8

8. Přidělování čísel ISBN online publikacím

8.1

Online publikacemi se míní knihy a jiné neperiodické publikace dostupné pouze on-line, nikoliv na hmotných nosičích off-line (CD-ROM, DVD-ROM).


8.2 Online publikace, kterým se přidělují čísla ISBN:


8.2.1

Je-li publikace dostupná pouze v počítačových sítích (např. na internetu) dostává číslo ISBN za předpokladu, že obsahuje text, tvoří uzavřený celek a je určena veřejnosti. Takové publikace mohou též obsahovat obrázky nebo zvukové záznamy, ovšem v menší míře než tvoří jejich textová část. Související materiál (např. hypertext) by ale mohl dostat stejné číslo ISBN pouze tehdy, pokud by byl součástí publikace.


8.2.2

Samostatné číslo ISBN se přidělí každému samostatně dostupnému formátu (např. pdf, ePub, Mobipocket, html) i jeho verzi (např. s DRM či bez něj, s obrázky či bez nich, s barevnými či černobílými ilustracemi). DRM (Digital Rights Management – správa zabezpečeného obsahu) přitom znamená ochranu obsahu publikace před nežádoucím využitím, např. tiskem, půjčováním či stahováním.


8.2.3

Naskenované či digitalizované kopie tištěné publikace se nepovažují za online publikaci v tomto smyslu, ať už s bibliografickými údaji jiného či téhož vydavatele oné publikace.


8.2.4

Samostatně dostupná online publikace produkovaná pouze online (tzv. e-born) stejně tak jako online publikace, která vznikla jako další rovnocenná verze souběžně i nesouběžně vydané knihy v jiném formátu (vázaná či brožovaná, CD-ROM či DVD-ROM) ovšem číslo ISBN dostane, stejně jako faksimile s vlastními bibliografickými údaji.


8.2.5

Změna formátu neznamená změnu vydání. Pokud se nemění obsah online publikace, zůstává stejné vydání.


8.3 Online publikace, kterým se nepřidělují čísla ISBN
 

  • aktualizované soubory

  • databáze
  • webové stránky
  • online propagační a reklamní matriály
  • e-maily
  • vyhledávací roboty
  • počítačové hry
  • osobní dokumenty (jako elektronické životopisy nebo osobní profily)
  • blogy
  • další dokumenty dostupné online uvedené v kap. 6
01.12.12