Knihovní fond Slovanské knihovny


 

Knihovní fond Slovanské knihovny je složen z více než 750 000 knihovních jednotek a představuje velmi pestrou kolekci literatury se slavistickou tematikou. Její základ tvoří osobní knihovny darované nebo zakoupené v samotném počátku existence knihovny, především pak osobní knihovna prvního vedoucího knihovny Vladimira N. Tukalevského. Od konce dvacátých let 20. století se původně pouze východoslovanské zaměření rozšířilo na všechny slovanské literatury. Teritoriálnímu zaměření odpovídá i vnitřní členění a struktura fondu, neboť celý fond je dělen do jedenácti geografických oddělení a dvou oddělení obecných. Akvizice probíhá od počátku 30. let systematicky na základě tematického plánu doplňování.

V období do roku 1939 docházelo, díky štědrému přístupu Ministerstva zahraničních věcí Československé republiky, tehdejšího zřizovatele knihovny, k bohatému retrospektivnímu doplňování fondu o četné vzácné a unikátní sbírky. Díky tomu Slovanská knihovny vytvořila poměrně rozsáhlou kolekci rukopisů a starých tisků. Nakupovány však byly i další významné sbírky novějšího data vzniku (např. tzv. Smirdinova knihovna, Rešetarova knihovna ragusian atd.). Po roce 1945 obohatila knihovnu další významná kolekce – knihovna a sbírka periodik zrušeného Ruského zahraničního historického archivu (RZIA).

Nejcennější část kolekce novin a časopisů ochraňovaných Slovanskou knihovnou tvoří periodika z fondu RZIA. Sbírka periodik Slovanské knihovny se v současnosti rozrůstá pravidelnou každoroční akvizicí cca 370 titulů periodik.

Fond Slovanské knihovny je dále tvořen řadou sbírek speciálních dokumentů listinné, umělecké, kartografické, notafilické, obrazové povahy ad.

 

 

Struktura fondu
Rukopisy a staré tisky
Z významných sbírek

Sbírky speciálních dokumentů
Periodika

 


 

Lukáš Babka 

01.12.12