4. Zásady a postupy, které musí dodržovat vydavatelé, přidělující čísla ISMN vlastním publikacím

4.1 Vstup do systému

Vstup do systému ISMN je v České republice dobrovolný. Podmínkou vstupu je vyplněný evidenční list a kopie živnostenského listu na nakladatelskou činnost, příp. statut organizace uvádějící, že jednou z činností této instituce je publikační činnost. K převzetí bloku čísel ISMN se musí každý vydavatel dostavit osobně do Národní agentury ISMN v ČR.

Pokud vydavatel zanikl, zaniká s ním i blok jemu přidělených čísel ISMN. O ukončení činnosti musí neprodleně písemně informovat Národní agenturu ISMN v ČR. Musí též vrátit přidělený blok čísel ISMN. Čísla ISMN jsou nepřenosná a nesmí je používat nikdo jiný než vydavatel, jemuž byl přidělen příslušný identifikátor.

4.2 Přidělení identifikátoru vydavatele

Vydavateli bude identifikátor vydavatele přidělen Národní agenturou ISMN v ČR, a ta určí rozsah identifikátorů publikací (blok čísel ISMN), který má tento vydavatel k dispozici. Počet identifikátorů publikací závisí na délce identifikátoru vydavatele. Vydavatel by měl zajistit, aby agentura měla co možná nejvíce informací o přehledech publikací, které jsou stále dostupné v prodeji, a o současných i budoucích vydavatelských plánech, aby mohl být přidělen vhodný identifikátor vydavatele. Každý vydavatel spravuje blok čísel ISMN, který mu byl přidělen. Pokud přidělený blok čísel ISMN vyčerpá, poskytne mu Národní agentura ISMN v ČR další.

Vydavatel neprodleně informuje Národní agenturu ISMN v ČR o jakékoliv změně svého názvu, adresy, telefonu apod., aby byly údaje o něm v databázi vedené Národní agenturou ISMN v ČR stále aktuální.

Vydavatelé s více než jedním místem vydání viz 6.10.

4.3 Zodpovědnost za přidělování ISMN

Vydavatelé zodpovídají za přidělování identifikátorů publikace jednotlivým publikacím, které vydávají. Doporučuje se, aby bylo ISMN příslušné publikaci přiděleno v okamžiku, kdy je výrobní plán pevně stanoven. Případnou opravu chybně vytištěného čísla ISMN zajišťuje vydavatel. Čísla ISMN přiděluje v aritmetické posloupnosti. Jakékoliv zásahy do vnitřní struktury čísla ISMN jsou nepřípustné.

4.4 Ohlašovací lístky

O přidělených číslech ISMN informují vydavatelé okamžitě Národní agenturu ISMN v ČR prostřednictvím ohlašovacích lístků.  Ohlašovací lístky jim poskytuje Národní agentura ISMN v ČR. Pokud je na ohlašovacím lístku ISMN uvedeno chybně, je o tom vydavatel informován a musí zajistit opravu.

4.5 Garant

Vydavatelé musí určit osobu, která bude mít na starosti přidělování čísel ISMN podle příslušných pravidel a zasílání ohlašovacích lístků.

4.6 Evidence čísel ISMN

Každý vydavatel si musí vést oficiální evidenci čísel ISMN, která přidělil. Tato evidence musí obsahovat ISMN a konkrétní titul, k němuž se vztahuje. Stejně tak si musí vést evidenci chybných nebo duplicitně přidělených ISMN s odkazem na správná čísla ISMN.

4.7 Zveřejňování čísel ISMN

Vydavatelé zajišťují zveřejňování čísel ISMN a titulů, jimž byla přidělena, ve svých katalozích, bibliografiích aj. soupisech, které produkují, ať tištěných či elektronických.

Antonín Jeřábek