Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby - VMVS

Pravidla platná pro knihovny:
NK ČR zprostředkovává VMVS za těchto podmínek:

 1. Uživateli této služby jsou pražské a mimopražské knihovny a další instituce registrované podle zákona 257/2001 Sb. - kolektivní uživatelé, kteří spolupracují v rámci meziknihovních služeb a mají přidělenou lokační značku.
  O přidělení lokační značky může instituce požádat na adrese:
  Národní knihovna ČR
  Oddělení pro souborné katalogy
  Klementinum 190
  110 01 Praha 1
 2. NK ČR poskytuje VMVS bezplatně a řídí se podle knihovního zákona a prováděcí vyhlášky.
 3. Objednávky se přijímají:
  • na jednotné žádance VMVS (TÚK 135-0), kterou je možno objednat na adrese:
   Technické ústředí knihoven
   Solniční 12
   601 04 Brno
   e-mail: tuk@mzk.cz
  • prostřednictvím elektronických žádanek meziknihovních služeb NK ČR, které jsou vystavené na www stránkách NK ČR
  • prostřednictvím uživatelského konta v bázi NKC (bližší informace získáte v ORMS)
  • prostřednictvím naskenovaných katalogů v systému Katif (bližší informace získáte v ORMS)
 4. Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje.
 5. Objednávka musí obsahovat požadavek pouze na jedno dílo (knihu, sborník, hudebninu).
 6. Každá instituce musí úměrně svým možnostem ověřit požadavek v dostupných informačních zdrojích (databázích, bibliografiích apod.) Pro co nejrychlejší vyřízení objednávek je třeba zjišťovat dostupnost publikací v různých zdrojích (souborné katalogy, JIB) a směrovat objednávky do různých knihoven podle typu, druhu a profilu požadavku.
 7. Před odesláním musí být objednávka nutně opatřena (kromě co nejúplnějších bibliografických údajů):
 8. Bez uvedení těchto údajů není možno objednávku přijmout a bude bez vyřízení vrácena.

 9. Vyřizování objednávek:
  • pokud NK ČR vyřídí objednávku výpůjčkou, je instituce povinna dodržet všechny předepsané podmínky (výpůjční lhůty, prezenční studium, pojištění zásilky apod.)
  • pokud nebude mít NK ČR dílo ve svém fondu nebo je nebude moci z nějakého důvodu půjčit:
   • jednotnou žádanku VMVS postoupí jiné instituci (o tuto službu je třeba předem požádat), elektronickou žádanku meziknihovních služeb NK ČR nelze postupovat jiným institucím
   • objednávku vrátí s příslušným sdělením žádající instituci
   • nabídne reprografickou kopii díla za úhradu

Bližší informace, vysvětlení a tištěné informační materiály jsou k dispozici v ORMS.

Jana Huňová

01.12.12