6. Použití ISMN

Samostatné ISMN musí být přiděleno každému odlišnému vydání hudebniny:
 

  •  Změna hudebního nebo literárního obsahu práce - s výjimkou malých oprav - vyžaduje nové ISMN. - Jestliže se literární text, který je integrální součástí hudebního díla, liší od předchozího publikovaného vydání, musí mu být přiděleno nové ISMN.
  •  Je-li přidán, odstraněn nebo změněn překlad literárního textu, musí mu být přiděleno nové ISMN, i když je text nebo hudebnina jinak beze změny.
  •  Mění-li se podstatně rozměr publikace z důvodu, nové úpravy vydání (velká, studijní nebo kapesní partitura), musí být přiděleno nové ISMN.
Nezměněnému nákladu nebo reprintu téže publikace v témže formátu a od téhož vydavatele, NESMÍ být přiděleno nové ISMN (pokud nedojde ke změně vazby, jak je definováno v bodu 6.2). Podobně reprodukci, poskytnuté na požádání z téhož originálu, NESMÍ být přiděleno nové ISMN, i když je na reprodukci uvedeno nové datum reprodukce.

Změny ceny nemají za následek přidělení nových čísel ISMN.

6.1 Faksimilovaná vydání a vydání v mikroformě

Samostatné ISMN musí být přiděleno faksimilovanému vydání produkovanému odlišným vydavatelem.

Vydání v mikroformě musí být vždy přiděleno samostatné ISMN.

6.2 Různé vazby

Samostatné ISMN musí být přiděleno každé odlišné vazbě, v níž je určitý titul vydán, i když je obsah přesně týž. Například vázané i brožované vydání dostane každé samostatné ISMN.

Příklady:

velká partitura: brožovaná
velká partitura a komentář: v krabici
klavírní výtah: brožovaný
klavírní výtah: v plátěné vazbě = 4 čísla ISMN

Jde o tentýž titul v různých vazbách, každý dostane své vlastní ISMN.

partitura: brožovaná
partitura: bez obálky = 2 čísla ISMN

Změna návrhu obálky, přičemž obsah publikace je nezměněn, nebo změna barvy nebo jiný nepodstatný rozdíl mezi vazbou jednoho nákladu a následujícím nákladem, netvoří změnu vazby a nesmí být přiděleno nové ISMN.

6.3 Různé formy hudebniny

Samostatné ISMN musí být přiděleno každé samostatně prodejné nebo získatelné části publikace.

Důrazně se doporučuje, aby byl úplný seznam čísel ISMN přidělených všem takovým částem publikace uveden v jedné nebo více těchto publikacích (viz dále bod 7.1).

6.3.1 Partitury a hlasy

V publikaci, sestávající z partitur a hlasů, musí mít samostatné ISMN velká partitura, soubor hlasů jako celek a každý jednotlivý hlas (pokud je samostatně dostupný).

Příklad:

- velká partitura
- klavírní výtah
- soubor sborových hlasů
- jednotlivý sborový hlas = 4 čísla ISMN

6.3.2 Partitury dostupné jako část souboru

Je-li partitura dostupná pouze jako publikace v určitém souboru a nikoli jako samostatně prodejná publikace, musí jí být přiděleno ISMN tohoto souboru. Pouze jestliže se očekává, že někdy v budoucnosti bude dostupná jako samostatná publikace, mělo by jí být přiděleno samostatné, jedinečné ISMN.

Příklad:

klavírní partitura a 2 další hlasy (dostupné pouze jako celek) = 1 ISMN
Klavírní part komorní skladby a další dva hlasy dostanou stejné ISMN.

Je-li partitura k dispozici jednak jako samostatná publikace a jednak jako součást souboru, musí jí být přiděleno vlastní ISMN.

Příklad:

partitura
partitura a soubor hlasů = 2 čísla ISMN

Partitura dostane jedno ISMN a celý komplet jiné.

6.3.3 Hlasy dostupné samostatně

ISMN musí být přiděleno každému samostatně vytištěnému hlasu, který je dostupný jako samostatná publikace:

Příklad:

part 1. houslí
part 2. houslí
part violy
part violoncella = 4 čísla ISMN

6.3.4 Hlasy dostupné samostatně i v souborech

Jsou-li samostatně vytištěné hlasy dostupné jako soubor i jako samostatné publikace, musí být tomuto souboru přiděleno vlastní ISMN a každému samostatně vytištěnému hlasu ISMN jako samostatné publikaci.

Příklad:

part houslí
part violy
part violoncella
soubor hlasů = 4 čísla ISMN

6.3.5 Hlasy dostupné pouze v souborech

Nejsou-li dostupné jednotlivé nástrojové nebo hlasové party samostatně, ale pouze jako soubor, musí být ISMN přiděleno tomuto souboru a každý samostatně vytištěný hlas pouze ISMN přidělené tomuto souboru.

