Programy a projekty

Ostatní projekty


Národní projekty

Program Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Všechny projekty v jednotlivých podprogramech jsou jednoleté. Tyto projekty se týkají podpory konkrétních činností knihoven v oblasti vzdělávání, provozu digitálních knihoven, produkce digitálních dat (retrospektivní konverze katalogů, digitalizace sbírek), provozu informačních portálů, přístupu k digitálním zdrojům a provozu Souborného katalogu ČR. Národní knihovna ČR se pravidelně účastní VISK za účelem podpory svých základních činností.


VISK 1
Koordinační centrum programu VISK
Odpovědný pracovník: Vít Richter
URL: http://visk.nkp.cz/

Koordinační centrum programu VISK zajišťovalo veškeré odborné, organizační a koordinační činnosti související s realizací celého programu VISK. V návaznosti na program VISK 3 byla zajištěna koordinace s Projektem internetizace knihoven, který realizuje Ministerstvo vnitra ČR.


VISK 2
Kurzy základní informační gramotnosti
Odpovědný pracovník: Eva Dostálková
URL: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Vzd/03_OV_Akce/01_kurzy.htm

V rámci kurzů získávají frekventanti znalosti a dovednosti v rozsahu European Computer Driving Licence jako minimálního standardu vzdělání v oblasti práce s informačními a komunikačními technologiemi i pokročilé kompetence v oblasti počítačové a informační gramotnosti.


VISK 4
Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven
Odpovědný pracovník: Jiří Polišenský
URL: http://digit.nkp.cz  (technické standardy)

V rámci uvedeného dotačního programu pokračovaly vývojové práce na čtvrté verzi Systému Kramerius. Funkčnost této nové verze Krameria byla rozšířena zejména díky integraci formátu METS/ALTO a dokončení vývoje nového indexeru, který v rámci záznamu uloženého ve Fedora Commons zprostředkuje pro uživatelské rozhraní adekvátní výsledek. Významné aktivity byly spojeny i s rozvojem Registru digitalizace. Došlo k úpravě datové struktury, která umožní automatickou spolupráci s digitální knihovnou Kramerius. Cílem je maximální zjednodušení procesu evidence. Dále byla kolem Registru digitalizace vytvořena vrstva WEB-service, která bude okolním aplikacím (katalogy NK ČR, Kramerius, digitalizační workflow) poskytovat data, jež je třeba mezi zmíněnými systémy efektivně sdílet. K nutným úpravám došlo i v rámci aplikace Sirius, která slouží k výrobě digitálních dat. Došlo k vytvoření modulu, který rozšíří stávající exportní funkce systému Sirius o novou funkcionalitu, jež umožní vytváření formátů METS/ALTO a JPEG 2000, které budou plně odpovídat standardům Národní digitální knihovny. Tento nový modul budou moci používat i další instituce, které chtějí vytvářet svá data v nových strukturách definovaných projektem Národní digitální knihovny.


VISK 5
Retrospektivní konverze katalogů Národní knihovny České republiky
(Generální katalog Univerzálního knihovního fondu I, Generální katalog Slovanské knihovny – periodika)
Odpovědný pracovník: Nataša Mikšovská

Byl proveden předvýběr a příprava 54 000 záznamů tisků pro další zpracování z Generálního katalogu Univerzálního knihovního fondu I (UKF I) a 20 000 záznamů z Generálního katalogu Slovanské knihovny. Zpracováno bylo 22 900 záznamů z Generálního katalogu UKF I a 5000 záznamů periodik podle sběrných kopií Generálního katalogu, které byly v předchozích etapách retrospektivní konverze vynechány a dosud neměly záznam v knihovním informačním systému Aleph.


Rekatalogizace starých tisků z Generálního katalogu I uložených v Národní knihovně ČR
Odpovědný pracovník: Veronika Procházková

V roce 2010 bylo pořízeno dalších 7800 nových záznamů, které byly přijaty do Souborného katalogu ČR.


VISK 6
Digitalizace historických dokumentů Národní knihovny ČR
Odpovědný pracovník: Zdeněk Uhlíř
URL: http://www.manuscriptorium.eu ; http://digit.nkp.cz  (technické standardy)

V roce 2010 bylo v rámci VISK 6 z fondu Národní knihovny ČR digitalizováno 70 dokumentů (tj. 31 594 stran).


Digitalizace sbírky grafických univerzitních tezí uložených v NK ČR
Odpovědný pracovník: Veronika Procházková
URL: http://www.manuscriptorium.eu ; http://digit.nkp.cz  (technické standardy)

V rámci projektu byl zdigitalizován soubor 526 univerzitních tezí, jež jsou kulturní památkou ČR.


VISK 7
Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius
Odpovědný pracovník: Jiří Polišenský
URL: http://kramerius.nkp.cz ; http://digit.nkp.cz  (technické standardy)

Pomocí metody OCR bylo převedeno více než 150 000 stran textu. Zároveň bylo vyrobeno 1250 ochran-ných obalů z lepenky archivní kvality. Klíčovou činností v rámci předloženého projektu pak bylo reformá-tování titulů Plyn a voda a Leitmeritzer Zeitung (66 963 polí mikrofilmu), které jsou velice žádané našimi uživateli. Ve spolupráci s našimi dodavateli pokračovala digitalizace významných periodik – Rudého práva a Nových (pařížských) mod. Soubor zpracovaných dokumentů doplnily také unikátní periodika z fondů Slovanské knihovny a bohemikální monografie z 19. století.


