Programy a projekty

Evropské a další aplikační projekty
 

Europeana version 1.0
Doba řešení: 2009–2011
Hlavní řešitel: Jill Cousins, Europeana Office, based in the National Library of the Netherlands, on behalf of the EDL Foundation
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Tomáš Klimek
Finanční podpora: EU, Program eContentPlus
URL: http://europeana.eu/portal/

Snahou rozsáhlého projektu, do něhož se k dnešnímu dni zapojilo již 110 partnerů z celé Evropy (mezi prvními byla i Národní knihovna ČR), je vytvořit vyhledávací a prezentační platformu pro digitalizované artefakty evropské kultury (knihy, obrazy, filmy, archiválie). Prostřednictvím portálu bylo zpřístupněno již téměř 15 milionů objektů z asi 1500 institucí. Projekt je zaměřen na oslovení nejširší veřejnosti. Cílem účasti Národní knihovny v projektu je prezentace spravovaných dokumentů i výsledků digitalizační činnosti a využití možnosti navázat kontakty pro budoucí spolupráci týkající se obsahové expanze digitální knihovny Manuscriptorium. Zástupce Národní knihovny byl zařazen do pracovní skupiny tzv. agregátorů, tedy partnerů poskytujících obsah většího množství institucí. NK ČR se aktivně účastní workshopů, na nichž se projednává budoucí podoba portálu Europeana, nastavují se směry jeho vývoje a podmínky spolupráce s institucemi poskytujícími digitální obsah.


REDISCOVER (Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction)
Doba řešení: září 2009 – listopad 2010
Hlavní řešitel: Zdeněk Uhlíř
Finanční podpora: EU, Program Culture
URL: http://rediscover.manuscriptorium.com

Mezinárodní projekt REDISCOVER koordinovala Národní knihovna ČR. Jeho partnery byly dále národní knihovny Litvy, Polska a Rumunska. Účastníci projektu měli za cíl virtuálně rekonstruovat rozptýlené kulturní dědictví a zpřístupnit je v rámci Manuscriptoria, jakož i uspořádat ve Vilniusu, Varšavě, Bukurešti a Praze výstavy prezentující profilující artefakty z fondů jednotlivých partnerů. Na závěr byla uspořádána konference v Praze s tématem Jednota středoevropské kultury ve středověku a raném novověku. K výstavám byla vydána publikace v podobě bohatě vypraveného katalogu se shrnujícími eseji zástupců jednotlivých národních partnerů a u příležitosti konference byl publikován sborník statí zpracovávajících specifická dílčí témata k danému okruhu. Díky projektu se podařilo integrovat 47 komplexních digitálních dokumentů z Národní knihovny ve Varšavě, 168 dokumentů z Národní knihovny ve Vilniusu a dokončit integraci 307 dokumentů z Národní knihovny v Bukurešti a její pobočky ve městě Alba Iulia započatou v rámci projektu EU ENRICH. Zároveň došlo k navázání velmi úzké odborné spolupráce mezi všemi zúčastněnými institucemi, skýtající dobrý příslib pro budoucí projekty.


EMBARK (Enhance Manuscriptorium through Balkan Recovered Knowledge)
Doba řešení: 1. 9. 2010 – 30. 4. 2012
Hlavní řešitel (koordinátor): Zdeněk Uhlíř
Finanční podpora: EU, Program Culture

Cílem projektu EMBARK je obohatit a uchovat kulturní dědictví integrací jeho rozdělených složek (rukopisů, starých tisků a dalších historických písemných materiálů) a zprostředkovat jej pro potřeby kulturních uživatelů a mladých odborníků. Výzkum se soustředí na balkánsko-slovanskou oblast cestou vytvoření elektronických edic plných textů shromážděných historických dokumentů a jejich zařazením do digitální knihovny Manuscriptorium. Partneři z Bulharska, Česka, Řecka a Srbska uspořádají výstavy digitálních kopií historických dokumentů. Nedílnou složkou projektu je transfer znalostí mezi jednotlivými partnery.


COMMUNIA: The European Thematic Network on the Digital Public Domain
Doba řešení: 1. 7. 2007 – 28. 2. 2011
Hlavní řešitel (koordinátor): Francesco Profumo, Politecnico di Torino, Itálie
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Lukáš Gruber
Finanční podpora: EU, Program eContentPlus
URL: http://www.communia-project.eu

Cílem projektu COMMUNIA je vytvořit doporučení pro strategii Evropské unie v oblasti problematiky zpřístupňování volných děl (angl. public domain) v digitálním prostředí. Vedle tohoto hlavního cíle se projekt také soustředí na další aktuální témata v oblasti zajišťování přístupu k autorským dílům, jakými jsou modely zpřístupňování děl, u kterých není možno dohledat autora (orphan works), formy veřejného licencování (např. Creative Commons), iniciativa Open Access – zajišťování otevřeného přístupu k vědeckým článkům a datům. Těchto cílů se dosahuje organizováním workshopů a seminářů na výše uvedená témata a tvorbou oficiálních prohlášení a manifestů, např. Manifest o volných dílech (Public Domain Manifesto, viz http://www.publicdomainmanifesto.org ), který byl přeložený do češtiny. Během roku 2010 byla doba řešení projektu prodloužena do 28. 2. 2011.


Rozvoj ruského oddělení Slovanské knihovny

Doba řešení: červen 2010 – květen 2011
Hlavní řešitel: Lukáš Babka
Finanční podpora: Fond Russkij mir (Ruská federace)

Cílem projektu je zacelit mezery ve sbírce ruské literatury Slovanské knihovny, které vznikají díky nedostatečným finančním prostředkům určeným na akvizici nových dokumentů. Jednoroční finanční grant, poskytnutý na základě darovací smlouvy, umožnil zkontrolovat ediční přehledy jednotlivých ruských nakladatelství a koupit vybrané tituly, doplnit chybějící knihy důležitých soudobých ruských autorů a rovněž získat publikace, které kvůli jejich ceně není možné zakoupit z běžných prostředků na akvizici. Prozatím bylo do konce roku 2010 z prostředků grantu zakoupeno a zkatalogizováno 600 knih.

01.12.12