identifier – DOI) je systém pro permanentní identifikaci objektů duševního vlastnictví na internetu a jejich výměnu. Mezinárodní nadace DOI (the International DOI Foundation – http:/www.doi.org) je nezisková organizace, která řídí rozvoj, provoz a poskytování licencí systému DOI registračním agenturám (Registration Agencies). Identifikátorů DOI lze použít k identifikaci (tj. pojmenování) jakékoliv entity duševního vlastnictví, včetně té, která již byla identifikována číslem ISBN, a může jí být použito kompatibilně s číslem ISBN (jako součást syntaxe DOI). DOI odpovídá funkčním požadavkům URN (Uniform Resource Name – Jméno jednotného zdroje) a URL (Uniform Resource Identifier – Identifikátor jednotného zdroje) pro pojmenování objektů internetu.

Syntaxe DOI (podle normy ANSI/NISO Z39.84-2000, ”Syntax for the Digital Object Identifier”) má dvě složky: prefix a sufix, které dohromady tvoří DOI. Prefix přiděluje Registrační agentura DOI registrantovi (tj. organizaci, která si přeje registrovat identifikátory DOI). Jednomu registrantovi může být přiděleno více prefixů označujících vydavatelské údaje, tituly časopisů, atd. Registrant přiděluje jedinečný sufix každé entitě, která má být identifikována. Kombinace prefixu a sufixu zajišťuje jedinečnost systému DOI a nevyžaduje centralizované přidělování DOI. Délka DOI není omezena.

Standardní systém identifikačního čísla jako je ISBN může být do DOI integrován jako sufix DOI. Způsob takové integrace bude dohodnut Registrační agenturou nebo agenturami nabízejícími takovou službu: doporučuje se, aby číslo ISBN i DOI identifikovaly tutéž entitu (společná metadata) a aby syntax explicitně označovala číslo ISBN. V takovém případě bude DOI mít následující formu:

Příklad:

10.nnnn/[ISBN]9780110002224

nebo

10.nnnn/9780110002224

kde “10” je číslo přidělené DOI, “nnnn” je číslo registranta a řetězec po lomítku je sufix obsahující číslo ISBN.

Registrační agentura sídlí na adrese:

International DOI Foundation
Jordan Hill
Oxford OX2 8DP
UK
Tel: (+44)(0)18653 314033
Fax: (+44) (0)1865 314475
E-mail: n.paskin@doi.org
URL: http://www.doi.org


15.2 GTIN

GTIN (Global Trade Item Number – Číslo jednotky globálního obchodu) je generický termín pro všechny identifikátory produktu EAN/UCC obsahující EAN-13. Jakýkoliv z těchto identifikátorů může být vyjádřen jako 14-místné číslo doplněné v případě nutnosti nulami. 14-místné GTIN identifikující nějakou knihu bude vždy začínat nulou a zbývajících 13 číslic bude 13-místný EAN. 14-místné GTIN nebude nikdy v knize uváděno jako čárový kód.


15.3 Internetové identifikátory: URN

Uniform Resource Name (URN – Jméno jednotného zdroje) je permanentní identifikátor zdroje. Jeho syntaxe, definovaná v internetové normě RFC 2141, je jednoduchá:

<URN> ::=”urn:”<NID>”:”<NSS>

kde <NID> je identifikátor Namespace a <NSS> je řetězec Namespace Specific String.

Proces registrace Namespace URN je definován v internetové normě RFC 3406. Namespace může být registrován pro jakýkoliv existující identifikační systém, pokud je v souladu se syntaxí URN. Začlenění ISBN do NID určuje norma RFC 3187 Podle ní má jakékoliv URN založené na čísle ISBN následující syntaxi:

urn:isbn:<NSS>

kde NSS obsahuje číslo ISBN ve strojem čitelné formě. Například:

urn:isbn:9780110002224
urn:isbn:9510184357

10-místné a 13-místné číslo ISBN může sdílet stejný Namespace URN, protože jakákoliv aplikace schopná zpracování čísel ISBN bude v budoucnu schopna pracovat jak s 10-místnými, tak s 13-místnými čísly ISBN bez ohledu na to, zda prefixem bude 978 nebo 979.

Další informace najdete na webových stránkách:

http://iana.org/assignments/um-namespaces
a
http://www.uri.net/ .15.4 ISAN a V-ISAN

ISAN – International Standard Audiovisual Number (Mezinárodní standardní číslo audiovizuálních děl)

ISAN identifikuje audiovizuální dílo – tj. jakékoliv dílo sestávající z pohyblivého obrazu s doprovodným zvukem nebo bez něho, a nezávislé na fyzické formě, v níž je toto dílo distribuováno. ISAN není určeno pro nepohyblivé obrázky, zvukové záznamy nebo jiné formy obsahu bez významných audiovizuálních prvků. Přidělení čísla ISAN se netýká registrace autorských práv, ani nepotvrzuje vlastnictví práv na nějaké audiovizuální dílo. ISAN umožňuje všem vlastníkům práv (autorům, producentům a jejich agentům) identifikovat nějaké audiovizuální dílo nezávisle na jeho fyzické formě.

