3. Účel ISMN

Význam čísla ISMN spočívá v usnadnění agend spojených s hudebninou a týkající se zejména hudebních vydavatelství, knihoven, obchodu s hudebninami a hudebníků. Tento význam vzplývá z jednotné, jednoznčné, mezinárodně srozumitelné a mezinárodně využitelné identifikace hudebnin prostřednictvím čísla ISMN.

Číslo ISMN umožňuje, aby byly podle něho hudebniny objednávány v prodejnách i v knihovnách, aby se jejich prostřednictvím uskutečňovala meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, prováděla revize skladů hudebnin v hudebních vydavatelstvích, knihovnách, prodejnách i ve velkoobchodě, tradičním i automatizovaným způsobem. Je součástí bibliografických záznamů v národních i v mezinárodních databázích a jejich nejspolehlivějším vyhledávacím prvkem.

ISMN se nezaměřuje na audio- nebo videozáznamy (s výjimkou vzácných případů uvedených dále): zatímco neexistuje žádný mezinárodní identifikační systém pro tyto publikace, jsou jednotlivé audiozáznamy identifikovány Mezinárodním standardním kódem audio- nebo videozáznamů (International Standard Recording Code - ISRC). ISMN se nepoužívá pro knihy o hudbě, které budou dostávat Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number - ISBN). Viz dále oddíl 9 o používání různých druhů standardních čísel.

Každá samostatně dostupná část publikace musí dostat své vlastní ISMN.

Publikace, kterým mají být přidělována čísla ISMN, jsou:

- partitury
- kapesní partitury
- klavírní výtahy
- soubory partů
- samostatně dostupné jednotlivé party
- jednolistová vydání populárních písní (pop folios)
- antologie
- další média, která jsou integrální součástí hudebniny (např. magnetofonový záznam, který je jedním z "partů" nějaké skladby)
- texty písní nebo verše vydané s tištěnou hudebninou (pokud je dostupná samostatně)
- komentáře vydané s tištěnou hudebninou (také dostupnou samostatně)
- zpěvníky (volitelné) -- 9.1
- hudebniny v Braillově písmu.

Následujícím publikacím se NEDÁVAJÍ čísla ISMN:

- knihy o hudbě
- samostatné audio- nebo videozáznamy (včetně záznamů dostupných na počítačových médiích)
- periodika a edice jako celek, na rozdíl od jednotlivých svazků v edici (viz dále 9.2).

Antonín Jeřábek