ČSN ISO 10957
Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo hudebnin
(ISMN)


Výtah z normy uvádějící její podstatné pasáže potřebné pro provoz systému ISMN.  

1. Předmět normy

Tato norma stanoví prostředky jednoznačné identifikace hudebnin. Normalizuje a podporuje použití těchto čísel v tištěných hudebninách v mezinárodním měřítku tak, aby mohlo být odlišeno jedno vydání nějakého titulu nebo jedna samostatná část vydání od všech ostatních vydání nebo částí prostřednictvím jednoznačného mezinárodního standardního čísla hudebnin. Za tím účelem stanoví sestavení mezinárodního čísla hudebnin a umístění tohoto čísla v tištěných hudebninách.

Tato norma se používá u tištěných hudebnin, ať už pro jejich prodej, výpůjčky, bezplatné šíření nebo pouze pro autorskoprávní účely. ISMN může být také použito k identifikaci materiálu na jiných médiích, která tvoří nedílnou součást hudebniny (např. zvukový záznam, který tvoří společně s tištěnou hudebninou celek). ISMN se ale nepoužívá k identifikaci materiálu na jiných médiích, která jsou vydávána samostatně [např. samostatně vydávaný zvukový nebo obrazový záznam, kdy bude použito ISO 3901 (mezinárodní standardní kód hudebního záznamu)].

2. Termíny a definice

Pro účely této normy se používají tyto termíny:

 

3. Sestavení mezinárodního standardního čísla hudebnin

Mezinárodní standardní číslo hudebnin se skládá z písmene M, po němž následuje osm číslic (každá číslice je arabská číslovka od 0 do 9) a kontrolní číslice. Při výpočtu této číslice bude hodnota přidělená M hodnotou rovnající se tříčíselnému prefixu, používajícímu vah, přidělenému pro tištěnou hudebninu systému Mezinárodního číslování zboží (EAN - prefix EAN pro tištěnou hudebninu je 979).

ISMN je vytvořeno z následujících částí:

Když se mezinárodní standardní číslo hudebnin píše nebo tiskne, předcházejí mu písmena ISMN a každá jeho část je oddělena mezerou nebo spojovníkem, jak je tomu v následujících případech:

ISMN M-01-123456-3

ISMN M 571 10051 3

ISMN M 01 123456 3
Prefix Identifikátor vydavatele Identifikátor publikace Kontrolní číslice
M 01 123456 3
 

3.1 Písmenný prefix M

První částí ISMN bude vždy písmeno M. Funkcí prefixu je umožnit ISMN, aby bylo odlišné od ISBN a dalších podobných čísel, v situacích jako jsou některé počítačové aplikace, kde nejsou písmena ISMN zahrnuta do tohoto čísla.

3.2 Identifikátor vydavatele

Druhou částí ISMN bude identifikátor vydavatele, který bude přidělen ústřední agenturou, zřízenou k tomuto účelu. Liší se délkou, vydavatel od vydavatele, podle produkce každého vydavatele.

3.3 Identifikátor publikace

Třetí částí ISMN je identifikátor publikace. Tato část identifikuje vydání titulu nebo jednotlivou část vydání (např. velká partitura, kapesní partitura, soubor hlasů dechových nástrojů, hobojový part atd.).

Délka identifikátoru publikace je určena délkou identifikátoru vydavatele, který ji předchází.

3.4 Kontrolní číslice

Čtvrtou a poslední částí ISMN je kontrolní číslice.

Kontrolní číslice se vypočítává s použitím vah modulu 10.

4. Vytištění a umístění ISMN

ISMN je vytištěno na rubu obálky publikace a na rubu přebalu, pokud jej publikace má.

Pokud je to praktické, mělo by být ISMN tištěno též s údajem o autorském právu (copyright).

Pokud není možné vytisknout ISMN na žádném z těchto míst, bude ISMN vytištěno na některém jiném nápadném místě publikace.

