Připravované publikace

Připravované publikace


Vážení přátelé,

představujeme Vám tituly, které připravujeme k vydání v roce 2012. V případě Vašeho zájmu o některou publikaci kontaktujte prosím oddělení odbytu.

Centrální depozitář NK ČR
Vydavatelské oddělení
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 10
tel.: 281 013 230, 281 013 317
fax: 281
 013 333

maria.braunova@nkp.cz
alena.spackova@nkp.cz

Národní knihovna ČR si vyhrazuje právo na případné změny.

 

I. Odborné texty z oblasti knihovnictví, informační vědy a knižní kultury

a) sborníky, příručky, studie, bibliografie, propagační materiály

Národní knihovna České republiky. Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva instituce shrnuje podstatné události a oblasti působení v roce 2011. Publikováno elektronicky.

National Library of the Czech Republic. Annual Report 2011
Anglická verze výroční zprávy. Publikováno elektronicky.

Coufal, Libor a kol.
Archivace webu
Kniha vyšla v prvním vydání v roce 2008. Nové vydání bude rozsáhlejší, doplněné mimo jiné o technické aspekty archivace webu, bude obsahovat více grafických znázornění a barevné přílohy. Určeno zejména pro odbornou knihovnickou a IT veřejnost a studenty.

Bosáková, Zdenka
České knižní kalendáře 19. století – vývoj a soupis
Publikace zachycuje vývoj knižních kalendářů v průběhu 19. století, a to z hlediska obsahu, grafické podoby a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tituly. Je doplněna obsáhlým soupisem kalendářů vycházejících na území ČR v letech 1801–1900.

Mikuláš, Jiří
Edice 5 kvartetů Vincenze Maschka
Edice Fontes musicae
Smyčcové kvartety Vincenze Maschka rozšíří notovou ediční řadu vycházející z pramenů uložených v hudebním oddělení NK ČR. Titul mohou využívat hudebníci pro interpretační účely, badatelé ke studijním účelům a může vhodně doplnit fondy hudebních oddělení knihoven nejen v České republice. Úvodní studie a ostatní texty jsou v češtině a angličtině. Smyčcové kvartety V. Maschka dosud tiskem vydány nebyly.

Freemanová, Michaela
Fratrum Misericordiae Artis Musicae Collectiones in Bohemia et Moravia Reservatae
Edice Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae
Soupis vzácných hudebních památek uložených ve sbírkách klášterů milosrdných bratří z Brna a dalších. Katalog vznikl za pomoci informačního aparátu Souborného hudebního katalogu budovaného v NK ČR a databáze RISM (Répertoire International des Sources Musicales
). Je volným pokračováním již vydaného katalogu milosrdných bratří z Kuksu, který byl připraven stejnou autorkou. Bude opatřen anglickou předmluvou, ediční poznámkou a rejstříky.

Boldan, Kamil; Marek, Jindřich (ed.)
Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku
Národní knihovna zakoupila v roce 2008 s využitím dotace Ministerstva financí ČR františkánskou knihovnu z Chebu, rozsáhlý a velmi cenný knižní fond budovaný od sklonku středověku. Sborník, který obsáhne 11 příspěvků, chce širší odbornou veřejnost seznámit s dějinami této knihovny a s nejcennějšími exempláři, ať již rukopisnými či tištěnými, jejich výzdobou, knižní vazbou apod. Některé příspěvky budou věnovány významným literárním památkám z pozdního středověku, které se během zpracování podařilo objevit. Autory studií jsou přední badatelé, kteří se věnují dějinám knižní kultury, umění a literatury. Hlavní titul, Libri catenati Egrenses, vychází ze skutečnosti, že až do poloviny 16. století se jednalo o pultovou knihovnu, v níž byly knihy opatřeny řetězy, které se v několika kusech naprosto unikátně dochovaly dodnes.

Naše nebo cizí. Písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku / Ours or Alien. Written Culture in the Balkans and Central Europe in the Middle Ages
Publikace bude vydána v rámci mezinárodního projektu EMBARK (Enhance Manuscriptorium through Balkan Recovered Knowledge) a u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Národní knihovně ČR od 18. 4. do 31. 5. 2012. Obsahuje eseje partnerů projektu z Bulharska, Česka a Srbska se zaměřením na rukopisy, staré tisky a další historické písemné materiály z balkánsko-slovanské oblasti. Ústředním tématem je vztah mezi kulturami ve střední Evropě a na Balkáně ve středověku. Publikace bude barevná, na křídovém papíře a v česko-anglické verzi.