Příklad:

partitura
soubor hlasů = 2 čísla ISMN

Partitura dostane vlastní ISMN, každý jednotlivý hlas dostane pouze ISMN tohoto souboru.

Poznámka: Jednotlivé hlasy, které jsou dostupné pouze jako soubor, dostanou ISMN tohoto souboru.

6.3.6 Některé hlasy dostupné samostatně, některé pouze v souborech

Jsou-li některé ze samostatně vytištěných hlasů v souboru dostupné jednotlivě a některé pouze v rámci souboru, bude každému z těchto hlasů, který je dostupný samostatně, přiděleno vlastní ISMN jako samostatné publikaci:, všechny ostatní hlasy dostanou ISMN přidělené tomu souboru, v jehož rámci jsou dostupné.

Příklad:

partitura
úplný soubor hlasů
soubor hlasů bez smyčcových nástrojů
part 1. houslí
part 2. houslí
part violoncella/kontrabasu = 6 čísel ISMN

6.4 Různé verze

Jestliže vydavatel vydává titul ve více než jedné úpravě nebo verzi, pak musí být každé úpravě nebo verzi přiděleno vlastní ISMN.

Příklady:

verze pro sólový klavír
verze pro klavírní duet
úprava pro sólové varhany = 3 čísla ISMN
vyšší hlas
střední hlas = 2 čísla ISMN

6.5 Vícesvazkové publikace

ISMN musí být přiděleno jak souboru svazků vícesvazkové publikace, tak každému jednotlivému svazku v tomto souboru. (Srovnej bod 9.2.)

Příklady:

svazek 1
svazek 2
svazek 3 = 4 čísla ISMN

Jedno ISMN pro celý třísvazkový soubor, jedno ISMN pro každý svazek 1, 2 a 3.

partitura
kritická zpráva (dostupná samostatně) = 3 čísla ISMN

Jedno ISMN pro celý soubor, po jednom ISMN pro partituru a pro zprávu.

Poznámka: Jestliže je jedním ze svazků pouze tištěný text, může též dostat ISBN.

6.6 Publikace s doprovodným materiálem

Obsahuje-li tištěná hudebnina doprovodný materiál, jako samostatně vydaný písňový text nebo verše, zpráva apod., a tyto publikace jsou prodávány pouze dohromady, tam doprovodná publikace dostane stejné ISMN jako svazek, který doprovází.

Příklady:

partitura
kritická zpráva (není dostupná samostatně) = 1 ISMN
vokální hlas a hlas klávesového nástroje
písňový text na samostatném listu (není dostupný samostatně) = 1 ISMN

Jestliže je/jsou doprovodná/é publikace prodávána/y samostatně i společně, měla by se tato publikace považovat za vícesvazkovou publikaci:, podle bodu 6.5.

6.7 Antologie a výňatky

Antologiím a výňatkům musí být přiděleno jejich vlastní jedinečné číslo ISMN, ať už byly publikace v této antologii nebo ve větším díle předtím vydány či nikoli, nebo jsou dlouho rozebrány.

ISMN přidělené jednotlivé publikaci při předchozím vydání se může uvést např. v patě první stránky notového textu každé části nebo výňatku. Taková čísla ISMN musí být jasně odlišena od ISMN nové publikace.

6.8 Retrospektivní číslování

Vydavatelé zpětně nepřidělují čísla ISMN již vydaným hudebninám. Čísla ISMN ale mohou přidělit prvnímu dostupnému reprintu svých publikací.

6.9 Publikace vydané ve spolupráci

Publikaci vydané jako koedice, nebo mající společné nakladatelské údaje s dalšími vydavateli, mohou být přidělena čísla ISMN každým participujícím vydavatelem. Čísla ISMN všech vydavatelů, vyjmenovaných v nakladatelských údajích, musí být vytištěna v této publikaci a nusí být jasně odlišitelná tak, že za číslo ISMN se do kulaté závorky uvede název příslušného vydavatele a jeho sídlo.

Příklad:

ISMN M-2600-0043-8 (Panton. Praha)
ISMN M-66060-025-2 (Fragment. Ostrava)

6.10 Vydavatelé s více sídly

Vydavatel, působící v řadě míst, která jsou společně uvedena v nakladatelských údajích, přidělí dané publikaci pouze jedno ISMN.

6.11 ISMN se nesmí za žádných okolností znovu použít

Jednou přidělené ISMN nesmí být za žádných okolností znovu použito. To má mimořádný význam pro to, aby nedošlo k záměně. Bere se na vědomí, že kvůli technickým chybám mohou být čísla nesprávně přidělena. Jestliže se tak stane, musí být číslo vypuštěno ze seznamu použitelných čísel a nesmí být přiděleno jinému titulu. Vydavatelé budou mít dostatek čísel na to, aby ztráta těchto čísel nehrála roli.

Vydavatelé by měli sdělit Národní agentuře ISMN v ČR, která čísla byla takto vypuštěna a kterým publikacím byla chybně přidělena.  

Antonín Jeřábek