POKYNY PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ KNIHOV

POKYNY PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ KNIHOVNÍCH JEDNOTEK VE ZVLÁŠTNÍM OCHRANNÉM REŽIMU (ZOR)

Písemná instrukce

 1. Knihovní jednotky podléhající zvláštnímu ochrannému režimu (ZOR) a knihovní jednotky konzervačních fondů Národní knihovny ČR, jež jsou ve správě úseku Novodobých fondů a služeb, jsou zpřístupňovány uživatelům ve Studovně vědeckých pracovníků, pokud je tato v provozu, a to v upravené provozní době:
          9,00 - 12,00 a 14,00 - 19,00 hodin.
   
 2. Všeobecná pravidla zpřístupňování uvedených knihovních jednotek vyplývají z Knihovního řádu Národní knihovny České republiky, případně z návštěvního řádu Studovny vědeckých pracovníků. O expedici uvedených knihovních jednotek rozhoduje Národní knihovna ČR.
   
 3. Při příchodu do Studovny vědeckých pracovníků registrovaný uživatel předloží knihovníkovi čtenářský průkaz. Při své první návštěvě v souvislosti s jednotlivou objednávkou v kalendářním roce se seznámí s těmito Pokyny a vyplní badatelský list.

  3.1. Pokud obsah požadovaného dokumentu spadá do působnosti § 191 odst. 1 a § 192 odst. 1 trestního zákoníku, registrovaný uživatel doloží vědecký, resp. profesní charakter svého zájmu (předloží doporučující dopis vědeckého, vysokoškolského nebo odpovídajícího odborného pracoviště na papíře s hlavičkou a s podpisem psaným rukou nebo vedoucímu Oddělení studoven předloží seznam svých odborných publikací k problematice, jež souvisí s předmětem uvedeného ustanovení). Taková knihovní jednotka ovšem nesmí být zpřístupněna osobě ve věku do 18 let.

  3.2. Je-li předmětem studia dokument s obsahem, jehož společenský oběh je regulován dle ustanovení §§ 403-405 trestního zákoníku, registrovaný uživatel podepíše také záznam o upozornění na uvedené ustanovení. Odmítne-li tak učinit, knihovník to v badatelském listu poznamená.

  3.3. Pokud registrovaný uživatel již badatelský list v běžném kalendářním roce vyplnil a nenastaly změny (údaje o uživateli, jiný režim výpůjčky) lze použít tento i pro novou výpůjčku.

  3.4. Knihovní jednotky podléhající ZOR a knihovní jednotky z konzervačních fondů registrovaný uživatel přebírá protokolárně - zápisem v knize předání. Zápis se opakuje při každém přesunu knihovní jednotky, a to i při krátkodobém opuštění studovny registrovaným uživatelem.
   
 4. Knihovní jednotku smí užívat výlučně registrovaný uživatel, na jehož objednávku byla expedována. Výjimku po posouzení konkrétního dokumentu povoluje pouze vedoucí Oddělení studoven, příp. vedoucí Odboru služeb Národní knihovny ČR.
   
 5. Registrovaný uživatel studuje knihovní jednotky pouze u vyhrazených stolů. Používá přitom výlučně měkkou tužku. Na knihovní jednotky nic nepokládá, zejména ne sešit, papír apod. k psaní poznámek. Při práci s knihovní jednotkou nepoužívá ani lepidlo, nůžky, nůž nebo pryž na mazání či lepicí lístky. Jakýkoli zásah do integrity dokumentu je zakázán. Porušení tohoto zákazu budou sankcionována v souladu s Knihovním řádem Národní knihovny ČR (odnětí práva používat knihovní jednotky z konzervačních fondů Národní knihovny ČR, zejména vyloučení ze služeb studovny knihovních jednotek podléhajících ZOR, Studovny rukopisů a starých tisků, jakož i dalších studoven konzervačních fondů).
   
 6. Registrovaný uživatel smí v daný moment studovat zpravidla pouze jednu knihovní jednotku podléhající zvláštnímu ochrannému režimu a pouze tuto. Výjimku povoluje ve zdůvodněných případech vedoucí Oddělení studoven. Použití výpočetní techniky registrovaný uživatel projedná s knihovníkem.
   
 7. Registrovaný uživatel může mít blokovány současně položky evidované na nejvýše třech evidenčních lístcích (maximálně 5 svazků/jednotek), a to na dobu jednoho týdne s možností prodloužení postupně až na jeden měsíc. Národní knihovna ČR si vyhrazuje právo z provozních důvodů krátit rozsah blokovaných položek, a to i bez předchozího upozornění.
   
 8. Kopírování knihovních jednotek podléhajících ZOR – tištěných dokumentů i knihovních jednotek z dalších konzervačních fondů se provádí v ochranném režimu, tj. na objednávku jako kopie knihovních jednotek z archivních a vzácných fondů, nebo je může – po projednání s knihovníkem – provést uživatel sám s použitím fotografického přístroje. Při fotografování je vyloučeno použití intenzivního světla. Pokud bude uživatel chtít použít stativ, prohlášení o užití kopie pro účely výzkumu nebo soukromého studia předloží písemně. V zájmu ochrany fondu knihovník stanoví použití příslušných pomůcek (podložek, zátěže aj.).
   
 9. Pokud oběh dokumentu spadá do působnosti § 191 odst. 1 a § 192 odst. 1 trestního zákoníku, není kopírování přípustné.

V Praze dne 9. února 2010.

PhDr. Hanuš Hemola
vedoucí Odboru služeb

 

Jana Huňová

01.12.12