Služby knihovnám

Služby knihovnám

Program ochranných obalů

Ukládání knihovních a archivních dokumentů a sbírkových předmětů do ochranných obalů vyžaduje jako výchozí materiál lepenku archivních kvalit. Surovinou pro výrobu vhodné lepenky proto musí být bělená buničina s minimem ligninových látek (sběrový papír tedy není vhodný), alkalicky klížená, s dostatečnou alkalickou rezervou.

Lepenka odpovídajících parametrů je vyráběna na základě užitného vzoru, který přihlásila NK ČR jako výsledek výzkumného projektu. Lepenku produkuje na základě licenční smlouvy papírna Novosedlice z vysoce kvalitního kartonu dodávaného a.s. Neograph Štětí, kde je vzhledem ke specializaci výroby zaručena jako výchozí materiál kvalitní bělená buničina (Kappa číslo < 3) beze stopy fluorescenčních zjasňovacích prostředků.

Kartony jsou spojovány inertními, stálými lepidly. Je použito disperzní akrylátové lepidlo a želatina s příměsí konzervačních protiplísňových činidel. Archivní lepenka je vyráběna v rozměrech archu 1000 mm x 1400 mm ve třech tloušťkách: 0,6 mm, 1 mm a 1,2 mm. Vnější kartonová vrstva je z praktických a estetických důvodů barvena do pastelově zeleného odstínu, spodní vrstva je bílá. Použitá barviva jsou pevně fixována na vlákna buničiny a neohrožují uložený archivní materiál.

Lepenky jako celek vykazují hodnoty pH v alkalické oblasti 9-10. Průměr alkalické rezervy uhličitanu vápenatého je vyšší než 2%. Při umělém stárnutí na simulovaných 50 let byl zjištěn minimální pokles alkalické rezervy se zůstatkem na 90%. Výsledky zkoušek hořlavosti a stárnutí materiálu odpovídají kvalitám archivních lepenek vyráběných v zahraničí.
 

Fyzikální a mechanické vlastnosti lepenky archivních kvalit - tab.


Ceny lepenky dohodnuté pro neziskové organizace v roce 2004 *

Rozměr lepenky

1000 mm x1400 mm

Cena za 1000 kusů

Počet kusů

v 1 balení

Cena za 1 balení

s DPH cca:

0,6 mm

66 592,50 Kč

20

1 340,00 Kč

1,0 mm

116 471,50 Kč

10

1 165,00 Kč

1,2 mm

143 716,50 Kč

10

1 440,00 Kč

V ceně není zahrnuto přepravní balení a doprava zboží k zákazníkovi.

* vzhledem k uzavření souhrnné objednávky pro rok 2004 se jedná o orientační údaje. Kusové objednávky na archy archivní lepenky přijímá firma Ceiba http://www.ceiba.cz/.

Díky systému KASEMAKE, který využívá tzv. vyřezávacího vzorkovacího plotru, může NK ČR nabídnout jiným kulturním institucím, pečujícím o knihovní sbírky, výrobu těchto ochranných obalů za režijní cenu.


Na kontaktní adrese získáte další informace, metodické poradenství a odborné konzultace.

Národní knihovna ČR - Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2,
Praha 10 PSČ 102 00
PhDr. Františka Vrbenská tel. 2810 13 314
vrbenska.frantiska@cdh.nkp.cz **


Mikrobiologie a klimatologie

Měření klimatu má zásadní důležitost pro bezpečné uložení fondů a prevenci proti aktivnímu růstu plísní: změříme aktuální stav teplot a relativní vlhkosti v rizikových depozitářích nebo i uvnitř uložených knih a doporučíme nejvhodnější variantu trvalé kontroly klimatu depozitáře

Mikrobiologické kontroly odhalují míru ohrožení fondů, které ještě nejsou viditelně napadeny: provedeme mikrobiologické stěry a jejich vyhodnocení podle rozsahu a stavu ohrožení fondů

Dekontaminační zásahy jsou nutné pro záchranu fondů před úplným znehodnocením, pokud se už aktivní růst plísní vyskytne: provedeme zmlžování napadeného fondu dekontaminačním prostředkem testovaným na papír a kožené vazby

Mechanická očista po dekontaminačním zásahu odstraní prach i zlikvidované pozůstatky plísní: tuto službu můžeme provádět jen ve velmi omezeném rozsahu - ale doporučíme technické prostředky k provedení nebo firmy osvědčené při provádění očisty na komerční bázi

Individuální ošetření knih: občas se v zákoutí depozitářů ke zděšení knihovníků vyskytne lokální růst plísní, který je žádoucí co nejrychleji odstranit: také tuto službu můžeme poskytovat v omezené míře po předchozí dohodě


Informace, metodické poradenství a odborné konzultace získáte:
Národní knihovna ČR -
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2Praha 10 102 00
Irena Fibichová tel. 2810 13 101 fibichova.irena@cdh.nkp.cz 


Restaurování a konzervace

Restaurování a konzervace vzácných písemných památek klade důraz na zodpovědný přístup při řešení problémů s tímto procesem spojených. Nevhodné či dokonce špatné rozhodnutí může mít nedozírné negativní následky a naopak dobře zvolená strategie restaurátorského či konzervátorského postupu může zachránit ohrožený tisk či rukopis před úplným zničením, nebo alespoň stabilizovat jeho stav a eliminovat probíhající degradaci. Používané postupy a materiály musí být ověřovány v konzervátorské laboratoři. Před zahájením jakýchkoliv prací jsou prováděny nezbytné vstupní analýzy stavu památek a jejich dokumentace.

