Zpráva ze zahraniční služební cesty

 

Jména účastníků cesty

Mgr. Světlana Knollová

Pracoviště - instituce, adresa

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1

Pracoviště - zařazení

Vedoucí oddělení doplňování zahraniční literatury

Důvod cesty

Účast na semináři International Book Exchange and Development of Collections: the East - the West

Místo - město

Moskva

Místo - země

Rusko

Datum (od-do)

29. 5. - 4.6. 2003

Podrobný časový harmonogram

Odjezd: 29.5. 2003

Jednání semináře 29.5. - 2.6. 2003

Návštěva Ruské státní knihovny 3. 6. 2003

Návrat: 4.6. 2003

Spolucestující

0

Finanční zajištění

Ubytování a diety byly hrazeny ruskou stranou v rámci reciprocity, konferenční poplatek 90 USD uhradili organizátoři konference.

Cíle cesty

·        Zastoupení NK ČR na semináři představitelů knihoven Ruska, Německa, USA, Jugoslávie a Běloruska a přednesení referátu.

·        Účast na Kulatém stolu představitelů knihoven z jedné strany a vydavatelů, knihkupců a distributorů na straně druhé.

·        Návštěva velkokapacitního knižního distribučního střediska.

·        Návštěva knihkupectví zaměřených na literaturu pro vědu a výzkum.

·        Projednání otázek vzájemné spolupráce v oddělení doplňování Státní veřejné historické knihovny Ruska

·        Návštěva Ruské státní knihovny

Plnění cílů cesty

Cíl cesty byl splněn.

·        Referát předkladatele zprávy byly přednesen a setkal se s velkým zajmem. Byly připraveny též prezentace v jazyce anglickém a ruském.

·        Mezinárodní konference a semináře věnované budování fondů a konkrétně otázkám výměny publikací jsou vzácné, proto schůzka v Moskvě byla velice důležitá a přispěla navázaní nových kontaktů jak mezi knihovníky, tak i v oblasti knižního obchodu a distribuce.

·        Seminář tvůrčím způsobem organizovala Státní veřejná historická knihovna Ruska. Vedení akce se ujal osobně ředitel knihovny pan Dr. M. Afanas´jev. Během semináře účastníci měli možnost prohlédnout si celou knihovnu s kvalifikovaným doprovodem.

·        Účastníci semináře otevřeně diskutovali o aktuálních aspektech světového knižního trhu s hlubším zaměřením na specifiku ruského trhu. Byly projednány problémy rentability a opodstatněnosti výměny publikací, cenové politiky knižního obchodu a zahraničních distributorských společností. Diskuse byla otevřená a občas i ostrá, ale v každém případě v zájmu věci.

·        Bylo navštíveno velkokapacitní knižní distribuční středisko, které zabezpečuje knihkupectví a knihovny Ruska. Středisko vytváří databázi nových přírůstků, svého druhu Books in print. Je vidět snaha připravovat zkrácené bibliografické záznamy kompatibilní s mezinárodními formáty.

·        Účastníci navštívili několik knihkupectví zaměřených výhradně na literaturu vědeckého charakteru. Tematický rozsah a obsahová kvalita takových publikací jsou záviděníhodné.

Program

Program semináře v tištěné podobě tvoří přílohu této zprávy.

Poznámky

·        Seminář probíhal v pracovní a velmi přátelské atmosféře. Jednacím jazykem byla ruština.

·        Referát

·        Prezentace

·        Fotografie z konference

Doporučení

·        Účastníci semináře se dohodli na dalším setkání v časovém horizontu tří let. Pro naši knihovnu bude užitečné se této akce zúčastnit.

 

Přivezené materiály

·        Tři knižní dary, katalogy nové ruské knižní produkce, materiály ze semináře, informace o Státní veřejné historické knihovně Ruska

Datum předložení zprávy

16.6. 2003

Podpisy předkladatelů zprávy