9. ISMN a jiná mezinárodní standardní čísla

9.1 ISBN

Některé hudebniny mohou být distribuovány v knižním obchodě. Vydavatelé vydávající hudební materiály, určené pro knižní trh, mohou přidělit kromě ISMN také ISBN (Mezinárodní standardní číslo knihy).

Někdy je obtížné rozhodnout, zda publikace (jako zpěvník, náboženský zpěvník, album s rozsáhlým textovým nebo obrazovým materiálem) je hudebninou, "normální" knihou nebo obojím. V těchto případech může být přiděleno jak ISMN, tak ISBN. Jestliže si vydavatel přeje použít pouze jednoho druhu čísla, je volba na úvaze tohoto vydavatele, ale v případě pochyb může být dána přednost ISMN.

Systém ISBN je spravován Mezinárodní agenturou ISBN (International Standard Book Number Agency), skupinovými agenturami a národními agenturami. Adresa této Mezinárodní agentury je stejná jako adresa Mezinárodní agentury ISMN. Používání systému ISBN je popsáno v samostatné brožuře.

Je-li přiděleno jak ISMN, tak ISBN, musí být obě čísla vytištěna v publikaci a jasně rozlišena.

9.2 ISSN

Kromě ISMN a ISBN existuje také komplementární systém číslování pro seriálové publikace - Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace (International Standard Serial Number - ISSN).

Seriálová publikace je definována jako jakákoli publikace, bez ohledu na médium, vydávaná v částech po sobě následujících, často s číselným nebo chronologickým označením, se záměrem neukončeného vydávání. (Seriálové publikace je třeba odlišovat od vícesvazkových publikací, u nichž se předpokládá, že budou ukončeny určitým počtem svazků. Viz bod 6.5.)

Mezi seriálové publikace patří periodika a edice. Existuje pouze několik periodik - tištěných hudebnin, ale mnoho hudebnin je vydáváno v edicích. Oběma kategoriím by měla být přidělována ISSN pro seriálový titul (který zůstane stejný pro všechna čísla periodika nebo jednotlivé svazky edice) a ISMN pro každou jednotlivou publikaci v této edici. (Jestliže se změní název seriálové publikace, je třeba přidělit nové ISSN.)

Systém ISSN je spravován Mezinárodním centrem mezinárodního systému standardního číslování seriálových publikací), jehož adresa je:

ISSN International Centre
20 Rue Bachaumont
75002 Paris, FRANCE
Tel.: +33-1-44 88 22 20
Fax: +33-1-40 26 32 43

Vydavatelé seriálových publikací by se měli obrátit na Mezinárodní centrum ISSN nebo na národní centrum ISSN, pokud existuje, se žádostí o čísla ISSN pro své seriálové publikace. Vydavatelé sami nepřidělují čísla ISSN.

Je-li přiděleno jak ISMN, tak ISSN, musí být obě vytištěna v publikaci a jasně rozlišena.

9.3 ISRC

ISMN se nezaměřuje na audio- a videozáznamy (s výjimkou těch případů, kdy tvoří součást tištěné hudebniny: viz oddíl 3 shora). Mezinárodní standardní kód audio- nebo videozáznamu (International Standard Recording Code - ISRC) čísluje každý záznam nějakého díla (ale často nikoliv fyzickou jednotku), bez ohledu na kontext nebo nosič, na němž je vydán. Systém ISRC je spravován Mezinárodní federací producentů audio- a videozáznamů (International Federation of Phonogram and Videogram Producers - IFPI).

Adresa:

IFPI Secretariat
54 Regent Street
London W1R 5PJ
Great Britain

 

Antonín Jeřábek