Při výběru knih k restaurování a rozhodování o typu a rozsahu zásahů je třeba zvážit důvody zadání, míru a formu využívání- studia knih, význam památky, očekávaný efekt zásahu a řadu další detailů. Snahou by mělo být zachování maximální možné historické identity knižního artefaktu při smysluplné formě užívání knihy. Současné trendy dávají přednost preventivní péči či tak zvané pasivní konzervaci a dalším formám ochrany a zpřístupnění knižních fondů (ochranné obaly, reformátování). Restaurování by nemělo být vnímáno jako jediná možnost záchrany.

Naše restaurátorské oddělení a konzervátorská laboratoř mohou pomoci ostatním knihovnám konzultacemi v těchto oblastech ochrany a konzervace knižních fondů:

Konzervátorské průzkumy fyzického stavu knižního fondu

Formy uložení, manipulace a vystavování s knižního fondu

Návrhy restaurátorských postupů, jeho techniky a použití materiálů

Vybavení restaurátorských pracovišť

Měření barevnosti pevných látek

Konzervace vazebních usní a pergamenů

Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností papíru, lepenek, usní a pergamenů

Simulace stárnutí materiálů teplem a vlhkostí


Informace, metodické poradenství a odborné konzultace získáte bezplatně:
Národní knihovna ČR -
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2Praha 10 102 00
Jiří Vnouček, vedoucí odd. restaurování
tel. 2810 13 332
vnoucek.jiri@cdh.nkp.cz


VISK 6 a Memoriae Mundi Series Bohemica

Trvání: od r. 2001 do r. 2003, formou jednoletých projektů předkládaných Ministerstvu kultury ČR

Zaměření: digitální zpřístupnění a ochrana kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu České republiky

Podmínka účasti: finanční spoluúčast na realizaci, souhlas se zpřístupněním digitálních dokumentů veřejnosti a s jejich archivací v digitálním archivu NK ČR, dodržení standardů doporučených UNESCO pro program Paměť světa, tj. metadatového formátu DOBM (aplikace SGML), příp. jeho pokračovatelů, a datových obrazových formátů obsažených v příslušných oficiálních doporučeních.

Základní metoda: digitalizace originálních dokumentů; český datový formát DOBM (byl přijat jako mezinárodní standard UNESCO v rámci programu Paměť světa)

Cíle: VISK6 je zapojen do programu UNESCO Paměť světa, do programu států G7 Bibliotheca Universalis a 5. rámcového programu EU v oblasti digitální ochrany a zpřístupnění kulturního dědictví. Navazuje rovněž na VISK7 Kramerius.

Výstupy: kompletně zpracované digitální dokumenty jsou přístupné na CD a prostřednictvím Internetu z digitální knihovny, díky realizaci programu VISK 4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven.

Cena za jednu stranu se vztahuje k úplnému zpracování jednoho digitalizovaného obrazu stránky (desky, přídeští) a zahrnuje v sobě vlastní digitalizaci a veškeré další práce spojené s řádným zařazením do finálního digitálního dokumentu.


Informace: Národní knihovna ČR - Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2Praha 10 102 00

RSDr. Ivan Ljubka tel.2810 13 312 ljubka.ivan@cdh.nkp.cz


VISK 7 - Kramerius

Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru

Zaměření: podpora systematického reformátování poškozených a degradujících dokumentů ve sbírkách kulturních institucí

Základní metoda: mikrofilmování anebo hybridní reformátování (digitalizace mikrofilmu). Ochranné mikrofilmování poskytuje faksimilní kopii dokumentu se životností řádově několika století, což je výhodou v případě dokumentů, jejichž nosičem je degradující dřevitý papír. Spojení mikrofilmu a digitalizace prostřednictvím hybridního reformátování odstraňuje nevýhodu mikrofilmování, jíž jsou omezené cesty zpřístupnění.

Podmínka účasti: dodržování předepsaných standardů a norem a spolupráce při kompletaci dokumentů a zpřístupňování reformátovaných titulů.

Funkční systém: čtyři mikrografická pracoviště (NK ČR, MZK Brno, SVK Plzeň, SVK Olomouc) a pracoviště digitalizace mikrofilmů (NK ČR)

Výstupy: archivní, matriční a pozitivní negativy mikrofilmovaných dokumentů a jejich digitální kopie, které budou dostupné uživatelům prostřednictvím moderních informačních technologií. Archivní kopie reformátovaných dokumentů vytvořených v rámci tohoto programu se považují za součást národního kulturního dědictví a zůstávají v majetku institucí vlastnících originální dokumenty. V rámci národního programu se řeší otázky archivace mikrofilmů a zálohování digitálních dat (program VISK 4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven).


Další informace, metodické poradenství a odborné konzultace získáte bezplatně:
Národní knihovna ČR -
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2Praha 10 102 00
PhDr. Františka Vrbenská tel. 2810 13 314
vrbenska.frantiska@cdh.nkp.cz


01.12.12