Programy a projekty

Rozvoj Národní knihovny České republiky jako výzkumné organizace
 

V roce 2010 se institucionální financování výzkumu, vývoje a inovací rozběhlo novým způsobem. Zatímco ještě doznívalo řešení výzkumných záměrů, Národní knihovna ČR zpracovala příslušnou koncepci rozvoje do roku 2015, která se skládala z pěti oblastí aktivit. Pro rok 2010 bylo plánováno řešení úkolů ve třech oblastech, a to:

Oblast 1. Zdokonalení virtuálního badatelského prostředí Manuscriptoria
Doba řešení: 2010–2015
Odpovědný pracovník: Zdeněk Uhlíř

Základním cílem v roce 2010 byl další postup v agregaci dat, technický rozvoj, tvorba externích nástrojů pro srovnávání plných textů, diverzifikace obsahu jeho rozšířením o edice hudebních dokumentů a tvorba externích nástrojů pro srovnávání digitálních obrazů. Agregována byla zejména data partnerů účastnících se evropského projektu REDISCOVER, a to litevské Národní knihovny ve Vilniusu, polské Národní knihovny ve Varšavě a pobočky rumunské Národní knihovny v Alba Iulia. Byla dokončena i agregace dat Univerzitní knihovny v Budapešti. Technický rozvoj se soustředil především na doladění nové platformy Manuscriptoria vyvinuté v předchozím období v rámci evropského projektu ENRICH. Externí nástroj pro srovnávání plných textů byl zpřístupněn jako poloprovoz. V oblasti hudebních dokumentů byl identifikován vhodný editor, který může být adaptován pro potřeby Manuscriptoria. Byla zahájena práce na externím nástroji pro srovnávání obrazů, jejímž výsledkem je spolehlivé rozlišení mezi různými typy, kterými jsou text, obraz, noty a bordura. Práce ve všech těchto výzkumných oblastech bude pokračovat i v následujícím roce.


Oblast 2. Dlouhodobá ochrana (LTP – Long-Term Preservation) digitálních dokumentů
Doba řešení: 2010–2015
Odpovědný pracovník: Jan Hutař

Byl proveden základní průzkum dostupných nástrojů a metodik pro plánování ochrany a vyčíslení nákladů na dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů. Na základě analýz byly doporučeny nástroje pro další analýzy a implementaci (nástroje PLATO a výstupy projektu LIFE III). Proběhl rozbor relevantních strategií dlouhodobé ochrany ve světových knihovnách a byly naplánovány další práce na rok 2011, které by měly vést k finalizaci této strategie pro NK ČR. Během analýz systémů na dlouhodobou ochranu digitálních dat (LTP) se již v roce 2009 ukázalo, že tyto systémy pracují s metadaty ve svém interním formátu. Pro příjem dokumentů do archivu (ingest) a pro distribuci nebo zpřístupňování dokumentů mimo archiv (delivery) bude vždy třeba metadata konvertovat. Byla namapována DTD pro monografie a periodika do LTP systémů Rosetta a SBD a vytvořena aplikace na automatickou migraci DTD do interních formátů LTP systémů a automatické posílání vzniklých balíků dat. Oboje bylo řešeno především jako testování obou LTP systémů; výstupy řešení budou využity v rámci projektu Národní digitální knihovna v následujících letech.


Oblast 5. Vývoj nových metod konzervace novodobých knihovních dokumentů
Doba řešení: 2010–2015
Odpovědný pracovník: Petra Vávrová

Mezi základní cíle projektu patří vývoj metodiky průzkumu fondů Národní knihovny ČR a evidence jeho výsledků pomocí elektronického formuláře, propojeného se znalostní databází. Její součástí je i pasportizace depozitářů, které NK ČR využívala od konce 40. let 20. století. Databáze umožní lepší rozhodování o prioritách v oblasti konzervace novodobých dokumentů, stanoví limity manipulace s ohroženými dokumenty a efektivně propojí výběr dokumentů s procesem digitalizace. Budou stanovena i optimální řešení v případě poškození dokumentů (opravy, uložení do ochranných obalů, reformátování atd.). Dalším cílem je výzkum spojený s typologií skladovacích prostor NK ČR a dále samotná historická alokace fondů.

01.12.12