Příloha 5

 

Příloha 5

Odpovědi na nejčastější otázky týkající se systému ISBN

1. Proč bych měl používat čísla ISBN?

Pokud jste vydavatel nebo knihkupec, je ve vašem vlastním zájmu tak učinit, protože potřebujete prodávat knihy. Jestliže vaše knihy nemohou být objednány a distribuovány prostřednictvím čísel ISBN a jestliže nejsou zahrnuty v příslušných bibliografiích, může se stát, že se vaše knihy nebudou prodávat. Zájemci budou předpokládat, že vaše knihy neexistují, a i když budou vědět, že existují, může být pro ně příliš obtížné pracovat s nimi primitivním způsobem.
 

2. Musím používat čísel ISBN?

Z hlediska mezinárodního systému ISBN neexistuje žádný právní požadavek mít přiděleno číslo ISBN a neznamená to žádnou právní ani autorskoprávní ochranu. V řadě zemí je ale používání čísel ISBN předepsáno zákonem.
Pokud jste ale účastníkem systému ISBN, pak těchto čísel musíte používat.
 

3. Potřebují číslo ISBN knihy, které nebudou prodávány?

Je žádoucí, aby všechny knihy byly identifikovány čísly ISBN.
 

4. Měly by se aukčním katalogům a katalogům výstav přidělovat čísla ISBN?

Pokud jde o katalog, který poskytuje základní informace o publikacích určených pro prodej na aukci, neměl by dostat číslo ISBN. Takový katalog je považován za marketingový materiál (a to i když neobsahuje ceny) a nepřidělují se mu tedy čísla ISBN. Naproti tomu katalogy, které doprovázejí výstavy a poskytují textové informace o určitých umělcích nebo tématech, dostávají čísla ISBN.
 

5. Kdo přiděluje identifikátory vydavatele ISBN?

Pouze národní agentura ISBN ustavená Mezinárodní agenturou ISBN může přidělovat identifikátory vydavatele. Žádný z těchto identifikátorů, ani číslo ISBN nelze prodat nebo dát k dispozici jinému vydavateli.
 

6. Změním-li cenu knihy, měl bych přidělit nové číslo ISBN?

Ne.
 

7. Vyžaduje změna formátu nové číslo ISBN?

Ano, různé formáty vyžadují různá čísla ISBN.
 

8. Vydávám knihu v cizím jazyce. Měl bych mít číslo ISBN země, v jejímž jazyce je kniha napsána?

Ne. Není rozhodující jazyk textu, ale země, v níž vydavatel působí.
 

9. Reviduji knihu. Vyžaduje nové číslo ISBN?

Ano. Významná změna textu vyžaduje nové číslo ISBN. Jestliže byly učiněny změny, mělo by být uvedeno na rubu titulního listu, že kniha je opraveným vydáním a mělo by zde být uvedeno nové číslo ISBN.
 

10. Vyžaduje dotisk bez změny textu nebo vazby nové číslo ISBN?

Ne. Musí být ponecháno původní číslo ISBN, pokud zůstane stejný vydavatel i vydavatelské údaje.
 

11. Vydáváme dotisk ve stejné vazbě, ale s novou obálkou nebo přebalem. Je třeba přidělit nové číslo ISBN?

Ne. Změna obálky/přebalu nevyžaduje přidělení nového čísla ISBN.
 

12. Vydáváme dotisk s novou obálkou, která je řešena tak, aby naznačovala spojení s určitým televizním programem. Je třeba přidělit nové číslo ISBN?

Ne. Jedná se jen o změnu návrhu obálky, která nevyžaduje přidělení nového čísla ISBN.
 

13. Vydáváme dotisk s jinou vazbou (dříve byla vazba plátěná, nyní je brožovaná). Je třeba přidělit nové číslo ISBN?

Ano. Změna vazby vyžaduje přidělení nového čísla ISBN.
 

14. Vydáváme dotisk s novým názvem. Je třeba přidělit nové číslo ISBN?

Ano. Při změně názvu, je třeba přidělit nové číslo ISBN.
 

15. Kromě běžného vydání vydáváme ještě vydání podepsané autorem, v omezeném nákladu. Vyžaduje každé z vydání přidělení nového čísla ISBN?

Ano. Každé vydání musí mít svoje číslo ISBN.
 

16. Vydáváme vázané a brožované vydání se stejnou titulní stránkou. Jak máme postupovat v tomto případě?

Vytisknout obě čísla ISBN na rubu titulního listu a za ně do závorky uvést, které číslo ISBN se vztahuje ke kterému vydání.
 

17. Rád bych přidělil nové číslo ISBN z tržních důvodů. Je to možné?

Ne, není, pokud nedojde ke změně textu nebo vazby, které by ospravedlnily přidělení nového čísla ISBN.
 

18. Chystám dotisk knihy a změním cenu, za niž se bude prodávat. Vyžaduje to nové číslo ISBN?

Ne. Dotisk, ať už se mění cena nebo ne, nevyžaduje nové číslo ISBN.
 

19. Potřebujeme samostatný identifikátor pro naši pobočku?

Ne. Pokud pobočka nemá samostatnou právní subjektivitu, použijete stejného identifikátoru vydavatele jako jeho hlavní sídlo.
 

20. Distribuujeme knihu pro jiného vydavatele. Máme knize přidělit nové číslo ISBN?

Ne. Pokud vydavatel nepochází ze země, která se neúčastní systému ISBN nebo pokud netiskne novou titulní stránku s vlastními vydavatelskými údaji. Pokud knihu jen distribuuje, musí být ponecháno původní číslo ISBN, protože identifikuje toho, kdo knihu vydal.
 

12. Vydávám knihu s dalším vydavatelem. Čí číslo ISBN by mělo být v knize uvedeno?

V případě společné publikace mohou číslo ISBN přidělit oba vydavatelé. Musí být jasné, jaké číslo identifikuje jakého vydavatele. Za číslo ISBN se proto do kulaté závorky uvede název příslušného vydavatele. Jestliže výtisky skladuje pouze jeden vydavatel a též je distribuuje, pak se doporučuje, aby na zadní straně publikace v čárovém kódu bylo uvedeno číslo ISBN vydavatele, který je zodpovědný za distribuci.
 

22. Můžeme rozdělit blok čísel ISBN tak, aby jich bylo možno využít k třídění knih?

Číslo ISBN identifikuje zemi vydání, vydavatele, jím vydaný titul, jeho pořadí vydání a druh vazby. Nic víc. K třídění knih čísel ISBN použít nelze.
 

23. Je možné znovu přidělit čísla ISBN, když jsou knihy, jimž byla čísla ISBN přidělena, rozebrány?

Ne. Číslo ISBN identifikuje daný titul a jeho vydání a vazbu již navždy. I když je kniha rozebrána, stále bude existovat v knihovnách, bibliografických databázích a možná i v některých prodejnách.
 

24. Udělali jsme chybu v čísle ISBN. V knize bylo vytištěno chybně. Jak máme tuto chybu napravit?

Oznamte to Národní agentuře ISBN v ČR. Ta na chybu upozorní v příslušné bibliografické databázi, v níž bude též uvedeno správné číslo ISBN.
 

25. Vyžaduje se pro brožuru malého rozahu přidělení čísla ISBN?

Ano. Rozsah knihy nemá vliv na přidělování čísel ISBN.
 

26. Jaký je poplatek za čísla ISBN?

V České republice je přidělování čísel ISBN zdarma.
 

27. Lze přidělovat čísla ISBN též retrospektivně?

Ne. Čísla ISBN se přidělují pouze běžně vycházejícím knihám. Ze starších titulů se čísla ISBN přidělí nově vydaným dotiskům.
 

28. Zajišťuje číslo ISBN ochranu autorských práv nebo osvobození od daní?

Ne. Číslo ISBN jednoznačně identifikuje titul vydaný určitým vydavatelem v určité zemi. Žádnou jinou funkci nemá.
 

29. Vydáváme dodatek ke knize, která již má číslo ISBN. Bude mít tento dodatek stejné číslo ISBN jako kniha?

Ne. Musí mu být přiděleno nové číslo ISBN.
 

30. Bude mít zvláštní otisk (separát) z knihy nebo časopisu vlastní číslo ISBN nebo si ponechá původní číslo ISBN knihy nebo číslo ISSN seriálové publikace, v níž byl původně publikován?

Separátům se nepřidělují čísla ISBN ani ISSN.
 

31. Jak jsou čísla ISBN přidělována vícesvazkovým dílům?

Číslo ISBN musí být přiděleno celému souboru svazků vícesvazkového díla; také jestliže jsou jednotlivé svazky tohoto souboru prodávány samostatně, musí mít každý svazek své číslo ISBN. I když není každý svazek prodáván samostatně, doporučuje se přidělit číslo ISBN každému svazku. Usnadňuje to zpracování náhrad za vadné výtisky a odstraňuje nebezpečí záměny určitých publikací. Každý svazek by měl uvádět všechna čísla ISBN. (Výjimkou jsou učebnice, jimž se nepřidělují čísla ISBN souboru.)
Podobná pravidla se vztahují i na tzv. smíšená média (např. CD-ROM a doprovodná brožura). Jestliže je jakákoliv součást k dispozici samostatně, musí být číslo ISBN přiděleno každé části i celku.
 

32. Vydávám edici publikací. Potřebuji číslo ISBN nebo ISSN?

Edice by měla dostat číslo ISSN, zatímco její jednotlivé publikace dostanou číslo ISBN.
 

33. Považuje se ročenka za seriálovou publikaci, která vyžaduje pouze přidělení čísla ISSN?

Ne. Pouze seriálovým publikacím vydávaným častěji než jednou ročně se přiděluje pouze číslo ISSN. Pokud jsou vydávány pouze jednou ročně nebo méně často, pak se jim přidělují jak čísla ISSN, tak čísla ISBN.
 

34. Přebírám jinou firmu, která již má identifikátor vydavatele ISBN. Všechny další knihy budu vydávat pod svým jménem. Mohu přečíslovat všechny dosud vydané tituly původního vydavatele?

Ne. Pouze vydáte-li dotisk s vlastními vydavatelskými údaji, kde bude uvedeno vaše vydavatelství, musíte přidělit nové číslo ISBN ze svého bloku čísel.
 

35. Nejsem vydavatel – mohu přesto dostat číslo ISBN?

Ano. Vydavatelem je organizace, společnost nebo jednotlivec, který je zodpovědný za obsah publikace. Je to také osoba nebo instituce, která nese finanční riziko při zpřístupňování produktu – není to ale zpravidla tiskař.
V řadě zemí existuje podrobná legislativa týkající se vydávání knih.
 

36. V naší zemi pracuje knižní obchod většinou bez počítačů. Potřebuji přesto čísla ISBN?

Nemusíte mít počítače k používání čísel ISBN. Čísla ISBN šetří vám a dalším lidem práci s kopírováním bibliografických záznamů. Kromě toho, chcete-li vyvážet své knihy bez čísla ISBN nemohou být zahrnuty do příslušných vydavatelských seznamů.
 

37. Prodávám knihy, ale také papírnické výrobky, hračky a mnoho dalších artiklů. Jelikož číslo ISBN identifikuje pouze knihy, co mám dělat se zbytkem sortimentu?

Těmto artiklům může být přiděleno čárový kód EAN na zboží.
 

38. Plánujeme vydání určitých titulů, i když jejich vydání ještě nebylo s konečnou platností rozhodnuto. Když nebudou připravované tituly vydány, můžeme čísel, která byla pro ně původně určena, použít pro jiné tituly?

V tomto případě je třeba dohodnout se na dalším postupu s Národní agenturou ISBN v ČR. V zásadě ale platí, že čísla ISBN, která nebyla vytištěna v knize, mohou být znovu použita.
 

39. Organizace EAN mě požádala, abych se stal jejím členem. Je to povinné?

Pokud chcete pouze používat čísla ISBN ve formě 13-místného čárového kódu, nemusíte se stát členem. Ale jelikož EAN a UCC poskytují další normy číslování pro identifikaci zásilek nebo místa určení a poskytují i další služby spojené s obchodem jako jsou elektronická čísla adres, formáty EDI (pro elektronickou výměnu dat), atd., můžete se stát členem. Spojte se se svou organizací EAN a informujte se o jejích službách.
 

40. Co se stane, když jsem vyčerpal všechna čísla pod svým identifikátorem?

Bude vám přidělen nový identifikátor, odpovídající vaší vydavatelské produkci. Čísla ISBN z předchozího identifikátoru zůstávají v platnosti.
 

41. Dostávají publikace na zakázku čísla ISBN?

Ano. Jestliže je publikace na zakázku originální verzí a je v témže formátu, pak bude použito původního čísla ISBN. Pokud došlo ke změnám v obsahu nebo formátu dostatečného k tomu, aby to znamenalo nové vydání, pak je třeba přidělit nové číslo ISBN.
 

42. Dostávají individualizované publikace na zakázku čísla ISBN?

Ne. Publikace, které jsou k dispozici pouze na omezené bázi, jako jsou individualizované publikace na zakázku s obsahem přizpůsobeným požadavkům zadavatele, nedostatnou ISBN.
 

43. Určuje Mezinárodní agentura ISBN poplatky za čísla ISBN? Je poplatek za čísla ISBN všude stejný?

Mezinárodní agentura ISBN neovlivňuje poplatky za poskytnutí čísel ISBN, ani je nestanovuje, protože není přímo zodpovědná za jejich přidělování na úrovni skupinové/národní agentury.
Tento úkol spadá do pravomoci národní agentury. Vzhledem k měnícím se ekonomickým podmínkám budou poplatky požadované každou agenturou odlišné, pokud vůbec budou vyžadovány.
 

44. Jak mám postupovat, pokud chci pouze jedno číslo ISBN?

Obraťte se na Národní agenturu ISBN v ČR, která vám přidělí individuální číslo ISBN z bloku tzv. sběrného identifikátoru. Toto číslo ISBN bude identifikovat pouze knihu, nikoliv jejího vydavatele.
 

45. Co bylo hlavním cílem revize čísla ISBN a jeho struktury?

Hlavním účelem projektu revize čísla ISBN bylo zvýšit kapacitu číslování systému ISBN. V důsledku elektronického vydavatelství a dalších změn ve vydavatelském průmyslu se kapacita systému ISBN vyčerpává mnohem rychleji než se původně předpokládáno, když byl systém ISBN koncem 60. let navrhován.
 

46. Proč toto řešení a ne jiné?

Řešení 13-místného čísla ISBN bylo navrženo proto, že knihy mohou mít jak číslo ISBN, tak 13-místný čárový kód EAN (tj. 10-místné číslo ISBN s prefixem 978 a se znovu propočtenou kontrolní číslicí). Toto řešení také umožňuje, aby systém ISBN používal prefixu EAN “979”, který byl vyhrazen před lety pro budoucí použití v knižním obchodu v rámci systému EAN.
 

 

Online publikace:

 

47. Vydávám-li online publikaci ve dvou nebo více různých formátech (např.: pdf, ePub, Mobipocket, html), měl bych jim přidělit samostatná čísla ISBN?

Ano. Každý odlišný formát online publikace, který je publikován samostatně a samostatně dostupný, má své číslo ISBN.
 

48. Měly by mít různé verze online publikace stejného formátu (např. ePub) různá čísla ISBN?

Pokud tyto různé verze používají stejný software DRM (např. Adobe ASC4) v zásadě se stejnou úpravou obsahu a jsou použitelné na různých zařízeních nebo softwaru, pak by mělo být použito jedno číslo ISBN.

Jestliže se ale téhož softwaru DRM Adobe ASC4 používá na dvou verzích, ale s podstatně odlišnými uživatelskými možnostmi (např. jednou umožňující tisk, ale druhou nikoliv), pak by měla mít každá verze své číslo ISBN.

Jestliže je použito jiné DRM než výše uvedeno (tj. Adobe ASC4) – vlastnické (proprietární), které též spojuje určitou verzi se zařízením nebo softwarem, pak by měla mít každá samostatná verze své číslo ISBN.

Stejně tak bude mít své číslo ISBN každá obsahově odlišná verze téhož formátu online publikace (s obrázky či bez nich, s barevnými či černobílými ilustracemi či bez nich apod.).

Viz též poslední odstavec odpovědi na otázku 50.


49. Proč bych měl přidělit různá čísla ISBN online publikaci, u níž se nemění obsah?

Taková online publikace se může lišit zvláštním zařízením nebo softwarem umožňujícím její přečtení a funkčními možnosti umožňujícími její tisk, kopírování, půjčování apod. Toho lze běžně dosáhnout kombinací formátu a softwaru DRM.


50. Čtečky online publikací nabízejí různé možnosti jako je různá velikost písma, předčítání textu, záložky, barvu atd. Přitom formát publikace i DRM může být stejný. Jak to ovlivňuje přidělení čísel ISBN?

Pokud se formát online publikace, její DRM ani typ písma nemění, pak nemají jakékoliv odlišnosti v prezentaci textu způsobené čtečkou nebo softwarem použitým ke čtení této publikace vliv na její číslo ISBN. Obsahuje-li online publikace pouze barevné obrázky, ale čtečka má pouze mono displej, pak se jedná o omezení na straně čtečky a nebude přiděleno nové číslo ISBN.

Jestliže však jsou samostatné online publikace k dispozici s černobílými i barevnými obrázky a jsou určeny pro černobílé nebo barevné čtečky, pak jde o změnu obsahu, a je tudíž třeba přidělit dvě čísla ISBN.


51. Měla by mít online publikace doplněná o audio, video apod. jiné číslo ISBN než její standardní forma?

Ano. Jedná se o odlišný produkt, který musí mít jiné číslo ISBN.


52. Vydávám dvě verze jednoho formátu online publikace, jednu bez DRM a jednu se sociálním DRM, které nijak neomezuje uživatele. Musí mít každá verze samostatné číslo ISBN?

Ne. Sociální DRM nijak neomezuje uživatele, protože se jedná o individuální ochranu zakoupené online publikace (např. formou vodoznaku – textové nebo obrazové identifikace zakoupeného díla).


53. Jak mohu identifikovat jednotlivé kapitoly nebo další části knihy, které chci dát k dispozici samostatně?

Vydáváte-li samostatně dostupné kapitoly a další části knihy s příslušnými bibliografickými údaji (s tiráží) a ty jsou k dispozici prostřednictvím běžného dodavatelského řetězce, a chcete-li je mít uvedeny v obchodních databázích, pak byste je měl považovat za samostatnou publikaci a přidělit jí číslo ISBN.


 

01.12.12