Reprografické služby jsou v NK Č

Absenční půjčování knihovních jednotek z fondů Národní knihovny ČR

Písemná instrukceZpůsoby absenčního půjčování knihovních jednotek z fondů Národní knihovny ČR

 1. Knihovní jednotky z fondů Národní knihovny ČR (dále jen knihovna) určené k absenčnímu půjčování se jako výpůjčky evidují výhradně v automatizovaném výpůjčním systému.
 2. Vynášení takto nezaevidovaných knihovních jednotek je hrubým porušením Knihovního řádu a může být kvalifikováno jako pokus o krádež.
 3. Oprávnění k absenční výpůjčce získává registrovaný uživatel, který při registraci doložil trvalý, případně dlouhodobý pobyt v ČR a zaplatil registrační poplatek na 1 rok.
 4. Převzetí absenční výpůjčky stvrzuje uživatel svým podpisem podle podpisového vzoru na čtenářském průkazu.
 5. Výpůjčky jsou vydávány pouze osobně držiteli předkládaného čtenářského průkazu, který za ně ručí po celou dobu výpůjčky, chrání je proti poškození a nesmí je dále půjčovat jiným osobám.
 6. Výpůjčku nelze uskutečnit:
  1. nepředloží-li uživatel platný čtenářský průkaz
  2. dluží-li poplatky z prodlení
  3. má-li nevyřešenou náhradu v případě ztráty či poškození knihovní jednotky
  4. má-li vůči němu knihovna další nevyřízené pohledávky
  5. je-li u některých výpůjček překročena výpůjční lhůta
 7. Před převzetím výpůjčky si uživatel knihovní jednotku prohlédne, ihned ohlásí všechny závady a ověří si, zda jsou zaznamenány v systému.
 8. Maximální počet výpůjček evidovaných ve výpůjčním systému je:
  1. pro uživatele s trvalým pobytem v ČR 20 knihovních jednotek
  2. pro uživatele s dlouhodobým pobytem v ČR 10 knihovních jednotek
   Knihovna má právo tento počet regulovat.
 9. Registrovanému uživateli může být výjimečně povolena výpůjčka po složení finanční částky - zástavy, jako jistoty splnění podmínek výpůjčky (dále jen jistota), o níž je sepsána řádná smlouva. O přijetí jistoty, její výši i výpůjční lhůtě rozhoduje knihovna. Finanční transakce probíhají prostřednictvím banky, která spravuje účet knihovny. Po včasném vrácení nepoškozeného knihovní jednotky je uživateli vydán šek ke zpětnému proplacení složené částky.
   

Vyhledání, objednávka a doba expedice knihovní jednotky

 1. Uživatel si vyhledá informace o knihovní jednotce v katalozích knihovny zpravidla sám. V případě potřeby požádá o pomoc knihovníka. Knihovna pořádá pravidelné instruktáže o práci s informačním aparátem.
 2. Na základě vyhledaných informací o knihovní jednotce si uživatel nejprve řádně objedná prostřednictvím elektronického katalogu knihovny (dále báze NKC), tištěnou žádankou nebo objednacím formulářem v naskenovaných katalozích (KATIF). Zprostředkovaně (elektronickou poštou, dopisem či faxem) lze objednat maximálně 3 položky.
 3. Mimo budovu knihovny se půjčují pouze knihovní jednotky určené k absenčnímu půjčování s výpůjční lhůtou uvedenou v elektronickém katalogu. Proto je vhodné vyhledávat nejdříve v bázi NKC, kde jsou údaje o dostupnosti, možnosti a zvláštnostech objednání a expedice knihovních jednotek. Rozhodnutí o způsobu zpřístupnění knihovního fondu je plně v pravomoci knihovny.
 4. Je-li knihovní jednotka již vypůjčena či rezervována, může si na ni uživatel v bázi NKC zadat vlastní rezervaci. Požadavky jsou evidovány a plněny v časovém sledu, v jakém byly výpůjčním systémem přijaty.
 5. Doba expedice činí u knihovních jednotek uložených v Klementinu zpravidla 2 až 3 hodiny. Knihovní jednotky uložené v Centrálním depozitáři v Hostivaři jsou k dispozici v poledne následujícího pracovního dne.
 6. Výpůjčky knihovních jednotek, které dosud nemají ve výpůjčním systému plnohodnotný záznam o možnosti výpůjčky, lze uskutečnit až po době nutné k dohotovení tohoto záznamu.

Výpůjční lhůta a její prodlužování
 1. Výpůjční lhůta je zpravidla 30 dnů. Může být zkrácena v závislosti na platnosti čtenářského průkazu.
 2. Výpůjční lhůtu lze i opakovaně prodlužovat samoobslužně ve čtenářském kontu nebo na požádání osobně, telefonicky či elektronickou poštou – nejdéle však po dobu 120 dnů a jen tehdy, nežádá-li knihovní jednotku další zájemce a je-li čtenářský průkaz uživatele platný.
 3. Po překročení výpůjční lhůty se účtují poplatky z prodlení podle platného „Ceníku placených služeb a poplatků Národní knihovny ČR“ bez ohledu na to, byla-li výpůjčka upomínána či nikoli.
 4. Uživatel může požádat o vytištění přehledu svých aktuálních výpůjček a po předchozí dohodě i o vytištění historie výpůjčních transakcí. Tento přehled může být uživateli na požádání zaslán elektronickou poštou.


Vracení absenčních výpůjček

 1. Vracení výpůjček je možné osobně, případně poštou s pojištěním zásilky.
 2. Uživatel může na požádání obdržet potvrzení o vrácení výpůjčky.
 3. Nevrátí-li uživatel vypůjčenou knihovní jednotku nejdéle do dvou měsíců prodlení nebo nedodá-li náhradu za ztracenou knihovní jednotku v určeném termínu, je vrácení (náhrada za ztrátu knihovní jednotky) vymáháno právní cestou. Až do vypořádání celé záležitosti je uživateli pozastaveno právo využívat služeb knihovny.
 4. Ztrátu půjčené knihovní jednotky je uživatel povinen včas nahlásit a ve stanoveném termínu nahradit. Lhůtu i způsob náhrady určuje knihovna.

 

V Praze dne 3. října 2005

PhDr. Hanuš Hemola
Vedoucí odboru služeb


Jana Huňová

01.12.12