Služby Slovanské knihovny

Knihovnicko - informační služby
Přístup k internetu
Meziknihovní výpůjční služba
Reprografické služby
Digitální služby - zkušební provoz
Prodej publikací Slovanské knihovny
Zpřístupnění databází

 

 

 

Knihovnicko - informační služby

 1. poradenská služba - informace o katalozích, fondech a službách knihovny
 2. bibliograficko-informační služba - informace bibliografického a faktografického charakteru včetně
 3. sestavování rešerší
 4. lokačně-informační služba -zjišťování a informace o dostupnosti fondů
 5. výpůjční služby

Slovanská knihovna poskytuje své základní služby bezplatně. Za registraci čtenářů, reprografické a kopírovací služby a některé specializované služby (např. rešerše) účtuje knihovna poplatky.
Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za specializované služby, kauce, sankční poplatky) jsou účtovány podle zásad Knihovního řádu NK ČR a Výpůjčního řádu SLK a ve výši stanovené ceníkem placených služeb a poplatků.

Čtenářské průkazy:

Čtenářem se stává fyzická osoba nebo instituce či jiná právnická osoba zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

Vystavují se dva druhy čtenářských průkazů :

 1. Čtenářský průkaz s možností absenčních a prezenčních výpůjček s dobou platnosti jeden rok od vystavení
  1. občanům ČR a cizím státním příslušníkům s trvalým pobytem na území ČR starším 18 let
  2. cizím státním příslušníkům s dlouhodobým pobytem v ČR po složení peněžní kauce u Komerční banky s platností po celou dobu jejich pobytu: max. 2.000,- Kč - možnost 5 absenčních výpůjček
 2. Čtenářský průkaz s možností pouze prezenčních výpůjček se vystavuje:
  1. čtenářům mladším 18 let
  2. cizím státním příslušníkům s krátkodobým pobytem
  3. cizím státním příslušníkům s dlouhodobým pobytem v ČR, pokud nesloží kauci

Registrační poplatek při vystavení, případně obnovení čtenářského průkazu:

Čtenářský průkaz prezenční:
důchodci nad 70 let zdarma
ostatní fyzické osoby na 1-9 měsíců 10 - 90 Kč
na 10-12 měsíců 100 Kč
Čtenářský průkaz absenční:
důchodci nad 70 let zdarma
ostatní fyzické osoby na 1 rok 100 Kč

O způsobu půjčení díla rozhoduje knihovna.

Mimo budovu se půjčují české a slovenské knihy vydané po roce 1918 a ostatní knihy vydané po roce 1945.

V zásadě se pouze prezenčně půjčují:

 • vzácné a staré tisky, archivní rukopisy a obrazové materiály uložené v trezoru
 • české a slovenské knihy vydané do r. 1918
 • ostatní knihy vydané do r. 1945
 • bibliofilie a vzácnější obrazové publikace
 • díla zařazená do příručních knihoven
 • noviny a časopisy

Ve Slovanské knihovně je zaveden automatizovaný výpůjční systém. Čtenáři a výpůjčky (prozatím pouze absenční) jsou registrovány na základě čárového kódu v systému Aleph. Čtenáři mají možnost zadávat žádost o výpůjčku prostřednictvím elektronického katalogu v režimu on-line (OPAC), pokud v něm najdou záznam o požadované knize.

 

Výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc. Studentům, kteří pracují na diplomové práci, se výpůjční lhůta prodlužuje na 3 měsíce. Po překročení výpůjční lhůty se automaticky počítají pokuty za každý překročený den a není povoleno další půjčování.

Prodlužování knih je možné zpravidla třikrát, pokud knihu nežádá další čtenář.

Čtenáři si mohou knihy prodlužovat sami prostřednictvím veřejně přístupného katalogu v režimu on-line.

Veškerá agenda spojená s registrací, půjčováním, prodlužováním a vracením knih probíhá v půjčovně, pouze signatury uložené ve skladišti u studovny (sign. Rd, Rn, Rp, Ma) a knihy z volného výběru se půjčují ze studovny. Ve studovně je k dispozici prezenční příručka základní encyklopedické a slovníkové literatury.

Prezenční výpůjčky se vyřizují ihned.

Absenční výpůjčky ze skladiště v Klementinu se uskutečňují většinou též ihned, je možné určité zdržení vyplývající z nutnosti uložit knihu před uskutečněním výpůjčky do počítačové báze.

Výpůjčky z depozitáře v Hostivaři (knihy se sign. B, K, L, Mk, P, R (tzv. decimálka) a noviny všech signatur od r. 1946) dostanou čtenáři druhý den odpoledne.

Přibližně 15.000 svazků odborné literatury převážně z 80. a 90. let je čtenářům přímo dostupných ve volném výběru ve studovně. Knihy jsou utříděny do jednotlivých národních oddělení, v rámci nich podle třídníků MDT a dále abecedně podle autorů či názvů. Čtenáři si ve volném výběru vyhledávají knihy sami, je možné si je půjčit mimo budovu.

 

 

Meziknihovní výpůjční služba

Čtenáři mají možnost si objednat k prezenčnímu studiu literaturu prostřednictvím vnitrostátní (VMVS) a mezinárodní (MMVS) meziknihovní výpůjční služby v půjčovně Slovanské knihovny.

Poplatky MMVS činí: 250,- Kč (Evropa kromě Velké Británie), 450,- Kč (mimoevropské státy a Velká Británie) za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraničí, 40,- Kč za každých 5 i započatých stran kopie ze zahraničí.

Formuláře žádanek meziknihovních služeb:

MVS - Objednávka výpůjčky knihy z fondu Slovanské knihovny (vnitrostátní)
MRS - Objednávka kopie dokumentu z fondu Slovanské knihovny (vnitrostátní)
MMVS - Objednávka výpůjčky/kopie dokumentu z fondu Slovanské knihovny (ze zahraničí)

 

Reprografické služby

Ve studovně Slovanské knihovny je k dispozici  samoobslužná kopírka.

Cena kopie A4 2,00 Kč
A3 4,00 Kč

Čtenáři mají možnost dalších reprografických služeb v NK ČR.

Xerokopie, mikrofilmy placené fakturou se vyzvedávají v hale služeb v přízemí v NK ČR.

 

Michaela Řeháková

 

01.12.12