Informace pro uživatele

Badatelský řád studovny hudebního oddělení Národní knihovny ČR

Vydáno na základě ustanovení čl. 32, odst. 2 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

Hudební oddělení (OH) je coby samostatné oddělení NK ČR centrálním pracovištěm svého druhu v České republice. Provoz studovny hudebního oddělení se řídí
Knihovním řádem (zejména čl. 17-20) a následujícími pravidly.

 1. Studovna OH je určena ke studiu hudebnin, knih o hudbě uložených v příruční knihovně. Ve zvláštním režimu jsou zde zpřístupňovány též nahrávky na CD z fondu NK.
 2. Podmínkou pro poskytování služeb ve studovně OH je platný čtenářský průkaz, popřípadě povolení ke vstupu do studoven NK. Při využívání Souborného hudebního katalogu (SHK), studiu vzácných tisků a hudebních rukopisů je třeba vyplnit badatelský list.
 3. Uživatel je povinen před příchodem do studovny odložit svrchní oděv, aktovky, batohy apod. v šatně knihovny.
 4. Při vstupu do studovny odevzdá uživatel službě svůj průkaz nebo povolení ke vstupu do studoven NK.
 5. V prostorách studovny OH je zakázáno používat mobilní telefony.
 6. Materiály z fondů OH je možno studovat pouze prezenčně ve studovně oddělení.
 7. Expedice knihovních jednotek z fondů OH se provádí na základě řádně vyplněného objednacího lístku, zpravidla bezprostředně. U některých, zejména vzácných, trezorových exemplářů, si režim jejich zpřístupňování může vyžádat přiměřeně delší dobu.
 8. Jednorázová expedice tištěných a rukopisných hudebnin obvykle obsahuje maximálně 6 exemplářů.
 9. Rezervovat lze pouze 6 exemplářů tištěných hudebnin na dobu 14 dnů včetně dne objednávky. Hudebniny rukopisné a exempláře z příruční knihovny se nerezervují.
 10. Uživatel ručí za poskytnutý materiál po celou dobu realizace výpůjčky.
 11. Po ukončení studia je nutno zapůjčený materiál odevzdat službě. Vzácné a trezorové materiály je třeba odevzdat službě i při krátkodobém opuštění studovny.
 12. Objednávky materiálů ke studiu lze podávat do 18.45 hod.
 13. Počítač ve studovně je určen pouze k vyhledávání v elektronických katalozích NK, dále ke studiu hudebních databází a elektronických médií přístupných v hudebním oddělení, hudební a bibliografické rešerše a další hudebně-odbornou činnost. V případě většího zájmu uživatelů je délka práce s počítačem omezena na 60 min. Je-li počítač obsazen, obraťte se na službu. Je možno používat pouze diskety zakoupené v hale služeb. (Viz též Pravidla využívání internetu a elektronických informačních zdrojů v NK ČR )
  Digitální klavír ve studovně je určen pouze k přehrávání zapůjčených notových materiálů z fondu hudebního oddělení NK ČR. V případě většího zájmu uživatelů je čas přehrávání omezen na 30 minut. Je-li klavír obsazen, obraťte se na službu.
 14. Ve studovně OH je možno na základě řádné objednávky zadat příslušný druh reprografických služeb, jejichž poskytování upravuje samostatný řád. Kopie odpovídajících materiálů je po domluvě se službou možno zhotovit samoobslužně na příslušných místech.
 15. Eventuální výjimky z badatelského řádu povoluje vedoucí oddělení.

Porušení ustanovení badatelského řádu může mít za následek vyloučení z užívání Studovny hudebního oddělení, studovny dokumentů podléhajících zvláštnímu ochrannému režimu, Studovny rukopisů a starých tisků, jakož i dalších studoven konzervačních fondů Národní knihovny České republiky, případně i další sankce vůči uživateli podle čl. 6 odst. 2 Knihovního řádu Národní knihovny ČR.


V Praze dne 2.5.2003

Zuzana Petrášková
vedoucí Oddělení hudebního


Zuzana Petrášková

01.12.12