ČSN 01 0187
Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací
(ISSN)

Schválena 5. 12. 1988
Účinnost od: 1. 1. 1990 


Výtah z normy uvádějící její podstatné pasáže potřebné pro provoz systému ISSN. Text aktualizován.  


Tato norma stanoví pravidla a zásady platné pro systém Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací (ISSN - International standard serial numbering), který umožňuje jednotnou identifikaci těchto publikací vydaných v ČR.

Norma určuje strukturu, umístění a postup přidělování Mezinárodního standardního čísla seriálových publikací (ISSN - International standard serial number), jakož i jeho vztah ke klíčovému názvu.Poznámka: ISSN přiděluje seriálovým publikacím k  tomu pověřené české středisko.


I. NÁZVOSLOVÍ

1. Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace (ISSN) - jednotný a jednoznačný mezinárodně přijatý identifikační znak seriálové publikace jako celku, který se přiděluje v souladu s Mezinárodním standardním číslováním seriálových publikací (ISSN).

2. Seriálová publikace - tištěný nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožený grafický dokument vycházející pod společným názvem v jednotlivých částech (číslech, sešitech, svazcích apod.) s číselným či chronologickým označením, který je určen k průběžnému vydávání.

Základní druhy seriálových publikací jsou:Poznámka: Definice jednotlivých publikací - viz ČSN 01 0183.


3. Klíčový název - název seriálové publikace stanovený výlučně pro účely identifikace a registrace seriálové publikace na základě pravidel pro zpracování seriálových publikací v Mezinárodním systému standardního číslování seriálových publikací (ISSN - International Standard Serials Numbering).
 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

  1. Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace se skládá ze zkratky ISSN a z osmi číslic, popř. dvou čtyřmístných číselných skupin, mezi nimiž je spojovník; zkratka ISSN se od první číslice odděluje mezerou.
  2. Pro ISSN se používá arabských číslic od 0 do 9. Poslední (osmá) číslice je kontrolní; v případě, že je to desítka, vyjadřuje se římskou číslicí X.
  3.  Kontrolní číslice se vypočítává s použitím vah od 8 do 2 a modulu 11. Příklad výpočtu kontrolní číslice je v příloze.

Přidělování ISSN

Každému klíčovému názvu se přiděluje pouze jedno ISSN. Jedno a totéž ISSN nemůže být přiděleno vícekrát.

 Bloky ISSN určuje a pověřeným střediskům v jednotlivých státech poskytuje Mezinárodní centrum ISSN.Poznámky
1. Povinností čs. střediska a jeho vztah k Mezinárodním centru ISSN stanoví další dokumentace - viz dodatek.
2. Za přidělení ISSN se nevyplácí autorský honorář. Autorské právo na použití ISSN a klíčového názvu v publikaci či mimo ni neexistuje.


Kódy doplňující ISSN

Před ISSN lze uvést dvoumístný písmenný kód státu, tj. CS - viz ČSN 01 0190.

 Má-li dokument smíšený charakter, tj. může-li být považován za knihu i za seriálovou publikaci, dostává jak ISBN, tak ISSN (viz čl. 13).

Umístění ISSN v dokumentu

ISSN musí být v každé části (čísle, sešitu, svazku) seriálové publikace graficky zvýrazněno.

 ISSN se uvádí na titulním listu, popř. na obálce. U novin a časopisů s novinovou úpravou se ISSN tiskne jako poslední údaj v tiráži.

 Pokud je to technicky možné, ISSN se uvádí navíc v čárovém kódu EAN (European Article Numbering - Evropské číslování druhů zboží) na prvé nebo čtvrté straně obálky.

Je-li třeba uvést ISBN a ISSN současně, umisťují se na rubu titulního listu (ISBN a pod ním ISSN). Viz ČSN 01 0190.

 Použije-li se k identifikaci různých názvů jedné a téže publikace (např. názvů edic a jejich řad) několik ISSN, je třeba uvést v daném dokumentu všechna ISSN. Jednotlivá čísla se zaznamenávají tak, že za každým z nich se v závorce uvádí příslušný název v úplném (či zkráceném - viz ČSN 01 0196) znění, nebo se ISSN uvede za příslušným názvem.

 Je-li seriálová publikace doplněna přílohou, která má svůj titulní list, dostává příloha vlastní ISSN, které se uvádí na jejím titulním listě.

Vztah ISSN a klíčového názvu seriálové publikacePoznámka: Klíčový název určuje pověřené čs. středisko na základě údajů uvedených v publikaci.


Klíčový název a ISSN jsou vzájemně spjaty. Každému klíčovému názvu je přiděleno jen jedno ISSN. Změní-li se klíčový název, změní se i ISSN.

Vychází-li v rámci jedné seriálové publikace jiná seriálová publikace, pro každou se stanoví zvláštní klíčový název.
 

PŘÍKLAD VÝPOČTU KONTROLNÍ ČÍSLICE 
ISSN bez kontrolní číslice 0 2 3 2 0 8 6 

Váhy v sestupném pořadí 8 7 6 5 4 3 2 

Součin číslic ISSN a vah 8 14 18 10 0 24 12 

Součet součinů 78 

Součet součinů se dělí modulem 11 78 : 11 = 7 (zbytek 1) 

Od modulu se odečte zbytek 11 - 1 = 10 

Kontrolní číslice 10 = X 

Úplné označení ISSN ISSN 0232-086X 

Je-li (v jiném případě) dělení beze zbytku, kontrolní číslicí je 0. 
 

 

Obdobná mezinárodní norma

ISO 3297:1986 (International standard serial numbering (ISSN)

(Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací)