7

7. Přidělování čísel ISBN, jejich evidence a kontrola

7.1 Zásady přidělování čísel ISBN

7.1.1 Všeobecně

Samostatné číslo ISBN musí být přiděleno každému novému vydání knihy. Při změně ceny ani obálky se nemění číslo ISBN. Při změně vydavatele se mění číslo ISBN. Přílohy a doplňky ke knize (např. plány měst, plánky, diagramy, gramofonové desky, mikrofiše, zvukové kazety a videokazety, CD-ROM apod.), dostanou stejné číslo ISBN jako kniha. (Viz též bod 7.1.7.)

U online publikací se číslo ISBN přiděluje každému samostatně dostupnému formátu (např. : .ePub, .pdf, .html, .lit).

Jednou přidělené číslo ISBN nesmí být v žádném případě znovu použito.


7.1.2 Dotisky

Dotisk, tj. vydání knihy mechanickou reprodukcí z její původní sazby, vydaný stejným vydavatelem, dostává stejné číslo ISBN základního vydání. Pokud byl ale dotisk proveden pro jiného vydavatele a údaje o něm jsou v knize uvedeny, považuje se dotisk za nový titul a kniha dostává nové číslo ISBN. Musí být vždy uvedeno, o dotisk kolikátého vydání se jedná.

Např.: Dotisk 1. vyd.


7.1.3 Uvádění čísla ISBN předchozích vydání

Uvádí-li vydavatel v knize i čísla ISBN předchozích vydání, pak musí tyto údaje doplnit údaji o příslušném vydání. Týká se to samozřejmě pouze těch knih, jejichž předchozí vydání již mělo číslo ISBN.

Všechny zde uváděné příklady jsou fiktivní.

Např.: HRABAL, Bohumil: Růžový kavalír. 2. vyd. Praha, Pražská imaginace 2007. 101 s.

ISBN 978-80-7110-040-9
ISBN 978-80-7110-055-3 (1. vyd.)

Údaje o pořadí a druhu vydání se uvádějí za číslem ISBN v kulaté závorce.


7.1.4 Překlady

U překladu publikace, kde má vydavatel k dispozici číslo ISBN originálu, může se uvést i toto. Pokud je znám i vydavatel a místo vydání originálu, uvádějí se tyto údaje do kulaté závorky za číslo ISBN.

Např.: HELBIG, Bernard: Vývoj jazykovědy po roce 1970. 1. čes. vyd. Praha, Academia 2007. 303 s.
ISBN 978-80-200-0312-6
Orig.: ISBN 3-3323-00004-8 (Bibliographisches Institut. Leipzig)


7.1.5 Souběžné vydání v jazykových verzích

Vydá-li vydavatel jednu knihu v různých jazycích, pak dostane každá jazyková verze své číslo ISBN. Uvádějí se čísla všech jazykových verzí. Jako první se uvádí číslo ISBN konkrétního titulu, pod ním číslo ISBN ostatních jazykových verzí v libovolném pořadí, přičemž doplňkový údaj je uveden v kulaté závorce za příslušným číslem ISBN.

Např.: KOPŘIVA, Jiří – Chotěbor, Petr: Pražský hrad. 1. vyd. Praha, Olympia 2007. 93 s.
ISBN 978-80-7033-157-6
ISBN 978-80-7033-173-6 (angl. vyd.)
ISBN 978-80-7033-177-4 (ital. vyd.)
ISBN 978-80-7033-172-9 (něm. vyd.)


7.1.6 Faksimile

Faksimile musí dostat nové číslo ISBN.

Např.: HOLAN, Vladimír: První testament. Terezka Planetová. 1. vyd. jako faksimile. Praha, Odeon 2007. 220 s.
ISBN 978-80-207-0154-1


7.1.7 Různé formy vydání

Samostatné číslo ISBN musí být přiděleno každé odlišné formě, v níž je daný titul vydáván či produkován.

Např.: vázané a brožované, kapesní, luxusní, kolibří, s mapami, gramofonovými deskami, magnetofonovými kazetami, mikrofišemi, disketami, CD-ROM, apod., a bez nich. U online publikací každému samostatně dostupnému formátu.

DOSTOJEVSKIJ, Fjodor Michajlovič: Zápisky z podzemí. 4. vyd. Praha, Odeon 2007. 178 s.
ISBN 978-80-207-0673-7 (kož. vaz.)
ISBN 978-80-207-0672-0 (plát. vaz.)
ISBN 978-80-207-0674-4 (online : pdf)


7.1.8 Vícesvazkové soubory

Číslo ISBN se musí přidělit vícesvazkovému souboru jako celku a také každému samostatnému svazku zvlášť. V každém následujícím svazku uvádíme i čísla ISBN předchozích svazků. Za vícesvazkový soubor se považuje již i dvousvazková publikace. Jako první se uvádí číslo ISBN konkrétního svazku, bez závorkového výkladu, pod ním číslo ISBN celého souboru a čísla ISBN následujících vydaných svazků, vždy se závorkovými výklady.

Příklad dvousvazkového souboru:

WIDIMSKÝ, František: Německo-český a česko-německý slovník. Sv. 2. Česko-německá část. 6. vyd. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 2007. S. 1023-1990.
ISBN 978-80-04-26083-5
ISBN 978-80-04-55053-0 (soubor)
ISBN 978-80-04-25749-1 (1. sv.)

Příklad vícesvazkového souboru:

GALSWORTHY, John: Sága rodu Forsythů. Kniha 3. K pronajmutí. 5. vyd. Praha, Odeon 2007. 245 s.
ISBN 978-80-207-0304-0
ISBN 978-80-207-0298-2 (soubor)
ISBN 978-80-207-0299-9 (1. sv.)
ISBN 978-80-207-0302-6 (2. sv.)

Pozor: U vícesvazkových učebnic se nepoužívá číslo ISBN souboru. Každý díl (svazek, část) má samostatné číslo ISBN.

Ustanovení pro pozměněná další vydání jednotlivých svazků vícesvazkových souborů odpovídají těm, která platí pro jednosvazkové publikace. Jestliže pocházejí jednotlivé svazky vícesvazkového souboru z různých vydání, je třeba v jednom svazku uvést vždy poslední vydání ostatních svazků i s jejich čísly ISBN. Ve výjimečných případech vícesvazkových souborů o mnoha svazcích (např. Ottův slovník naučný. Reprint) lze uvést pouze číslo ISBN konkrétního svazku bez závorkového výkladu a pod ním číslo ISBN souboru se závorkovým výkladem.


7.1.9 Nepravé vícesvazkové soubory

Pokud vychází kniha z technických důvodů (např. pro velký rozsah) ve dvou nebo více svazcích, ale je považována za jednosvazkovou publikaci a prodává se jen jako celek, lze jí přidělit pouze jedno číslo ISBN. To ale musí být uvedeno ve všech svazcích publikace.

Např.: Adresář veřejných informačních služeb v ČR. 1. vyd. Praha, Národní informační středisko ČR 2007. 2 sv.: 510 s.
ISBN 978-80-213-0044-6

Lze ale též doporučit přidělení samostatného čísla ISBN každému svazku. Usnadní se tak vyřizování objednávek, pokud nejsou všechny svazky vydány nebo distribuovány současně, nebo náhrady vadných výtisků.


7.1.10 Koedice

Každý z koeditorů musí přidělit své vlastní číslo ISBN. Čárový kód EAN uvede zpravidla vydavatel, který knihu distribuuje.

Vydavatelé se musí podílet na obsahové, nikoliv pouze formální stránce publikace (např. tiskárnu nebo instituci, která se pouze finančně podílela na vydání publikace, nelze považovat za koeditora).

Např.: SCHWARZKOPF, H. Norman – Peter, Peter: Hrdina Pouštní bouře. Autobiografie. Rudná u Prahy, JEVA; Vimperk, Papyrus 2007. 599 s., 32 s. fot.
ISBN 978-80-901365-1-6 (JEVA. Rudná u Prahy)
ISBN 978-80-85776-12-6 (Papyrus. Vimperk)

Např.: KOLÁŘ, Vladimír – Němec, Ivan: Modelling of soil-interaction. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha, Academia 2007. 333 s.
ISBN 978-80-200-0033-0 (Academia. Praha)
ISBN 978-0-444-98859-9 (Elsevier. Amsterdam)


7.1.11 Knihy převedené od jednoho vydavatele k druhému

Jestliže byla kniha převedena od jednoho vydavatele k druhému s vydavatelskými údaji nového vydavatele, dostane nové číslo ISBN. To dostane i tehdy, jedná-li se jinak o dotisk. Nový vydavatel by měl uvést také číslo ISBN vydání u předchozího vydavatele.

Např.: KUTINOVÁ, Amálie: Gabra a Málinka. Díl 1 a 2. 5. vyd., 2. vyd. v nakl. Profil. Ostrava, Profil 2007. 316 s.
ISBN 978-80-7034-073-8

KUTINOVÁ, Amálie: Gabra a Málinka. Díl 3 a 4. 5. vyd., 1. vyd. v nakl. Sfinga. Ostrava, Sfinga 2007. 315 s.
ISBN 978-80-900578-6-9

Vydavatel, který přebírá produkci předchozího vydavatele, může ponechat v knihách původní číslo ISBN. Vydá-li ale tuto publikaci znovu, např. jako dotisk nebo další vydání, musí již použít svého čísla ISBN.