VISK 8
Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku, zpřístupnění informačních zdrojů Národní knihovny České republiky a českých webových zdrojů
Odpovědný pracovník: Bohdana Stoklasová
URL: http://www.jib.cz ; http://info.jib.cz

Byla rozšířena nabídka zdrojů, zvýšilo se celkové využití Jednotné informační brány. Služba bX (služba typu discovery, která k článku, pro který je zobrazena nabídka SFX, doporučí další relevantní články podle skutečného celosvětového využití článků) byla rozšířena pro další uživatele. Významným přínosem pro uživatele byla implementace autentizace k licencovaným zdrojům NK ČR pomocí Shibboleth. V oblasti archivace webu bylo uzavřeno 625 nových smluv s vydavateli. Úspěšná spolupráce s nimi otevírá český web široké veřejnosti.


Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů v roce 2010
Odpovědný pracovník: Hana Nová
URL: http://visk.nkp.cz/VISK8A.htm

V rámci řešení projektu je zajištěno pokračování služby přístupu do českých plnotextových databází firmy Anopress (Mediální a Vědomostní), databází České tiskové kanceláře a databáze právních informací ASPI firmy WoltersKluwer. Do projektu se zapojilo 57 knihoven.


VISK 9
Rozvoj CASLIN Souborného katalogu ČR
Odpovědný pracovník: Eva Svobodová
URL: http://skc.nkp.cz ; http://www.caslin.cz

Na konci roku 2010 obsahovala báze Souborného katalogu ČR (SK ČR) 4 254 082 záznamů, z toho 143 364 záznamů seriálů, 59 646 záznamů starých tisků a 185 698 záznamů speciálních druhů dokumentů. Webové stránky SK ČR navštívilo v roce 2010 měsíčně v průměru o 4000 uživatelů více než v roce 2009 a počet objednávek MVS odeslaných z prostředí SK ČR se proti předcházejícímu roku navýšil o cca 1200. Počet knihoven přispívajících do SK ČR vzrostl o dalších 34 knihoven. V rámci zlepšování služeb uživatelům je více než 11 700 záznamů monografií propojeno s plnými texty vzniklými v rámci projektu Kramerius. K záznamům v SK ČR jsou připojovány obálky knih (pokud jsou dostupné na tzv. Obálkovém serveru) a záznamy jsou propojovány s údaji dostupnými na Google Book Search. K více než 36 000 záznamů byly připojeny kopie obsahů dokumentů.


Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit
Odpovědný pracovník: Zdeněk Bartl
URL: http://aut.nkp.cz

Cílem je zapojit české knihovny do kooperativní tvorby a využívání souborů národních autorit a napomoci podstatné racionalizaci zpracovatelského procesu v knihovnách. K dispozici je více než 595 tisíc záznamů jmenných i věcných autorit.Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska

Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru
Doba řešení: 30. 11. 2006 – 31. 8. 2010
Hlavní řešitel: Jiří Polišenský

Finanční podpora: Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska
V roce 2010 se dodavatelsky realizovaly pouze úpravy obrazových dat a tvorba metadat. Celkem bylo zpracováno prostřednictvím firmy Elsyst Engineering 270 847 obrazových souborů. Pro publikace s poškozenou vazbou bylo zhotoveno 1942 ochranných krabic z archivní lepenky. Projekt tak byl úspěšně završen. V digitální knihovně Kramerius bylo zpřístupněno cca 16 000 svazků digitalizovaných monografií 19. století, a to zcela volně prostřednictvím internetu. Původní dokumenty mohou být chráněny, pro poskytování veřejných informačních služeb budou nadále využívány digitální kopie.Integrovaný operační program – Smart Administration

Vytvoření Národní digitální knihovny
Odpovědný pracovník: Bohdana Stoklasová
URL: http://www.ndk.cz

V únoru 2010 byla podána žádost o finanční podporu pro projekt Vytvoření Národní digitální knihovny v rámci Integrovaného operačního programu na elektronizaci služeb veřejné správy. Projekt v těžké konkurenci uspěl a získal finanční podporu v celkové výši cca 300 mil. Kč (včetně 15% kofinancování z MK ČR). V rámci projektu bude do roku 2014 digitalizováno cca 26 milionů stran moderních dokumentů. V době povinné udržitelnosti projektu od roku 2015 do roku 2019 bude digitalizováno dalších 26 milionů stran, dohromady tedy 52 milionů stran, což je cca 250–300 tisíc svazků. Všechny digitalizované dokumenty budou společně s příslušnými metadaty dlouhodobě uloženy a ochráněny ve spolehlivém, mezinárodně certifikovaném digitálním úložišti a zpřístupněny společně s dalšími digitálními dokumenty NK ČR i externími digitálními zdroji (včetně předplacených zahraničních elektronických zdrojů) prostřednictvím uživatelsky vlídného a nastavitelného systému pro centrální zpřístupnění. Rok 2010 byl ve znamení příprav a realizace výběrových řízení na dodavatele technologií a služeb.

01.12.12