ISAN se skládá z 16 alfanumerických znaků rozdělených do dvou částí: 12-místné základní části (root segment) následované 4-místnou částí pro epizody. Nul se používá na doplnění nevyužitých znaků v případech, kdy dílo není epizodou. Prefix ISAN a koncový kontrolní znak (final check character) jsou uvedeny tehdy, je-li ISAN uváděno v okem čitelné formě.

Příklad: ISAN 1881 66C7 3420 6541 9

Mezinárodní normou pro ISAN je ISO 15706:2002.

Registrační agentura pro ISAN sídlí na adrese:

ISAN International Agency
26, rue de Saint Jean
CH-1203 Geneva
Switzerland
Tel.: (+41) 22 545 10 00
Fax: (+41) 22 545 10 40
E-mail: isan.org
URL: http://www.isan.org


V-ISAN
– International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Version identifier (Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla – identifikátor verze)

V-ISAN identifikuje určitou verzi nějakého audiovizuálního díla nebo jiný obsah k němu se vztahující po celou dobu jeho platnosti. V-ISAN je kombinací Mezinárodního standardního čísla audiovizuálního díla (ISAN) definovaného ISO 15706 doplněného o část označující verzi díla.

V-ISAN se používá kdekoliv je třeba přesné a jedinečné identifikace nějaké specifické verze audiovizuálního díla nebo jiného obsahu k němu se vztahujícího, jako je tomu v audiovizuální produkci a distribučních systémech, rozhlasových aplikacích a elektronických programových průvodcích.

V-ISAN je 16-místné alfanumerické číslo ISAN audiovizuálního díla následované částí pro verzi skládající se z 8 alfanumerických znaků. Je-li uváděno v okem čitelné formě, předchází V-ISAN písmena ISAN a příslušné kontrolní znaky jsou uvedeny jak po čísle ISAN, tak po části pro verzi.

Příklad: ISAN 1881-66C7-3420-6541-9-9F3A-0245-U

Přidělení V-ISAN neznamená důkaz vlastnictví práv ať verze, nebo příbuzného obsahu nebo audiovizuálního díla samého.

Kontakt na pracovní skupinu připravující tuto normu ISO 15700-2 je:

ISO/TC 46/SC 9 Secretariat
E-mail: iso.tc46.sc9@ac-bac.gc.ca
URL: http://www.lac-bacgc.ca/iso/tc46sc9/wg1/register.htm


15.5 ISMN

Číslo ISMN (International Standard Music Number – Mezinárodní standardní číslo hudebniny) identifikuje všechny tištěné hudebniny, ať už jsou k dispozici prodejem nebo výpůjčkou nebo zdarma.

Je to desetimístný identifikátor, jehož prvním znakem je “M”. Písmeno “M” odlišuje číslo ISMN od čísla ISBN a dalších norem.

Dalšími prvky jsou: identifikátor vydavatele, který identifikuje určitého hudebního vydavatele, identifikátor titulu, který identifikuje určitou hudebninu, a kontrolní číslice, která je vypočtena podle modulu 10. Písmeno “M” se rovná 3.

Číslo ISMN může být integrováno do mezinárodního 13-místného čárového kódu za použití prefixu EAN 979. “M” je přidělena číselná hodnota nula (0) pouze pro účely čárového kódu.

Číslo ISMN se nepoužívá pro knihy o hudbě, které dostávají čísla ISBN, ani pro hudební magnetofonové pásky, CD nebo videa.

Mezi publikace, kterým se přidělují čísla ISMN jsou partitury (jak orchestrální, tak vokální), soubory hlasů, antologie, mikroformy, hudebniny v Braillově písmu a elektronické hudebniny a výběrově zpěvníky. V některých případech může být zpěvník, kancionál nebo hudební album s rozsáhlým textem a/nebo ilustracemi považován za hudebninu, “normální” knihu nebo obojí. V takových případech může být přiděleno jak číslo ISMN, tak číslo ISBN, a pak musí být oba identifikátory vytištěny na publikaci a jasně od sebe odlišeny.

Systém ISMN je spravován Mezinárodní agenturou ISMN:

Internationale ISMN-Agentur e.V.
Schlossstr. 50
12165 Berlin, Germany
Fax: (+49 30) 7974 5254
E-mail: ismn@ismn-international.org
URL: http://ismn-international.org


15.6 ISRC

International Standard Recording Code (Mezinárodní standardní kód zvukového záznamu – ISRC) je mezinárodní standardní identifikátor pro zvukové záznamy (ISO 3901). Přiděluje se každému záznamu, bez ohledu na obsah nebo nosič, na němž je vydán. ISRC sestává z dvanácti číslic a obsahuje čtyři části: kód země, kód prvního vlastníka, rok a kód záznamu.