Svobodová, Milada
Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny
Pražská knihovna hořínsko-mělnické větve roudnických Lobkowiczů patří k nejvýznamnějším středoevropským šlechtickým knihovnám sběratelského charakteru. Od svého vzniku na sklonku 18. století byla totiž cílevědomě rozšiřována nákupy z pozůstalostí význačných bibliofilů. Do NK se pražská lobkowiczká knihovna dostala roku 1928, kdy ji stát vykoupil. Nejcennější část, kolekce rukopisů 9.–19. století, však dosud není odpovídajícím způsobem zpřístupněna odborné veřejnosti. Předkládaný katalog rukopisů podchycuje přibližně pětinu fondu, tzn. rukopisy pocházející z knihoven nešlechtických bibliofilů. Původci dvou největších sbírek, advokát a univerzitní syndik Tomáš Antonín Putzlacher (1796) a profesor a děkan právnické fakulty Michal Schuster ( 1834), byli profesně spjati s pražskou univerzitou, menšími celky jsou zastoupeni např. Emanuel Ferdinandi (1815?), úředník guberniální účtárny, jehož proslulá sbírka byla zcela rozptýlena, či někdejší adjunkt univerzitní knihovny Leopold Jan Šeršník (1814), který po odchodu z Prahy vybudoval další knihovnu ve slezském Těšíně, a  mnozí další. Publikace přinese stručné životopisy majitelů rukopisů, dějiny a charakteristiku jejich sbírek a detailní popisy středověkých a raně novověkých rukopisů, bude opatřena rejstříky a obrazovými přílohami. Vzhledem k většímu rozsahu (cca 700 stran) bude rozdělena do 2 svazků (I: Putzlacher, II: Schuster a další + rejstříky).

Zelenková, Petra
Sbírka univerzitních tezí z Národní knihovny
Práce představí sbírku tezí NK, jednu z nejdůležitějších kolekcí historických fondů. Ozřejmí poslání tezí, jejich vznik, ikonografii, podá obraz o původcích včetně celoevropských souvislostí. Formou výběrového katalogu seznámí čtenáře s nejzajímavějšími náměty a tvůrci, kterými mnohdy byli špičkoví barokní umělci. Publikace je určena laické veřejnosti se zájmem o barokní umění, jezuitské školství a historické fondy NK a je psána přední specialistkou na tuto problematiku, kurátorkou grafických sbírek Národní galerie. Publikace vzniká v souvislosti se zapsáním sbírky tezí do registru Paměť světa při UNESCO.

Služby veřejných knihoven (směrnice IFLA)
Služby veřejných knihoven – směrnice IFLA – druhé, zcela přepracované vydání doporučení IFLA z roku 2010. Součástí publikace je řada inspirativních příloh, např. Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, finský knihovní zákon 1998,
Charta zákazníků knihovnických služeb z hrabství Buckinghamshire, normy pro výstavbu knihovny z Kanady a Španělska, standardy pro veřejné knihovny z Austrálie. Publikaci doplní úplné znění knihovních zákonů a standardy služeb veřejných knihoven z Česka a Slovenska. Jedná se o základní příručku pro pracovníky a provozovatele veřejných knihoven obcí a měst.

Bastlová, Eliška
Tematický katalog hudební sbírky knihovny Kinských
Další svazek z řady katalogů vydávaných v edici NK ČR: Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae. Jedná se o soupis jedinečných hudebních památek uložených v hudební sbírce knihovny Kinských (Národní muzeum). Katalog byl připraven za pomoci informačního aparátu Souborného hudebního katalogu budovaného v NK ČR a databáze RISM. Bude opatřen cizojazyčnou předmluvou uvádějící historii vzniku sbírky, ediční zprávou a rejstříky. Tematické katalogy jsou určeny k badatelskému využití, dále slouží interpretačním umělcům při volbě nového repertoáru, k poznání regionálních hudebních sbírek a jako základní příručková literatura hudebních knihoven celého světa. Slouží také k záchraně a uchování hudebních sbírek, které jsou často uloženy v nevyhovujícím prostředí a bez jakéhokoliv zpracování.

Handlová, Šárka
Tematický katalog sbírky kostela sv. Maří Magdalény v Řetové
Svazek je připravován rovněž v edici Catalogus Artis Musicae in Bohemia et Moravia Cultae. Jedná se o soupis hudebních památek uložených ve sbírce kostela sv. Maří Magdaleny v Řetové. Pro jeho sestavení byl využit Souborný hudební katalog a databáze RISM. Bude opatřen cizojazyčnou předmluvou uvádějící historii vzniku sbírky, ediční zprávou a rejstříky.

Opleštilová, Hana
Úlety a troufalá falza Zdenky Bergrové
Doplněk k bibliografii vydané v roce 2005
PhDr. Zdenka Bergrová byla jednou z nejvýznamnějších postav české překladatelské obce v oblasti literárněvědné rusistiky. Ačkoliv publikovala několik vlastních děl, jádro její práce tkví v překladatelské činnosti. Publikace obsahuje bibliografický soupis překladů Zdenky Bergrové i jejích vlastních prací, je opatřena předmluvou a rejstříky.


b) periodika


Knihovna
1/2012, 2/2012
Recenzovaný časopis sborníkového typu obsahující odborné statě a další materiály s aktuální knihovnicko-informační tematikou určený knihovnám, informačním pracovištím a širší odborné veřejnosti. Vychází 2x ročně.

Knihovna plus

1/2012, 2/2012
Elektronický časopis sborníkového typu vycházející 2x ročně.

