Katalogy a databáze

 

1. Průvodce po fondu

2. Katalogy rukopisů

3. Katalogy inkunábulí, starých tisků a map (tisky vydané do roku 1800)

4. Katalogy grafiky

 

Průvodce po fondu

 

HEJNOVÁ, Miroslava. Historické fondy Národní knihovny ČR. Průvodce. Praha, 2007. (1. vyd.: TÁŽ. Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků SK ČSR v Praze. Praha, 1989.)

URBÁNKOVÁ, Emma. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha, 1957.

FALTYSOVÁ, Vlasta (ed.). Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky. Od prvotisků do konce 19. století. Praha, 2006 (německá verze: FABIAN, Bernhard. Handbuch der historischen Buchbestände in Europa. Band 1.1. Tschechische Republik. Prag. Teil 1. Bearbeitet von Vlasta Faltysová und Pavel Pohlei. Redaktion Claudia Blum. Hildesheim; Zürich; New York, 1999).

HANSLIK, J. A. Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliothek. Prag, 1851; HANUŠ, J. Zusätze und Inhaltsverzeichnisse zu Hanslik's Geschichte und Beschreibung der k.k. Prager Universitäts-Bibliothek. Prag, 1863.

KRISTELLER, Paul Oskar: Latin Mauscript Books before 1600. 5. Aufl., München, 2003. Plný text knihy s vyhledáváním.

MAREK, Jindřich. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručně dějiny jejich zpracování. Knihovna, 18, 2007, s. 99–118. Online verze.

Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Red. Marie Tošnerová. Praha, 2004. (rec. Jindřich MAREK, Mediaevalia historica bohemica, 10, 2005 [vyšlo 2006], s. 389-402, výtah na webu)

VOIT, Petr. Pražské Klementinum. Praha, 1990.

 

Katalogy rukopisů

 

Databáze Manuscriptorium

 

Latinské, české a německé rukopisy

 

TRUHLÁŘ, Josef. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. Bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur I-II. Pragae, 1905-1906. (Latinské rukopisy především z oddělení I-VIII a IX-XV; rec. WOLKAN, Rudolf. Der Handschriftenkatalog der Prager Universitätsbibliothek, Mitteilungen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen 9, 1905, s. 70-76, 166-182.) Online: díl I; Online: díl II.

DOLCH, Walther. Katalog der deutschen Handschriften der k. k. Universitätsbibliothek zu Prag. I. Teil. Die Handschriften bis etwa z. J. 1550. Prag, 1909. (Německé středověké rukopisy, především z oddělení XVI.) Online.

TADRA, Ferdinand Manuscripta Germanica - Deutsche Handschriften. Rukopis Národní knihovny ČR XVI.B.37. (Německé rukopisy, především z oddělení XVI, nacházející se v knihovně v době pořízení soupisu.)

TRUHLÁŘ, Josef. Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské. Praha, 1906. (České rukopisy, především z oddělení XVII.)

SVOBODOVÁ, Milada. Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha, 1996. (České rukopisy signatury XVII.)

RICHTEROVÁ, Alena. Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky. Praha, 2007. (Oddělení XIX, velká část.)

KAPRAS, Jan. Rukopisy děčínské. Časopis českého Museum 78, 1904, s. 340-344, 423-430. (Oddělení XIX, podstatná část.)

TILLE, Václav; VILIKOVSKÝ, Jan. Rukopisná bohemika v Admontě. Časopis archivní školy 11, 1933, s. 77-122. (Oddělení XX.) Konkordance starých a nových signatur - XX

WENZEL, Elke. Die mittelalterliche Bibliothek der Abtei Weißenau. Frankfurt am Main, 1998. (Oddělení XXIII.)

KELLE, Johann. Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheken. Lobkowitzsche Bibliothek, Serapeum, 1867, s. 305-317, 321-326. (Oddělení XXIII - řazeno dle starých čísel, v plném rozsahu se neshoduje s dnešní signaturou XXIII NK ČR.) Konkordance starých a nových signatur - XXIII (bez záruky)

LEHMANN, Paul. Handschriften aus Kloster Weissenau in Prag und Berlin. In Erforschung des Mittelalters IV, Stuttgart, 1961, s. 40-82. (Oddělení XXIII.)

