5

5. Struktura čísla ISBN a jeho rozsah v České republice, přidělování identifikátorů vydavatele

5.1

Každé číslo ISBN sestává z třinácti číslic, před nimiž předchází zkratka “ISBN”. ISBN jsou začáteční písmena pro anglický výraz “International Standard Book Number” (Mezinárodní standardní číslo knihy). Stejná zkratka označuje i vlastní proces číslování knih – “International Standard Book Numbering” (Mezinárodní standardní číslování knih). Čísla uvedená bez tohoto označní jsou chybná. Jednotlivé části čísla ISBN mají přesně vymezený význam.

Pozn.: V zemích, kde se nepoužívá latinka, může se vedle písmen psaných latinkou používat zkratka v místní abecedě.


5.2

Toto třináctimístné číslo je rozděleno do pěti části, z nichž druhá, třetí a čtvrtá mají proměnlivou délku (tzn. identifikátor skupiny, vydavatele a titulu). Jednotlivé části čísla ISBN jsou odděleny spojovníky. Není možné vynechat žádnou ze třinácti číslic ani tehdy, jsou-li některé z nich nuly.

Např.: ISBN 978-80-00-00000-8


5.3

Pěti částmi čísla ISBN jsou: prefix, identifikátor skupiny, identifikátor vydavatele, identifikátor titulu a kontrolní číslice.


5.4 Prefix

Prvou částí čísla ISBN je trojmístný prefix, který poskytuje EAN International. Dosud jsou k dispozici prefixy 978 a 979, ale v budoucnu může být přidělen i další prefix, aby se zajistila dostatečná kapacita čísel pro systém ISBN.

Např.: 978


5.5 Identifikátor skupiny

Druhá část čísla ISBN identifikuje zemi, zeměpisnou nebo jazykovou oblast, v níž vydavatel působí, nebo jiné dohodnuté seskupení vydavatelů určitého teritoria. Někteří členové systému ISBN tvoří jazykové oblasti (např. identifikátor skupiny 3 = německá jazyková oblast), další tvoří regionální útvary (např. identifikátor skupiny 982 = státy Jižního Pacifiku). Délka tohoto identifikátoru je proměnlivá. Může sestávat z 1-5 číslic vybíraných z číselných rozsahů, přesně vymezených systémem ISBN. Těmito rozsahy jsou:

0-7
80-94
950-997
9980-9989
99900-99999

Vymezení těchto číselných rozsahů je dostatečným prostředkem pro snížení možnosti chyb při manipulaci s číslem ISBN.

Tento identifikátor přiděluje Mezinárodní agentura ISBN. Při jeho přidělování se řídí

rozsahem produkce knih vydávaných v dané skupině. Pro skupiny s největší produkcí jsou rezervována jednomístná čísla identifikátoru skupiny, např. 0 a 1 pro anglickou jazykovou oblast, 2 pro francouzskou, 3 pro německou, 4 pro Japonsko, 7 pro Čínu. Z toho vyplývá, že podle identifikátoru skupiny lze určit zemi nebo jazykovou oblast, v níž byla kniha vydána.

Československu jako skupině byl Mezinárodní agenturou ISBN přidělen identifikátor 80. Po rozdělení Československa v r.1993 používá Česká i Slovenská republika nadále téhož skupinového identifikátoru.

Např.: 978-80


5.6 Identifikátor vydavatele

Třetí část čísla ISBN určuje určitého vydavatele, a to i v případě, že v různých zemích existují vydavatelé téhož jména nebo že jeden vydavatel má pobočky ve více zemích. Vydavatel, který chce používat čísel ISBN, musí vydávat své knihy na území skupiny schválené Mezinárodní agenturou ISBN. Také tyto identifikátory přiděluje Mezinárodní agentura ISBN. Mohou se skládat ze 2-7 číslic. Výjimečně lze vydavateli přidělit jednomístný identifikátor. Horní hranice přitom závisí na počtu číslic připadajících na identifikátor skupiny. Skupiny s jednomístným identifikátorem mohou disponovat až se 7 číslicemi pro identifikátory vydavatele. Při dvoumístném identifikátoru skupiny disponujeme pro identifikátory vydavatele již jen se 6 číslicemi atd. Podobně jako je tomu u identifikátoru skupiny, může být i identifikátor vydavatele přidělen jedině v rámci číselných rozsahů vymezených systémem ISBN.

Základním kritériem pro přidělení identifikátoru vydavatele je jeho vydavatelská produkce. Vydavatelům s velkým objemem knižní produkce se přiděluje krátký identifikátor, aby měli v jeho rámci dost čísel pro očíslování svých knih. A naopak vydavatelům s malým objemem produkce se přiděluje delší identifikátor vydavatele.

Identifikátory vydavatele jsou v systému ISBN přidělovány v předem stanovených rozsazích. Zabrání se tak tomu, aby měly jakékoliv dvě knihy stejné číslo ISBN.

Pro Československo byly Mezinárodní agenturou ISBN stanoveny tyto číselné rozsahy identifikátorů vydavatele:
 

Číselné rozsahy identifikátorů vydavatele

Celkový počet identifikátorů, který je k dispozici vydavatelům

Celkový počet čísel ISBN, která jsou k dispozici vydavatelům pro očíslování knih

00-19
200-699
7000-8499
85000-89999
900000-999999

20
500
1500
50 000
100 000

100 000
10 000
1000
100
10

Tab.1 Číselné rozsahy identifikátorů vydavatele pro bývalé Československo, jejich celkový počet a počet knih, které lze v rámci jednotlivých rozsahů očíslovat

Pro Českou republiku mohou být číselné rozsahy identifikátorů vydavatele (v závislosti na jeho dvoumístném identifikátoru skupiny 80) maximálně šestimístné. Znamená to, že identifikátor vydavatele může být složen maximálně ze 6 číslic.

