2. Jak je Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestaveno

Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestává z písmene M, následovaného devíti číslicemi. Kdykoli se tiskne nebo píše, předcházejí mu písmena ISMN.Poznámka:
V zemích, kde se nepoužívá latinky, může být kromě písmen ISMN v latince použito zkratky v místním písmu.


2.1 Části ISMN

ISMN je rozděleno do tří částí, z nichž dvě mají proměnnou délku. Když se ISMN tiskne, odděluje se každá jeho část spojovníkem nebo mezerou.

Tyto části jsou:

2.1.1 Rozlišovací prvek

Písmeno M odlišuje ISMN od ISBN.

2.1.2 Identifikátor vydavatele

Tato část identifikuje určitého vydavatele.

Identifikátor vydavatele označuje vydavatele dané hudebniny. Vydavatelům s vyšší produkcí je přidělen krátký identifikátor vydavatele, vydavatelům s nízkou produkcí je přidělen delší identifikátor vydavatele. (Přidělování identifikátorů vydavatele podle jejich proměnlivé délky viz bod 2.2.)

2.1.3 Identifikátor publikace

Tato část identifikuje vydání určité práce a různých forem v jejím rámci, např. velká partitura, kapesní partitura, soubor hlasů dechových nástrojů, hobojový part atd.

Identifikátor publikace je přidělen určité publikaci (publikací je podle této příručky samostatně prodejná nebo dostupná či získatelná část nějaké hudebniny) vydavatelem z rozsahu čísel ISMN, který mu byl přidělen, což bude záviset na délce identifikátoru vydavatele.

Identifikátory publikace jsou za normálních okolností přidělovány vydavateli samými (avšak viz též oddíl 5. Neparticipující vydavatelé).
 

2.1.4 Kontrolní číslice

Je jí jedna číslice na konci ISMN, která umožňuje automatickou kontrolu správnosti ISMN. Je vypočítána počítačem.

Tento kontrolní znak je vypočítán s použitím modulu 10 a vah 3 a 1 opakovaně používaných zleva doprava počínaje písmenem M. Písmeno M má hodnotu 3.

To znamená, že každá z prvních devíti číslic ISMN - tj. s výjimkou kontrolní číslice samé - se vynásobí střídavě číslicemi 3 a 1 zleva doprava a že součet součinů takto získaných, plus kontrolní číslice, musí být dělitelný beze zbytku deseti.

Například:
 
 

Identifikátor vydavatele Identifikátor titulu Kontrolní číslice
ISMN M (= 3) 2    6   0   0 0   0   6   8 1
Váha 3 1    3   1   3  1   3   1   3
Součiny 9 2  18   0   0 0   0   6  24
 
Součiny       9 2 18 0 0 0 0 6 24 = 59
Součet: 59 + 1 (kontrolní číslice) = 60
 

Jelikož 60 je dělitelné 10 beze zbytku, je M-2600-0068-1 platným mezinárodním standardním číslem hudebniny.

Kontrolní číslici vypočítáme, když odečteme součet součinů od nejbližšího čísla dělitelného 10 beze zbytku.

V našem případě: 60 - 59 = 1. 1 je kontrolní číslice. Nebo: 80 - 71 = 9. 9 je kontrolní číslice. Je-li součet součinů číslem dělitelným 10 beze zbytku, je kontrolní číslice 0 (např. 60 - 60 = 0).

2.2 Počet číslic v každé části a jak je rozeznat v ISMN

Počet číslic v částech 2 a 3 je proměnlivý, i když je celkový počet číslic obsažený v těchto částech vždy 8. Těchto osm číslic, společně s kontrolní číslicí, dává celkový počet devíti číslic v ISMN.

Aby se ISMN snáze četlo, jsou jeho čtyři části rozděleny spojovníky.

Vydavatelé, u nichž se očekává vysoká produkce, dostanou identifikátory o 3 nebo 4 číslicích. Vydavatelé s nízkou produkcí dostanou identifikátory o 5, 6 nebo 7 číslicích.

Následující tabulka ukazuje identifikátory vydavatele přidělené České republice Mezinárodní agenturou ISMN:
 
 

Identifikátor vydavatele Celkový počet čísel, která jsou k dispozici pro identifikátor publikace
2600-2605 10 000
66050-66100 1 000
706500-706600 100
9004000-9005000 10
 
 

Antonín Jeřábek