7.1.12 Distributoři a knihkupci

Podle zásad systému ISBN dostává každé konkrétní vydání knihy vydané konkrétním vydavatelem pouze jedno číslo ISBN. Toto číslo ISBN se knize zachová bez ohledu na to, kdo ji distribuuje nebo prodává.


7.1.13 Vydavatelé s více než jedním místem působení

Vydavatel působící na několika místech, která jsou uvedena společně ve vydavatelských údajích, musí této publikaci přidělit pouze jedno číslo ISBN.

Pokud ale má vydavatel samostatné pobočky, může používat samostatné identifikátory vydavatele ISBN pro každou z těchto poboček. Publikaci pak přidělí číslo ISBN pouze ta pobočka, která ji vydala.


7.1.14 Číslo ISBN a ISSN v jedné knize

Vedle knih se přidělují mezinárodní standardní čísla i seriálovým publikacím

(jedné z částí pokračujících zdrojů). Jsou to čísla ISSN (International Standard Serials Numer – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací). K seriálovým publikacím patří periodika, díla na pokračování a edice. Ročenky a některá díla na pokračování splňují kritéria jak pro přidělení čísla ISBN, tak ISSN. Číslo ISSN je přiděleno seriálovému titulu, který je stejný pro všechny části nebo jednotlivé svazky seriálové publikace, a číslo ISBN se přiděluje každému jednotlivému svazku ročenky, monografické publikace apod. V dané publikaci potom budou obě čísla uváděna tak, že jako první bude číslo ISBN a pod ním číslo ISSN.

Např.: Hvězdářská ročenka 2008. 1. vyd. Praha, Academia 2007. 233 s.
ISBN 978-80-200-0393-5
ISSN 0373-8280


7.1.15 Číslo ISBN a ISMN

V hudebninách, které byly vydány před r.1996 s číslem ISBN, se u případného nového vydání po r.1996 uvede číslo ISMN i číslo ISBN předchozího vydání.


7.1.16 Jiná média, která jsou součástí knihy

Je-li kniha vydávána společně s gramofonovými deskami, magnetofonovými kazetami, mikrofišemi, CD-ROM aj. materiály, jsou tyto materiály považovány za přílohu knihy a knize je přiděleno pouze jedno číslo ISBN. Vychází-li kniha např. buď s CD-ROM, anebo bez něho, považuje se každé takové vydání za novou formu vydání a dostane své číslo ISBN. (Viz též bod 7.1.7.)

Např.: KREJČOVÁ, Zdenka: U veselých medvídků. Praha, Panorama 2007. Nestr., 1 audiokazeta v příl.
ISBN 978-80-7038-292-9

KREJČOVÁ, Zdenka: U veselých medvídků. Praha, Panorama 2007. Nestr.
ISBN 978-80-7038-293-6


7.1.17 Listová vydání

Číslo ISBN se přiděluje ukončené publikaci na volných listech, tj. publikaci, která nebude dále doplňována.

Publikaci na volných listech, která je průběžně aktualizována (tzv. integrující zdroj), ani jejím individuálním aktualizovaným částem se nepřidělují čísla ISBN. Mohou se jim přidělit čísla ISSN. (Viz bod 7.1.14.)

7.2 Postup při přidělování čísel ISBN

7.2.1 Přidělování čísel ISBN vydavatelem

7.2.1.1

Vydavatel určí pracovníka, který bude odpovídat za přidělování čísel ISBN, zasílání ohlašovacích lístků Národní agentuře ISBN v ČR a bude s ní ve styku. Hlásí jí též všechny změny týkající se údajů o vydavateli.


7.2.1.2

Vydavatel odpovídá za přidělování čísel ISBN všem publikacím, které vydává. Dbá přitom na to, aby splňovala kritéria pro zařazení do systému ISBN.


7.2.1.3

Vydavatel používá čísla ISBN průběžně, tj. v aritmetické posloupnosti podle identifikátorů titulů. Jakékoliv zásahy do vnitřní struktury čísla ISBN jsou nepřípustné.


7.2.1.4

O přidělených číslech ISBN informuje vydavatel Národní agenturu ISBN v ČR prostřednictvím ohlašovacích lístků (papírových či elektronických), a to neprodleně poté, co čísla ISBN chystaným knihám přidělil.


7.2.1.5

Při přidělování čísel ISBN může dojít k různým chybám, např. číslo ISBN bylo přiděleno neoprávněně jiné publikaci než knize, identifikátoru použil jiný vydavatel než k tomu oprávněný apod.

Pokud Národní agentura ISBN v ČR zjistí, že je číslo ISBN chybné nebo chybně přidělené, sdělí to vydavateli a ten zajistí opravu. Přidělí-li vydavatel číslo ISBN duplicitně nebo multiplicitně (tzn. dvěma nebo více titulům stejné číslo ISBN), musí nahlásit Národní agentuře ISBN v ČR platné číslo ISBN, které sice nebude vytištěno v knize, ale ta bude podle platného čísla ISBN objednatelná i identifikovatelná. V případném dotisku uvede již správné číslo ISBN.


7.2.1.6

Vydavatel si musí vést evidenci přidělených čísel ISBN.


7.2.1.7

Pokud je číslo ISBN správné, uvolní jej Národní agentura ISBN v ČR pro  národní bibliografii,  nabídkové seznamy vydavatelů apod. Bude-li číslo ISBN včas nahlášeno, bude příslušný záznam uveden v elektronickém čtrnáctideníku “O.K. – ohlášené knihy”.


7.2.1.8

Každá agentura ISBN má k dispozici dostatečný počet rezervních identifikátorů ISBN. Pokud vydavatel vyčerpá všechna čísla ISBN v rámci svého identifikátoru a nahlásí je prostřednictvím ohlašovacích lístků Národní agentuře ISBN v ČR, přidělí mu tato další identifikátor s novým blokem čísel ISBN.


7.2.2 Přidělování čísel ISBN Národní agenturou ISBN v ČR

7.2.2.1

Ve výjimečných případech přidělí číslo ISBN titulu Národní agentura ISBN v ČR. Týká se to publikací vydávaných vlastním nákladem autora nebo vydávaných ojediněle institucí, která nehodlá provozovat soustavnější vydavatelskou činnost.


7.2.2.2

Žadatel o číslo ISBN musí Národní agentuře ISBN v ČR sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize, tj. autora, název, podnázev, vydavatele (i s jeho adresou), pořadí a rok vydání, druh vazby, příp. formát elektronické publikace a URL, popř. i předpokládanou cenu a zda bude požadovat převod čísla ISBN do čárového kódu EAN. Přidělené číslo ISBN pak musí uvést v publikaci. Národní agentura ISBN v ČR jej upozorní na možnost vstoupit do systému ISBN a přidělovat si čísla ISBN ze svého bloku čísel.

U online publikací je třeba uvést URL a formát.

V tomto případě neidentifikuje přidělené číslo ISBN vydavatele daného titulu, ale pouze tento titul.

Po vydání publikace provede Národní agentura ISBN v ČR kontrolu správnosti čísla ISBN uvedeného v knize. Pokud je číslo ISBN správné, uvolní jej pro uvádění v národní bibliografii, nabídkových seznamech vydavatelů apod. Pokud je chybné, uvědomí o tom vydavatele.


7.2.2.3

Číslo ISBN je nejlépe přidělit těsně před zadáním rukopisu do tisku, kdy se již nepředpokládají žádné závažné změny v metadatech.


7.3 Nejčastější chyby

 1. Opětné použití čísla ISBN, které již bylo předtím přiděleno jinému titulu (tzv. duplicita). Bylo-li stejné číslo ISBN přiděleno více titulům, jedná se o tzv. multiplicitu.

 2. Novému vydání nebylo přiděleno nové číslo ISBN.

 3. Nové číslo ISBN bylo přiděleno dotisku, zatímco mělo být použito původního čísla ISBN.

 4. Došlo ke změně názvu, ale nebylo přiděleno nové číslo ISBN.

 5. Vydavatel použil jiného čísla ISBN, než jaké původně nahlásil.

 6. Číslo ISBN nebylo v knize vytištěno.

 7. Brožované vydání knihy, která vyšla též jako vázaná, nemá své číslo ISBN, a naopak.

 8. Číslo ISBN je neplatné (numerická nebo tisková chyba).

 9. Vydavatel přidělil číslo ISBN, i když knihu pouze distribuoval.

 10. Vydavatel používá čísla ISBN původního vydavatele i poté, co byl titul převzat novým vydavatelem, a byl již vydán s jinými vydavatelskými údaji.

 11. Číslo ISBN bylo neoprávněně přiděleno jiné publikaci než knize.

 12. Číslo ISBN bylo vymyšleno vydavatelem, který ani nemusí být v systému ISBN.

 13. V čísle ISBN je vynechána písmenná zkratka ”ISBN”, která je jeho neoddělitelnou součástí, nebo je uvedena chybně (IBSN, BISN apod.).

 14. Mezi písmennou zkratkou ”ISBN” a číslicí je uváděna dvojtečka, spojovník či jiné nepřípustné znaky.

 15. U vícesvazkových souborů není použito závorkového výkladu k označení čísla ISBN souboru a jednotlivých svazků.

 16. U koedic není uveden závorkový výklad, tzn. za číslem ISBN názvy koeditorů.

01.12.12