Do rozdělení Československa se identifikátory českých a slovenských vydavatelů prolínaly. Po rozdělení Československa byla Slovenské republice přidělena třetina identifikátorů na konci každého rozsahu v souladu s počtem vydavatelů.

Stav slovenských identifikátorů vydavatele po rozdělení Československa ukazuje následující tabulka:
 

Číselné rozsahy identifikátorů vydavatele

Celkový počet identifikátorů, který je k dispozici vydavatelům

Celkový počet čísel ISBN, která jsou k dispozici vydavatelům pro očíslování knih

18-19
550-699
8040-8499
88674-89999
966944-999999

2
150
460
1326
34056

100 000
10 000
1000
100
10

Tab.2 Číselné rozsahy identifikátorů vydavatele pro Slovenskou republiku, jejich celkový počet a počet knih, které lze v rámci jednotlivých rozsahů očíslovat.

Identifikátory vydavatele přiděluje Národní agentura ISBN v ČR podle současné produkce vydavatelů a s ohledem na jejich případnou předchozí produkci. Proto nejsou stejné pro všechny země. Jsou přizpůsobeny konkrétní vydavatelské situaci: země s malým počtem velkých vydavatelů potřebují jen několik jedno- a dvoumístných identifikátorů vydavatele a větší počet tří- a čtyřmístných identifikátorů.

Vyčerpá-li vydavatel všechna čísla ISBN, přidělí mu Národní agentura ISBN v ČR nový identifikátor vydavatele s novým blokem čísel ISBN. Identifikátory vydavatele i bloky čísel ISBN jsou nepřenosné.


5.7 Identifikátor titulu

Čtvrtá část čísla ISBN identifikuje konkrétní vydání nějaké publikace určitého vydavatele. Na rozdíl od identifikátorů skupiny a vydavatele, které přiděluje Mezinárodní agentura ISBN, je identifikátor titulu obhospodařován výlučně vydavatelem podle zásad systému ISBN. Ve výjimečných případech může čísla ISBN přidělovat přímo národní agentura ISBN.

Délka identifikátoru titulu závisí na délce předcházejících identifikátorů (skupiny a vydavatele). Při dvoumístném identifikátoru, který má Česká republika k dispozici, zbývá v čísle ISBN na identifikátor titulu pět míst (čísla od 00000 do 99999). Lze tedy jimi očíslovat 100 000 knih. Při třímístném identifikátoru vydavatele zbývají čtyři místa pro identifikátory titulu. Lze jimi očíslovat 10 000 knih. Při čtyřmístném identifikátoru vydavatele zbývají tři místa a lze tak očíslovat 1000 knih, při pětimístném dvě místa a lze očíslovat 100 knih a při šestimístném jedno pro 10 knih (viz Tab. 1).

Příklad: 978-80-252-0077


5.8 Kontrolní číslice

Pátou částí čísla ISBN je kontrolní číslice. Vypočítává se podle modulu 10. Každá z prvních dvanácti číslic se vynásobí střídavě 1 a 3. Kontrolní číslice je rovna 10 minus zbytek rezultující z vydělení součtu součinů prvních 12 číslic deseti s jedinou výjimkou: je-li výsledkem tohoto výpočtu 10, pak je kontrolní číslicí 0.

Kontrolní číslice pro ISBN 978-80-252-0070 se vypočítává následujícím způsobem:


Krok 1
: Vypočtěte součet součinů prvních 12 číslic ISBN (viz následující tabulka).

  Prefix Ident.
skup.
Ident.
vydav.
Ident.
titulu
Kontrolní číslice Součet
ISBN 9 7 8 8 0 2 5 2 0 0 7 0 ?  
Váha 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 -  
Výsledek 9 21 8 24 0 6 5 6 0 0 7 0 - 86


Krok 2
: Vydělte součet součinů prvních 12 číslic ISBN vypočtený v kroku 1 deseti (10) a dostanete zbytek.

86 : 10 = 8 zbytek = 6


Krok 3:
Odečtěte zbytek vypočtený v kroku 2 od 10. Výsledný rozdíl je kontrolní číslice s jedinou výjimkou: je-li zbytek 0, pak je kontrolní číslice 0 (viz výše).

10 – 6 = 4

Kontrolní číslice = 4

ISBN = 978-80-252-0070-4

Následující matematický vzorec je alternativním způsobem pro výpočet kontrolní číslice:

Kontrolní číslice = mod 10(10 -[mod 10(součet vážených součinů prvních 12 číslic ISBN)])

Kontrolní číslice = mod 10 (10 – [mod 10 (107)])

Kontrolní číslice = 4

Součet vážených součinů prvních 12 číslic plus kontrolní číslice musí být dělitelný 10 beze zbytku, aby bylo číslo ISBN platné.

Poznámka: Délka identifikátoru skupiny, vydavatele a titulu je proměnlivá a nemusí být vždycky stejná jako v příkladu uvedeném shora. Ne všechny kombinace identifikátoru skupiny a vydavatele jsou možné.

01.12.12