Zásady budování fondu Slovanské knihovny


Slovanská knihovna se ve své akviziční politice důsledně řídí tematickým plánem doplňování literatury z jednotlivých vědních oborů.

Jde především o publikace z těchto oborů:

 • historie a historické vědy
   
 • etnografie a folklór slovanských národů
   
 • ekonomika a ekonomické vědy (jen základní díla z politické ekonomie a dějin hospodářství jednotlivých slovanských zemí)
   
 • politika a společenský život
   
 • věda a kultura (v přírodních a aplikovaných vědách jen díla nejznámějších slovanských vědců a díla z historie a dějin hospodářství jednotlivých slovanských zemí)
   
 • náboženství (dějiny náboženství, předkřesťanská a křesťanská hnutí u slovanských národů, mimokřesťanská náboženství, pokud jsou Slovany vyznávána, spiritualita evropského východu)
   
 • filozofie, pedagogika, psychologie (jen díla encyklopedického rázu, základní příručky a díla slovanských vědců)
   
 • filologické vědy
   
 • umění a vědy o umění (teorie a dějiny umění) – jen základní a encyklopedická díla, umění slovanských národů, umění neslovanských národů, pokud jde o sbírky na území slovanských států)
   
 • ostatní obory (pouze díla základní, která podávají všeobecný přehled o vývoji a stavu jednotlivých vědních a praktických oborů ve slovanských zemích; z literatury z oboru práva, statistiky, vojenství, antropologie, sociologie, demografie, urbanizace, industrializace-pouze díla mající historický nebo jazykový význam pro studium Slovanstva, z literatury cestopisné, vlastivědné a zeměpisné pouze díla s významem pro studium Slovanstva)
   

Literatura z těchto oborů představuje naprostou většinu veškerého objemu získávaného přírůstku, což je v souladu se specializací knihovny.

U literatury bohemistické (s výjimkou jazykovědy) uplatňuje knihovna užší profil doplňování než u literatury vztahující se k ostatním slovanským národům včetně slovenského, čímž se vyhýbá nežádoucí duplicitě ve vztahu k jiným knihovnám.

Anežka Kindlerová

01.12.12