3

3. Systém ISBN v České republice

3.1

V r.1983 pověřilo Ministerstvo kultury ČSR (dále jen MK ČSR) Státní knihovnu ČSR (dále jen SK ČSR) přípravou zavedení systému ISBN do československé knižní produkce. SK ČSR předložila v listopadu 1983 MK ČSR ideový záměr. Po jeho projednání stanovilo MK ČSR společně s Ministerstvem kultury SSR (dále jen MK SSR) a s Federálním ministerstvem zahraničních věcí ČSSR postup příprav. Tento postup přihlížel k normám ISO 2108 a ST SEV 5128-85 a k pokynům Mezinárodní agentury ISBN pro zavádění systému ISBN.


3.2

MK ČSR a MK SSR se dohodla na jednotném postupu v přípravě zavedení systému ISBN v tehdejším Československu. SK ČSR byla pověřena funkcí Národní agentury ISBN v ČSR a se souhlasem MK SSR i funkcí Skupinové agentury ISBN v ČSSR. Matica slovenská v Martině (dále jen MS) byla pověřena funkcí Národní agentury ISBN v SSR.


3.3

V prosinci 1984 byly navázány kontakty s Mezinárodní agenturou ISBN. Od ní byly získány pokyny, které je třeba dodržovat při zavádění systému ISBN, i další metodické materiály.


3.4

V l.1984-1986 byly provedeny tyto práce:

 • při národních agenturách ISBN v ČSR a v SSR byly ustaveny poradní orgány složené ze zástupců institucí, které se podílely na přípravě zavedení systému ISBN,

 • zpracován návrh na obsahové a organizační řešení systému ISBN,

 • zpracován návrh na organizační strukturu skupinové a národních agentur ISBN,

 • zpracován a vedením MK ČSR a MK SSR schválen podrobný harmonogram postupu prací při zavádění čísel ISBN do knižní produkce ČSSR na l.1987-1989.


3.5

V l.1987-1989 byly provedeny tyto práce:

 • zpracována a vydána norma ČSN 01 0189 Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN),

 • ustaveny národní agentury ISBN v ČSR a v SSR doplněním statutů SK ČSR a MS,

 • MK ČSR a MK SSR legislativně zajistila dodávání výtisků, podle nichž se kontrolovala správnost uvádění čísel ISBN,

 • proveden a vyhodnocen dotazníkový průzkum, kterým byla zjištěna velikost i struktura národní knižní produkce v ČSR a v SSR,

 • zpracován a vedením MK ČSR schválen plán propagace systému ISBN v Československu,

 • uskutečnila se metodická návštěva ředitele a sekretářky Mezinárodní agentury ISBN v Praze,

 • zpracován adresář vydavatelů účastnících se systému ISBN, který se průběžně aktualizuje,

 • stanovena kritéria pro přidělování identifikátorů vydavatele a provedeno jejich rozdělení v Československu,

 • doplněn adresář vydavatelů o identifikátory vydavatele,

 • uspořádány semináře a instruktáže pro pracovníky odpovídající za přidělování čísel ISBN,

 • zpracována “Příručka uživatele systému ISBN” a “Provozní pokyny systému ISBN”.


3.6

1.1.1989 byl systém ISBN v Československu uveden do provozu.


3.7

V souvislosti se změnou názvu státu i obou republik byly v r.1990 agentury ISBN přejmenovány na: Skupinová agentura ISBN v ČSFR, Národní agentura ISBN v ČR a Národná agentúra ISBN v SR. V témže roce byla SK ČSR přejmenována na Národní knihovnu v Praze (od r.1995 Národní knihovna České republiky).


3.8

V důsledku nového státoprávního uspořádání Československa od 1.1.1993 byla zrušena Skupinová agentura ISBN v ČSFR a nejvyššími orgány systému ISBN v České a ve Slovenské republice se staly Národní agentura ISBN v ČR a Národná agentúra ISBN v SR.


3.9

V souvislosti s novou organizací systému ISBN uzavřela Národní knihovna ČR - Národní agentura ISBN v r.2005 smlouvu s novou Mezinárodní agenturou ISBN a nově vstoupila do systému ISBN.

01.12.12