Souborné katalogy v ČR

Souborné katalogy v ČR

SKC - Souborný katalog ČR obsahuje záznamy českých a zahraničních tištěných monografií a speciálních dokumentů a seriálů dostupných v přispívajících knihovnách České republiky.
CEZL - Centrální evidence zahraniční literatury (CEZL) je souborný lístkový katalog zahraniční neperiodické literatury hlášené na území ČR (a SR) v letech. 1965-2000. CEZL obsahuje přes 2 mil. záznamů a je složen ze čtyř vrstev, vzniklých na základě časového a teritoriálního členění. Přístup je možný pouze v NK.
SKAT
AV ČR
TinWeb/T series
VPK

UK
UPOL
UJEP
MUNI
SLU
ZČU
ČVUT
VUT
VŠCHT
VŠB
VŠE
MZLU
- Souborný katalog LANius   (souborný katalog odborné literatury veřejných knihoven)
- Souborný katalog knihoven ústavů Akademie věd ČR
- Virtuální souborný katalog knihoven s TinWeb/T Series
- Souborný katalog VPK (periodika z více než 50 českých knihoven)

- Centrální katalog Univerzity Karlovy
- Souborný katalog Univerzity Palackého v Olomouci
- Souborný katalog Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
- Souborný katalog Masarykovy univerzity v Brně
- Katalog Slezské univerzity v Opavě
- Úplný katalog Univerzitní knihovny - Západočeská univerzita v Plzni
- Souborný katalog Českého vysokého učení technického v Praze
- Souborný katalog Vysokého učení technického v Brně
- Katalog knihoven Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
- Katalog knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
- Souborný katalog Vysoké školy ekonomické
- Souborný katalog Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
LBS

LSS

ZVÚ
VUK
- Souborný katalog zahraničních knih z oblasti lékařství a zdravotnictví,
  1994+   (Národní lékařská knihovna)
- Souborný katalog zahraničních periodik z oblasti lékařství a zdravotnictví,   
  1976+   (Národní lékařská knihovna)
- Souborný katalog zemědělských knih
- Virtuální umělecká knihovna spojuje katalogy knihoven UPM, NG v Praze, MG v Brně a VŠUP v Praze
MVS
JIB
- Meziknihovní výpůjční systém Regionální knihovny Karviná
- Jednotná informační brána


 

 Jana Huňová

01.12.12