PŘÍRUČKA UŽIVATELE SYSTÉMU ISMN

1. české vydání
Praha 1996


Obsah

Předmluva k českému vydání

  1. Úvod

  2. Jak je Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestaveno

  3. Účel ISMN

  4. Zásady a postupy, které musí dodržovat vydavatelé, přidělující čísla ISMN vlastním publikacím

  5. Neparticipující vydavatelé

  6. Použití ISMN

  7. Tisk a publikování ISMN

  8. Správa systému ISMN

  9. ISMN a jiná mezinárodní standardní čísla

  10. Desatero účastníka systému ISMN

Zásady pro vyplňování ohlašovacích lístků

Předmluva k českému vydání

Text této příručky je překladem 2., opraveného vydání "ISMN users manual" z března 1996 zpracovaného Mezinárodní agenturou ISMN v Berlíně. Přihlédnuto bylo též k německému vydání "ISMN - Internationale Standard-Musiknummer. Leitfaden" z roku 1994.

Při zpracování textu bylo přihlédnuto k domácí praxi. Obsahové rozdíly ale nejsou velké, protože Mezinárodní agentura ISMN má zájem na tom, aby si jednotlivé národní či regionální agentury ISMN text příručky příliš neupravovaly a aby příručka měla obdobné znění v rámci celého systému ISMN.

Český překlad se snaží zachovat terminologickou kontinuitu s obdobnou příručkou pro systém mezinárodního standardního číslování knih - ISBN - i s dalšími mezinárodními i národními normativními materiály (ISBD, AACR2, CSN apod.).

31.3.1996.  - Antonín Jeřábek za Národní agenturu ISMN v ČR, Národní knihovna České republiky
 

Úvod

Když se ISBN (systém mezinárodního standardního číslování knih) prosadil jako všestranná racionalizační pomůcka knižního obchodu, začali se také hudební vydavatelé hlásit o obdobné standardní číslo pro tištěné hudebniny. Brzdícím prvkem v diskusi byl spor o to, zda bude stačit jednoduché identifikační číslo nebo zda bude třeba bibliografického kódu, který by umožňoval např. také spojení mezi partiturou a jednotlivými party. Když zaslala britská pobočka Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres - UK Branch) Mezinárodní agentuře ISBN návrh desetimístného čísla bez bibliografických kódů, byl tento návrh publikován v ročence "ISBN Review" a okamžitě se mu dostalo širokého uznání. ISO/TC 46 přijal tento návrh oficiálně jako pracovní projekt a po intenzívních diskusích bylo dosaženo dohody mezi evropskými a americkými vydavateli hudebnin a specialisty na setkání evropských a severoamerických expertů v Ottawě. Hlavními argumenty, které vedly k odmítnutí předchozí myšlenky 13-místného čísla, byly dlouhodobé zkušenosti s ISBN a možnost začlenění desetimístného čísla do 13-místného mezinárodního systému čárového kódu pouhým rozšířením systému ISBN.

Návrh ISMN byl zpracován grémiem ISO v rekordním čase a oficiálně byl k dispozici koncem r.1993, kdy byl vydán v Ženevě. Norma byla publikována v r.1994.

Aby se zabránilo záměně ISMN a ISBN, těchto dvou desetimístných čísel, byly v čísle ISMN zavedeny:

- první číslicí je konstanta "M"
- není zde identifikátor skupiny, protože hudba i hudebnina jsou mezinárodní
- kontrolní číslice je vypočítána s použitím modulu 10.

Obě čísla mohou být integrována do systému 13-místného čárového kodu, ale měli bychom si uvědomit, že se obvykle používají bez prefixu čárového kodu, např. pro objednávání, bibliografickou identifikaci a interní zpracování. Proto jsou tyto rozdíly nutné, aby nedošlo k záměně.

ISMN nabízí možnost úplné racionalizace vydávání hudebnin a obchodu s nimi a také hudebních knihoven.


Adresa Národní agentury ISMN v ČR

Národní agentura ISMN v ČR
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1
tel.: 216 633 06
242 295 70
fax: 216 633 06

Antonín Jeřábek