O. K. – Ohlášené knihy

Roč. 20, č. 1– 24(2012)
Elektronické periodikum přinášející přehled o knihách ohlášených Národní agentuře ISBN v ČR, Národní agentuře ISMN v ČR a Agentuře CIP. Jedná se o expresní informace určené knihovnám, nakladatelům, knihkupcům a distributorům.

Přírůstky odborné literatury ve fondu Slovanské knihovny
Roč. 22 (38), č. 1–4 (2012)
Elektronický čtvrtletník, který informuje o nových titulech ve fondu Slovanské knihovny. Knihy jsou tříděny tematicky podle Mezinárodního desetinného třídění.


II. Mimořádné publikace (příležitostné tisky, katalogy k výstavám)

Historie proroctví. Konec Mayského kalendáře
Publikace k výstavě připravované v Národní knihovně ČR na listopad – prosinec 2012. Výstava i publikace budou čerpat z dokumentů k tomuto tématu uložených ve fondu Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR.

III. Publikace Slovanské knihovny

Sokolová, Františka (sest.)
Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou (Díl III: 1788–1795)
Třetí díl bibliografie, který chronologicky navazuje na předchozí dva svazky. Kniha je velmi cenným zdrojem informací, a to jednak o fondu Slovanské knihovny (jejíž sbírky jsou k tomuto tématu ve středoevropském prostoru unikátní), jednak rovněž pro obecný přehled o existujících sbírkách starých ruských tisků ve světových knihovnách.

Vilenskij, Semjon; Babka, Lukáš (ed.)
Memoria (neznámé vzpomínky z Gulagu)
Paralelní, české a ruské vydání přibližně osmi kratších vzpomínkových textů bývalých ruských vězňů Gulagu doplněné o jeden text bývalého českého vězně Gulagu. Jde o neznámé autory, jejichž texty však mají mimořádnou výpovědní hodnotu. V ČR jsou tito autoři zcela neznámí. Kniha vzniká ve spolupráci Národní knihovny ČR s Ústavem pro studium totalitních režimů a ruským sdružením Vozvraščenije.

Babka, Lukáš; Zolotarev, Igor (ed.)
Ruská pomocná akce: 90 let od zahájení
Sborník odborných příspěvků přednesených v rámci konání mezinárodní odborné konference “Ruská pomocná akce: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)”, která se uskutečnila v říjnu 2011 v Klementinu. Příspěvky budou publikovány v ruštině spolu s českým resumé. Přibližně 40 příspěvků bude analyzovat průběh, význam i dědictví československého vládního projektu Ruské pomocné akce. Zaměří se rovněž na hlavní postavy, které díky finanční podpoře čs. vlády dosáhly světové proslulosti. Kniha je určena široké odborné veřejnosti věnující se problematice ruské emigrace 20. století.

Kindlerová, Anežka
Slovanský unionismus: historie a význam
Studie se zabývá problematikou a významem hnutí, pro nějž se v dějinách ustálil název slovanský unionismus. Centrem hnutí byl sice moravský Velehrad, jde nicméně o fenomén celoslovanský. Studie je výsledkem několikaletého výzkumu, v jehož průběhu autorka realizovala výstavu a účastnila se několika konferencí. Kniha obsahuje rovněž soupis materiálů k této problematice uchovávaných ve fondech Slovanské knihovny a Národní knihovny a soupis nejdůležitějších archivních sbírek k této problematice v ČR. Publikace je určena pro studenty slavistických a východoevropských studií, pro studenty religionistiky a kulturologie a pro celou odbornou veřejnost zabývající se náboženskými a kulturními dějinami slovanských národů.

Szunyogová, Blanka (ed.)
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VII: Archivy Jihomoravského kraje)
Sedmý díl soupisu archivních materiálů k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945. Připraveno ve spolupráci s Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Szunyogová, Blanka (ed.)
Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VIII: Archivy zvláštního významu)
Osmý, závěrečný díl soupisu archivních materiálů k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945. Podklady pro publikaci připravuje Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR. Předchozí díly jsou vyhledávanou příručkou jak mezi českými historiky a archiváři, tak v zahraničí. Publikace užitečná pro studium česko-ruských, česko-ukrajinských a česko-běloruských vztahů.

Pelenska, Oksana
Ukrajinští malíři v Praze (1919–1945)
Odborná publikace doprovázená rozsáhlou obrazovou částí mapující dějiny ukrajinského výtvarného umění v meziválečném Československu. Kniha se bude skládat z odborné studie, biografických medailonů ukrajinských emigrantů – výtvarných umělců a obrazové přílohy. Bude vydána v paralelním ukrajinsko-anglickém provedení s českým resumé. Převážná část obrazových dokumentů pochází ze sbírky výtvarných prací ukrajinské emigrace, kterou vlastní Slovanská knihovna. Kniha je určena široké odborné veřejnosti věnující se jak tematice dějin výtvarného umění, tak problematice ukrajinské meziválečné emigrace.

01.12.12