Nedatovaný inventář rukopisů pražské lobkovické knihovny pořízený po smrti knížete Augusta Longina († 1842). Rukopis Národní knihovny ČR XXIII.A.15. (Oddělení XXIII dle stavu z poloviny 19. století, řazena podle starých čísel.) Konkordance starých a nových signatur - XXIII (bez záruky)

MAREK, Jindřich; MODRÁKOVÁ, Renáta. Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha, 2006 [vyd. 2007]; dodatek: MAREK, Jindřich. Nové písemnosti utrakvistické konzistoře a další dodatky k soupisu samostatných rukopisných zlomků v Národní knihovně ČR. Archivní časopis, 59, 2009, s. 27–49. (Rukopisné zlomky oddělení XXIV.)

URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971. (Oddělení XXVI.)

WOHLMANN, Bernhard. Verzeichniss der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Ossegg. In Xenia Bernardina, Bd. 2. Wien, 1891, s. 115-164. (Rukopisy kláštera v Oseku.)

BOLDAN, Kamil: Bohemikální iluminované rukopisy knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku z pohledu kodikologického, Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999-2000, s. 52-92.

HOFFMANN, František. Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá = Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Monasterii Teplensis Ordinis Praemonstratensis. Praha, 1999. (Rukopisy kláštera v Teplé.)

TRUHLÁŘ, Josef. Paběrky z rukopisů Klementinských. Věstník České akademie, 6, 1897, s. 302–305, 470–474; 7, 1898, s. 45–50, 209–213, 271–274, 409–413, 521–528, 590–593, 660– 664; 8, 1899, s. 180–184, 286–289, 353–357, 415–420, 451–453; 9, 1900, s. 148–152, 243–246, 293–295, 353–354, 413–416, 470–474, 566–569, 624–627; 10, 1901, 46–48, 99–100, 193–200. Český časopis historický, 8, 1902, s. 187–194, 316–325; 9, 1903, s. 194–202; 10, 1904, s. 201–202. [svázáno - u pultu/bound - at the desk]

URBÁNKOVÁ, Emma. Přírůstky rukopisného oddělení Universitní knihovny od vydání tištěných katalogů, Knihovna 1957, s. 41-64.

PLOCEK, Václav. Catalogus codicum notis musicis instructorum, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bohemicae Socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur I-II. Pragae, 1973.

 

Řecké, církevněslovanské, románské a orientální rukopisy

 

OLIVIER, Jean-Marie; MONÉGIER DU SORBIER, Marie-Aude. Catalogue des manuscripts Grecs de Tchécoslovaque. Paris, 1983, s. 63-92. TITÍŽ. Manuscrits grecs récemment découverts en République Tchèque. Supplément au Catalogue des manuscrits grecs de Tchécoslovaquie. Paris, 2006, s. 67–305.

VAŠICA, Josef. Z církevněslovanských rukopisů Národní knihovny v Praze a Slovanské knihovny. Praha, 1995. (Hlavně oddělení XVII.)

ČERNÝ, Václav. Rukopisy, psané románskými jazyky, v pražských knihovnách. Studie o rukopisech 1, 1962, s. 65-108.

FÁREK, Michal. Perské rukopisy v Národní knihovně České republiky. Praha, 2000. Online.

BAHBOUH, Charif; CHARVÁTOVÁ, Jitka. Catalogue of Arabic Manuscripts of the National Library of the Czech Republic [elektronický zdroj]  = Katalog arabských rukopisů Národní knihovny České republiky. Praha, 1998. Online.

PINTAUDI, Rosario; DOSTÁLOVÁ, Růžena; VIDMAN, Ladislav. Papyri Graecae Wessely Pragenses I-II, Firenze, 1988-1995.

 

Speciální soupisy

 

BERÁNEK, Karel. Soupis archivních rukopisů a jiných archiválií v Universitní a Strahovské knihovně v Praze. Sborník archivních prací 21, 1971, s. 185–234.

KOROLEC, Jerzy B.. Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem latinorum, quae in Bibliothecae olim Universitatis Pragensis nunc Státní knihovna ČSR vocata asservantur. Wrocław, 1977.

HOFMAN, Alois. Die Sammlungen der Prager Adalbert Stifter-Archivs.  Vierteljahrsschrift des A. Stifter Institut des Landes Oberösterreich. Linz, Jahrgang 11, 1962, Folge 3/4, s. 67-169.

WEIDMANN, Clemens. Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Band VII/1-2. Tschechische Republik und Slowakische Republik. Werkverzeichnis. Verzeichnis nach der Bibliotheken. Wien, 1997.

 

Výběrová retrospektivní bibliografie k rukopisům Národní knihovny ČR

Konkordance starých a nových signatur - dnešní sign. NK ČR XX

Konkordance starých a nových signatur - dnešní sign. NK ČR XXIII (bez záruky)

 

Katalogy inkunábulí, starých tisků a map

 

Databáze STT

Pro vyhledávání inkunábulí (prvotisků vydaných do roku 1500), starých tisků a map (1501-1800) z fondu NK. Katalogizace nových přírůstků, tj. včetně nově zakoupené františkánské knihovny z Chebu, bude probíhat do databáze STT. Databáze STT nyní slouží pouze k vyhledávání záznamů a zjištění signatury, v blízké době budou zprovozněny přímé elektronické objednávky.

 

Inkunábule

 

URBÁNKOVÁ, Emma. Soupis prvotisků českého původu. Praha, 1986.

BÄUMLOVÁ, Michaela. Typografické jednolisty 15. století v knihovně chebských františkánů, Sborník muzea Karlovarského kraje 16, 2008, s. 7-25.

BOLDAN, Kamil. Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů, Minulostí Západočeského kraje 43, 2008, s. 79-114.

HLINOMAZ, Milan. Přehled tepelských prvotisků. Incunabula quae in bibliotheca teplensis asservantur. (Památce dr.Waltera Dolcha), Minulostí západočeského kraje 35, 2000, s. 167-243.

 

Staré tisky

 

KATIF - Generální katalog I

Pro vyhledávání starých tisků, které zatím nejsou zkatalogizovány v bázi STT.

 

Knihopis Digital

Jazykově české tisky do r. 1800.

 

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století [CD-ROM]. Praha, 2003.

Naskenovaná kartotéka bibliografie cizojazyčných bohemik včetně naskenovaného rejstříku tiskařů, rejstříku tiskařských bohemik a relevantní literatury. Pozn.: Tento CD-ROM je v Národní knihovně ČR dostupný na jejím ultranetu v rubrice Rukopisy s staré tisky.

 

HLINOMAZ, Milan. Postinkunábule a paleotypy v knihovně Kláštera premonstrátů Teplá, Minulostí Západočeského kraje 36, 2001, s. 147-253.

KAŠPAR, Oldřich. Soupis španělských a portugalských tisků bývalé pražské lobkovické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR v Praze. Registro de los impresos espa?oles y portugueses de la antigua biblioteca pragense de los Lobkowicz actualmente depositada en la biblioteca Estatal de la República Socialista Checa en Praga. Praha, 1984.

Soupis děl J.A. Komenského v československých knihovnách, archivech a museích. Sest. Komise pro soupis děl Komenského. Věd. red. Dr. Emma Urbánková. Praha, 1959.

TŘÍŠKA, Josef. Disertace pražské univerzity 16.-18. století. Dissertationes Universitatis Pragensis 16.-18. saec. Praha, 1977.

URBÁNKOVÁ, Emma; WIŽĎÁLKOVÁ, Bedřiška. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR - Universitní knihovny. Praha, 1971.

 

Katalogy grafiky

 

Databáze Manuscriptorium

 

BLAŽÍČEK, Oldřich (ed.). Theses in Universitate Carolina Pragensi disputatae. Saec. 17 et 18. Vol. II,1-7 Pragae, 1967-1970. (Faksimile 111 univerzitních tezí.)

DELUGA, Waldemar. Einblattdrucke des 15. Jahrhunderts in der Nationalbibliothek in Prag. Praha, 2000.

FECHTNEROVÁ, Anna. Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze, I-IV. Praha, 1984.

 

Veronika Procházková

01.12.12