Příklad: ISRC DE P55 97 00001

Systém ISRC je spravován IFPI, the International Federation of the Phonographic Industry (Mezinárodní federací fonografického průmyslu):

International ISRC Agency
IFPI Secretariat
54 Regent Street
London W1B 5RE
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 20 7878 7900
Fax: +44 (0) 20 7878 6832
E-mail: usec@ifpi.org
URL: http://www.ifpi.org/isrc


15.7 ISSN

Vedle systému Mezinárodního standardního číslování knih byl také zaveden systém pro číslování pokračujících zdrojů (continuing resources), který se nazývá International Standard Serial Number (Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace – ISSN), ISO 3297:1998.

Pokračující zdroj je publikace, která je vydávána průběžně s předem nestanoveným ukončením. Taková publikace je obvykle vydávána v po sobě následujících nebo integrujících částech, které mají obvykle číselné a/nebo chronologické označení. Typickými příklady seriálových publikací jsou noviny, periodika, časopisy, magazíny atd., a pokračujících integrujících zdrojů jsou publikace na volných listech, které jsou průběžně aktualizovány, a webové stránky, které jsou též průběžně aktualizovány.

ISSN je spravováno Mezinárodním centrem registrace seriálových publikací ( International Centre for the Registration of Serials):

ISSN International Centre
20, rue Bachaumont
75002 Paris, FRANCE
Tel.: (+33 1) 44 88 22 20
Fax: (+33 1) 40 26 32 43
E-mail: issnic@issn.org
URL: http://www.issn.org

Vydavatelé seriálových publikací by měli požádat Mezinárodní centrum ISSN nebo své národní centrum ISSN, pokud existuje, o ISSN pro své seriálové publikace.

Určité publikace jako ročenky, výroční zprávy, monografické série atd. by měly dostat číslo ISSN pro seriálový titul (který zůstane stejný pro všechny části jednotlivých svazků tohoto seriálu) a číslo ISBN pro každý jednotlivý svazek.

Je-li je publikaci přiděleno číslo ISBN i ISSN, musí být vzájemně jasně odlišitelné.


15.8 ISTC

ISTC (International Standard Text Code - Mezinárodní standardní kód textového díla) je dobrovolný systém číslování pro usnadnění identifikace textových děl. Pod dohledem ISO (International Organization for Standardization) v Ženevě se zpracovává příslušná norma.

ISTC lze použít pro jakékoliv textové dílo, kdykoliv vznikne záměr produkovat toto dílo ve formě jedné nebo více prezentací. Pro účely této normy je “textové dílo” definováno jako samostatný abstraktní výtvor duševního nebo uměleckého obsahu sestávající z kombinace slov. Příklady textových děl jsou článek, esej, román, scénář nebo povídka.

ISTC nebude přidělován fyzickým produktům nebo jiným prezentacím nějakého díla. Takovým fyzickým produktům (tj. tištěná kniha, mluvící kniha nebo elektronické verze takových produktů) bude přiděleno číslo ISBN.

ISTC umožní účinnou identifikaci a správu textových děl, nikoliv publikací, i když může být spojen s identifikátory produktu jako číslo ISBN, označujícími různé prezentace tohoto textového díla.

Bude to “hloupé” číslo, což znamená, že nebude obsahovat žádné kódy ani jiné významné prvky a nebude odkazovat na autora ani vlastníka díla.

Tímto kódem bude 16-místné alfanumerické číslo skládající se z číslic 0-9 a písmen A-F a bude sestávat ze čtyř částí v následujícím pořadí: identifikátor registrační agentury, roku, díla a kontrolní číslice.

Konsorcium složené z CISAC, Nielsen BookData a R.R.Bowker bude tvořit Registrační agenturu ISTC, jakmile bude norma ISO 21047 schválena k vydání.

Další informace na adrese:

CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France
Tel.: (+33 1) 55 62 08 50
Fax: (+33 1) 55 62 08 60
E-mail: cisac@cisac.org
URL: http://www.cisac.org


15.9 ISWC

ISWC identifikuje hudební díla jako nehmotné výtvory. Nepoužívá se k identifikaci prezentací hudebních děl nebo příbuzných objektů. Takové prezentace nebo objekty jsou předmětem samostatných identifikačních systémů jako ISRC, ISMN, ISAN a ISTC (viz popisy každého z těchto identifikátorů kdekoliv v oddíle 13).

Příklad: Mozartova Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) by měla dostat ISWC k identifikaci tohoto díla. Každá z tištěných partitur by každá dostala číslo ISMN, libreta a jejich překlady ISTC (a číslo ISBN by dostaly z nich vydané publikace), videozáznam nějakého představení by dostal ISAN, série televizních programů by dostala V-ISAN a zvukový záznam opery by dostal ISRC.

Další informace na adrese:

CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France
Tel.: (+33 1) 55 62 08 50
Fax: (+33 1) 55 62 08 60
E-mail: cisac@cisac.org
URL: http://www.cisac.org

01.12.12