Je-li publikací samostatný list, může být ISMN vytištěno pouze na jednom místě této publikace.

Každý svazek vícesvazkového souboru by měl obsahovat soupis všech ISMN příslušejících k určitému svazku a k tomuto souboru jako celku. Publikace v rámci souboru může uvádět také soupis ISMN ostatních jednotlivých publikací tohoto souboru.

Je-li určitá publikace antologií, bude ISMN této antologie odlišné od ISMN jednotlivých děl této antologie.

Pokud uvádí publikace ISBN nebo ISSN a také ISMN, měla by být tato čísla vytištěna blízko sebe. Před každým mezinárodním standardním číslem bude příslušný identifikátor (tj. písmena ISBN, ISSN nebo ISMN).

Pokud je to technicky možné, ISMN se navíc uvádí i v čárovém kódu EAN (European Article Numbering - viz též ČSN 77 0060), obdobně jako ISBN (viz též ČSN 01 0189 a ČSN 77063) a ISSN (viz též ČSN 01 0187 a ČSN 77 0065).

5. Správa

Systém ISMN bude spravován mezinárodní registrační institucí, ustanovenou k tomuto účelu, a dalšími příslušnými národními nebo regionálními agenturami.


Příloha A (normativní)

Zásady používání ISMN 
 

A.1 Všeobecné zásady pro přidělení ISMN

A.1.1 Každá publikace dostane v rámci vydání své vlastní jedinečné ISMN (např. velká partitura, kapesní partitura, soubor hlasů dechových nástrojů, hobojový part).

A.1.2 Kde je publikace výňatkem z jiného díla, bude jí přiděleno vlastní ISMN.

A.1.3 Každému svazku v rámci vícesvazkového souboru bude přiděleno vlastní ISMN. Celému souboru může být rovněž přiděleno samostatné ISMN.

A.1.4 Každé nové verzi bude přiděleno vlastní ISMN (např. transpozici pro různé hlasové polohy, úprava pro různá obsazení).

A.1.5 Jakákoliv podstatná revize obsahu publikace, ať už je označena jako "revidovaná" nebo ne, znamená vytvoření nové publikace (např. připojení překladu textu nebo prstokladů v klavírní skladbě). Každé nové publikaci bude přiděleno vlastní ISMN.

A.1.6 Jakákoliv z následujících změn v publikaci, dokonce i když je samostatný obsah této publikace jinak nezměněn, znamená vytvoření nové publikace, které bude přiděleno vlastní ISMN:

  1. kde dochází ke změně vazby (např. plátěná, brožovaná, spirálová),
  2. kde se podstatně změnila fyzická velikost publikace (např. proto, aby se vydala nová verze partitury, velká studijní nebo kapesní)
  3. kde je soubor rozdělen a části jsou k dispozici samostatně; nebo kde jsou části, které jsou k dispozici samostatně, sestaveny dohromady, aby vytvořily nový soubor.
 

A.1.7 Následující změny neznamenají vytvoření nové publikace:

  1. změna návrhu obálky,
  2. změna barvy nebo jiný nepodstatný rozdíl,
  3. změna ceny.

A.1.8 Když už bylo ISMN jednou přiděleno, nebude nikdy použito znovu, i kdyby byla publikace, které bylo původně přiděleno, dlouhou dobu vyprodána.

A.2 Správa

A.2.1 Ústřední registrační institucí pro ISMN je Mezinárodní agentura ISMN (International ISMN Agency, Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz).

A.2.2 Budou působit též agentury pro řízení systému ISMN na regionální nebo národní úrovni.

A.3 Použití ISMN

Podrobnosti o použití ISMN jsou vysvětleny v příručce uživatele, která je k dispozici u registrační instituce pro tuto mezinárodní normu.
 

Obdobná mezinárodní norma

ISO 10957 Information and documentation - International standard music number (ISMN)

(Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN)