Zásady pro podávání žádostí o poskytnutí informace o působnosti Národní knihovny České republiky jako státní příspěvkové organizaceI. Obecná část
 1. Podávání žádostí o poskytnutí informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 2. Informace o působnosti, organizačním členění a činnosti Národní knihovny České republiky (dále jen "NK") jsou přístupné i prostřednictvím sítě internet.
 3. Trvá-li žadatel na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je možno podat NK žádost o její poskytnutí.
 4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 5. Z žádosti musí být zřejmé:
  1. že je určena NK,
  2. co je požadováno,
  3. kdo dotaz činí - jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem); u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být rovněž uvedena příslušná identifikace žadatele, u písemné žádosti jeho podpis.
  Neobsahuje-li žádost všechny tyto údaje nebo jsou údaje uvedené žadatelem nepravdivé, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a NK žádost odloží.


II. Postup při vyřizování žádostí
 1. K žádosti uplatněné ústně v rámci osobního jednání nebo telefonickou formou oslovený útvar NK poskytne žadateli informaci bezprostředně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.
 2. Písemná žádost se podává na adresu:
  Národní knihovna ČR - Kancelář ředitele NK
  Klementinum 190
  110 01 Praha 1

  Žádost lze podat
  • prostřednictvím pošty,
  • osobně v sekretariátu ředitele NK na výše uvedené adrese,
  • faxem na čísle (420/2) 21 663 261,
  • e-mailem na adrese: posta@nkp.cz
 3. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti NK.
 4. Týká-li se žádost zveřejněné informace, NK sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena v níže uvedené lhůtě.
 5. NK posoudí obsah žádosti a
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli,
  3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 6. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
  1. vyhledání a sběr informací nad rámec působnosti útvaru NK vyřizujícího žádost,
  2. vyhledávání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným státním orgánem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi jednotlivými útvary NK.
  Žadatel musí být o prodloužení lhůty a jeho důvodech informován před uplynutím lhůty stanovené pro poskytnutí informace.
 7. NK neposkytne informace v případech stanovených zákonem (§ 7 - § 12 zákona č. 106/1999 Sb.).
 8. Pokud NK žádosti o informaci byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které doručí do vlastních rukou žadatele o informaci.
 9. Neposkytne-li NK informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti či nevydá rozhodnutí, má se za to, že odepřela poskytnutí informace. Proti tomu se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 10. Postup podle čl. 3 - 9 této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemnou formou.


III. Odvolání
 1. Proti rozhodnutí NK o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
 2. Odvolání se podává na adrese:
  Národní knihovna ČR - ředitel
  Klementinum 190
  110 01 Praha 1
 3. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, NK odvolání odloží.
 4. O odvolání rozhodne ředitel NK do 15 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl. Za den doručení rozhodnutí se v takovém případě považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.
 5. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
 6. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem (§ 247 a následující zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění).


15.4.2002
Čj. Ř 323 /2002
PhDr. Vojtěch Balík
ředitel Národní knihovny ČR
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2002

 1. Počet podaných žádostí o informace: 3
  Žádosti byly doručeny vedoucímu Kanceláře ředitele NK dr. M. Horovi.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
  Odvolání bylo kladně vyřízeno.

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2003

Počet podaných žádostí o informace: 0
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2004

 1. Počet podaných žádostí o informace: 2
  Žádosti byly doručeny vedoucímu Kanceláře ředitele NK dr. M. Horovi.

 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2005

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2006

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2007

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2008

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2009

 1. Počet podaných žádostí o informace: 0
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2010

 1. Počet podaných žádostí o informace: 1
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  Žádné rozhodnutí poskytnout informace nebylo přezkoumáváno soudem.

 4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
  Nebyla prováděna žádná řízení o sankcích za nedodržování zákona.

Libuše Piherová

01.12.12