4

4. Řízení systému ISBN na mezinárodní a národní úrovni, úkoly a funkce agentur ISBN a vydavatelů

4.1 Všeobecně

Řízení systému ISBN probíhá na třech úrovních: mezinárodní, národní a na úrovni vydavatele.


4.2 Řízení systému na mezinárodní úrovni

4.2.1

Systém ISBN je na mezinárodní úrovní řízen Mezinárodní agenturou ISBN. Mezinárodní agentura ISBN má svůj poradní orgán (Advisory Panel), v němž jsou zastoupeni představitelé skupinových a národních agentur ISBN, UNESCO, vydavatelských a knihovnických institucí, ISO, partnerských systémů mezinárodního standardního číslování pokračujících zdrojů (seriálových publikací) (ISSN) a hudebnin (ISMN) i dalších institucí.


4.2.2

Mezinárodní agentura ISBN sídlí na adrese:
International ISBN Agency
c/o EDItEUR
39-41 North Road
London N7 9DP
United Kingdom

Českou republiku zastupuje v Mezinárodní agentuře ISBN Národní knihovna ČR - Národní agentura ISBN v ČR.


4.2.3

Mezinárodní agentura ISBN plní tyto hlavní funkce:

 • propaguje a koordinuje celosvětový provoz systému ISBN a dohlíží nad ním

 • zastupuje zájmy komunity ISBN u dalších relevantních organizací

 • rozhoduje o tom, které organizace jsou vhodné k plnění funkce národní agentury ISBN a revokuje toto rozhodnutí, pokud je to nutné

 • schvaluje hranice a strukturu jednotlivých skupin (tj. členů systému ISBN) a určuje v jejich rámci skupinové/národní agentury ISBN

 • určuje pravidla, jimiž se řídí jednotlivé skupiny při přidělování identifikátorů vydavatelů a zajišťuje veřejnou dostupnost těchto pravidel

 • přiděluje identifikátory jednotlivým skupinám a registruje je

 • zajišťuje správu čísel ISBN i s jejich metadaty prostřednictvím příslušných registrů národních agentur ISBN

 • vyvíjí, sleduje a uplatňuje metody a postupy, jimiž se řídí práce agentur ISBN a proces registrace čísel ISBN prováděný těmito agenturami, včetně placení poplatků spojených s tímto procesem

 • dává k dispozici soupisy chybně přidělených čísel ISBN i řešení těchto duplicit

 • registruje spory vyvolané rozhodnutími národních agentur ISBN a řeší je

 • zpracovává, spravuje a zveřejňuje dokumentaci o systému ISBN jeho uživatelům

 • realizuje a spravuje financování nezbytné k provozu Mezinárodní agentury ISBN, včetně (ale ne jen) finančních příspěvků národních agentur ISBN.


4.3 Řízení systému ISBN na národní úrovni

4.3.1

Za řízení systému ISBN v rámci každé skupiny zodpovídá národní agentura ISBN. Tyto agentury mají celostátní působnost. Mohou se též sdružovat do skupinových agentur ISBN, zpravidla podle jazykového nebo geografického principu.


4.3.2

Národní agentura ISBN v ČR sídlí na adrese:
Národní knihovna ČR
Národní agentura ISBN v ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Česká republika


4.3.3

Národní agentura ISBN v ČR plní tyto funkce:

 • zajišťuje styk s Mezinárodní agenturou ISBN a kontinuitu poskytovaných služeb

 • ve spolupráci s Mezinárodní agenturou ISBN rozhoduje o rozsazích identifikátorů vydavatele

 • přiděluje vydavatelům, splňujícím podmínky členství v systému ISBN, identifikátory vydavatele, informuje je o jejich právech a povinnostech a poskytuje jim metodickou pomoc včetně metodických materiálů

 • poskytuje vydavatelům strojově zpracované bloky čísel ISBN s vypočtenými kontrolními číslicemi

 • buduje, řídí a spravuje registry čísel ISBN, metadat s nimi spojených a administrativní údaje podle zásad stanovených Mezinárodní agenturou ISBN (metadata spojená s přiděleným číslem ISBN mohou být zpracovávána příslušnou bibliografickou agenturou za předpokladu, že jsou specifikace dat ve vzájemném souladu)

 • opravuje chybná čísla ISBN a metadata s nimi spojená

 • poskytuje čísla ISBN a s nimi spojená metadata dalším národním agenturám ISBN i uživatelům systému ISBN, v souladu se zásadami stanovenými Mezinárodní agenturou ISBN

 • zpracovává statistiky týkající se systému ISBN a předává je v určených termínech Mezinárodní agentuře ISBN

 • školí a zacvičuje další účastníky systému ISBN v souladu se specifikacemi normy ISBN, která je v té době v platnosti

 • dodržuje metody a pracovní postupy stanovené Mezinárodní agenturou ISBN v souladu se specifikacemi normy ISBN, která je v té době v platnosti

 • hradí Mezinárodní agentuře ISBN roční příspěvky za účast v systému ISBN ve stanovené výši.


4.4. Řízení systému ISBN na úrovni vydavatele

4.4.1

Příslušné bloky čísel ISBN předává vydavatelům Národní agentura ISBN v ČR


4.4.2

Vydavatelé plní tyto funkce:

 • spravují blok čísel ISBN, který jim byl předán Národní agenturou ISBN v ČR

 • zodpovídají za přidělení identifikátoru titulu publikacím, které vydávají, v souladu s pravidly provozu systému ISBN (sporné případy konzultují s Národní agenturou ISBN v ČR)

 • zodpovídají za správnost přidělovaných čísel ISBN uváděných v publikacích a zajišťují jejich případnou opravu

 • informují Národní agenturu ISBN v ČR o přidělených číslech ISBN i metadatech s nimi spojených prostřednictvím ohlašovacích lístků

 • vedou si evidenci přidělených čísel ISBN a s nimi spojených metadat (včetně případné evidence chybných, duplicitních i neoprávněně přidělených čísel ISBN s odkazem na správné číslo ISBN)

 • zajišťují zveřejňování čísel ISBN a titulů, jimž byla přidělena, ve vydavatelských katalozích, bibliografiích, propagačních materiálech aj. soupisech, které vydávají.

01.12.12